Klinisk sykepleie 1-3

Sykepleieboken 2 (Ebok)

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Forfatter:

Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2023
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 3.78 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202799960
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sykepleieboken 2

Sykepleieboken 2Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie retter søkelyset mot en rekke fenomener som kan komme til syne ved sykdom og lidelse. Det dreier seg om fenomener som livskvalitet, håp og mestring, og også om smerte, utmattelse, kvalme og svimmelhet. Vi får innsikt i hvordan pasienter kan reagere forskjellig på å være syk eller å ha en lidelse, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe, lindre og støtte opp om pasientens egne ressurser. I hvert sitt kapittel blir opplevelser og reaksjoner ved henholdsvis kronisk lungesykdom, hudsykdom, kreft og overvekt og fedme belyst. Pårørendes situasjon og utfordringer blir tematisert, og begrepene helse og sykdom blir drøftet. Bokens to siste kapitler har et teoretisk perspektiv som utvider vår forståelse av hva som er god sykepleie og omsorg.

Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie.

Til toppen

Forfatter(e)

Anne Kari Tolo Heggestad er professor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo og forsker ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Hun er sykepleier, cand.san. og har ph.d på en avhandling om verdighet i demensomsorgen. Heggestad er opptatt av demensomsorg, verdighet og etikk, og også av hvordan sykepleierstudenter kan tilegne seg kunnskap og kompetanse i etikk.

Unni Knutstad er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der hun underviser ved bachelorutdanningen i sykepleie og er medlem av forskningsgruppen Læring og samhandling i utdanning og yrke. Hennes forskningsprosjekter er knyttet til sykepleiens kunnskapsgrunnlag. Knutstad var prorektor ved Høgskolen i Oslo fra 2003 til 2007 og dekan ved Avdeling for sykepleierutdanning i perioden 2000–2003. Hun er utdannet sykepleier, er cand.paed. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d.-grad i utdannelse og pedagogikk fra Universitetet i Aarhus.

Herdis Alvsvåg er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Hun er sykepleier, har sykepleierlærerutdanning og er cand.polit. i sosiologi. Som forsker er hun opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse.

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor fagområdet.

Charlotte Delmar er professor i sykepleievitenskap og leder av avdeling for sykepleievitenskap ved Aarhus Universitet. Hun er også adjungert professor ved Helsevitenskap, Aalborg Universitet, og professor II ved Høgskolen Diakonova, Oslo. Delmar er utdannet sykepleier, har pedagogisk diplomeksamen, kandidatutdannelse i sykepleievitenskap og ph.d.-grad i omsorgsetikk. Hun har publisert flere artikler og lærebokkapitler om betydningen av relasjonen mellom helsepersonell og pasienten. Delmars hovedanliggende er å skape bedre omsorg og muligheter for livsutfoldelse for pasienter og pårørende.

Lone Birgitte Skov Jensen er adjunkt ved sykepleierutdanningen ved Professionshøjskolen UCC, København og Hillerød, og ph.d.-student ved Aarhus Universitet. Hun er utdannet sykepleier, har master i helsepedagogikk og er cand.cur. I sitt forskningsprosjekt undersøker hun fortellingens betydning i samtalen mellom pasient og helsepersonell i poliklinikken. Skov Jensen har mange års klinisk erfaring med kroniske syke pasienter. Hun har i en årrekke vært sensor ved den danske bachelor- og kandidatutdannelsen i sykepleie.

Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for Helsevitenskap, begge ved OsloMet. Hun er også professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Grov er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet flere fagbøker og over hundre vitenskapelige artikler.

Karen Synne Groven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi, og post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn. Hun er utdannet fysioterapeut og har pedagogisk videreutdanning innenfor kroppsøving og idrett og innen veiledning. Hennes interesser er relatert til fedme og overvekt, forebyggende helsearbeid, livsstilssykdommer og kronisk smerteproblematikk. I tillegg forsker hun på helsepersonells erfaringer relatert til det å behandle pasienter med kroniske smertetilstander og livsstilssykdommer.

Marit Leegaard er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og anestesisykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og har ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt og publikasjoner omhandler postoperative smerter etter hjertekirurgi og hvordan pasienter håndterer egen smertelindring. Forskningen handler også om å utvikle intervensjoner som kan hjelpe pasienter og pårørende, og om forbedring av tverrfaglig smerteundervisning.

Anners Vetle Lerdal er forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og professor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lerdal er utdannet sykepleier, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.philos. Hans publikasjoner og forskningsområder omhandler symptomer, symptomhåndtering, livskvalitet og pasientopplæring. Forskningen omhandler spesielt opplevelse av tretthet og utmattelse og dens innvirkning på aktiviteter i dagliglivet, fysisk aktivitet og livskvalitet, i ulike pasient- og befolkningsgrupper.

Kirsten Lode er fagsjef for helsefaglig forskning ved Stavanger universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Lode er utdannet sykepleier, har helsefag hovedfag og har ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Temaet for avhandlingen hennes er mestring av multippel sklerose. Lode har jobbet i ulike lederstillinger på sykehuset, blant annet på nevrologisk avdeling. Hun underviser regelmessig om mestring for mastergradsstudenter i helsevitenskap og på mestringskurs for personer med multippel sklerose.

Vibeke Lohne er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.polit. i sykepleievitenskap. Lohne har arbeidet som sykepleier på nevrokirurgisk avdeling og har vært ansatt i høgskolen som høgskolelærer, førstelektor og førsteamanuensis. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og vært medforfatter i flere lærebøker. Hennes forskning har dreid seg om håp og verdighet som sentrale fenomener i sykepleie. For tiden har hun et særlig søkelys på pårørende i forskningen sin.

Ellisiv Lærum-Onsager er førsteamanuensis ved Lovisenberg Diakonale Høgskole og postdoktor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Hun er personlig trener, kostholdsveileder, sykepleier og har mastergrad og ph.d. i helsevitenskap. Lærum-Onsager arbeider med klinisk forskning innen ernæring, fysisk aktivitet og pasientrapporterte utfallsmål (PROM) hos ulike pasientgrupper.

Gro Rugseth er ansatt som førsteamanuensis II i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole, Avdeling for idrettsmedisin. Rugseth er utdannet fysioterapeut og har doktorgrad i helsevitenskap fra Universitetet i Oslo. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Rugseth voksne personers erfaringer med å leve som overvektig og fet. Hennes forskningsinteresser har siden i hovedsak dreid seg om livsstilsproblematikk, ulike rehabiliteringskontekster og studenters læring.

Tone Rustøen er forsker ved Akuttklinikken på Ullevål, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun er forskningsleder i sykepleie i Helse Sør-Øst og leder en forskningsgruppe ved OUS. Rustøen er utdannet sykepleier og har  ph.d.-grad i sykepleievitenskap. Hun har publisert flere artikler om livskvalitet og håp og om smerter og andre symptomer, og har også skrevet lærebøker om emnene. Som en del av sin doktorgradsavhandling har Rustøen utviklet kurs om styrking av håp hos mennesker med kreft.

Kerstin Segesten er professor emeritus fra Högskolan i Borås, Sverige. Hun er sykepleier med sykepleielærerutdanning og har mastergrad i sykepleie fra USA og doktorgrad i sosiologi. Som en del av sin avhandling har hun undersøkt fenomenet trygghet og utrygghet og har deretter studert noen ulike delaspekter av fenomenet. Utover dette har hun, ofte sammen med doktorgradsstudenter, forsket innenfor organisasjon og lederskap og området pasienters og pårørendes erfaringer av sykdom og pleie. Segesten har skrevet fl ere lærebøker og var den
første redaktøren for Scandinavian Journal of Caring Sciences.

Anne-Lise Tamber er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi. Hun er utdannet fysioterapeut med hovedfag og er dr.philos. med avhandlingen «Personer med svimmelhet: Symptomer, funksjon og livskvalitet». Tamber har klinisk praksis fra sykehus, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og privatpraksis. Hun har mange års erfaring fra undervisning til og veiledning av fysioterapistudenter, og hun har holdt seminar og kurs om undersøkelse og behandling av personer med svimmelhet for kollegaer i praksisfeltet.

Inger Utne er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har hovedfag i helsefag og en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo på emnet håp hos kreftpasienter med smerter. Utne har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til sykepleierstudenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler kreftpasienter.

Astrid Klopstad Wahl er professor og leder ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, samt professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Hun er utdannet sykepleier og er dr. polit. fra universitetet i Bergen. Hennes forskningsfelt over flere år har vært kronisk sykdom, livskvalitet og mestring.

Anette Winger førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier, har en mastergrad på smerte hos ekstremt premature barn og doktorgrad i smerte og livskvalitet hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom. Winger har mange års klinisk erfaring fra barneavdelinger og smerteklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Elisabeth Østensen er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun forsker på betydningen av standardiserte veiledende planer i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten. Østensen er utdannet sykepleier og har master i sykepleievitenskap. Hun har 10 års klinisk erfaring fra Hudavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og har i to år vært emneansvarlig for videreutdanning i dermatologisk sykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen.

Klinisk sykepleie 1-3