Sykepleie 1-3

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie (Innbundet)

Sykepleieboken 2

Forfatter:

Anne Kari Tolo Heggestad og Unni Knutstad (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 408
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202448615
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie

Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie – Sykepleieboken 2 retter søkelyset mot en rekke fenomener som kan komme til syne ved sykdom og lidelse. Det dreier seg om fenomener som livskvalitet, håp og mestring, og også om smerte, utmattelse, kvalme og svimmelhet. Vi får innsikt i hvordan pasienter kan reagere forskjellig på å være syk eller å ha en lidelse, og på hvordan sykepleieren kan hjelpe, lindre og støtte opp om pasientens egne ressurser. I hvert sitt kapittel blir opplevelser og reaksjoner ved henholdsvis kronisk lungesykdom, hudsykdom, kreft og overvekt og fedme belyst. Pårørendes situasjon og utfordringer blir tematisert, og begrepene helse og sykdom blir drøftet. Bokens to siste kapitler har et teoretisk perspektiv som utvider vår forståelse av hva som er god sykepleie og omsorg.

Boken er primært skrevet for bachelorstudenter i sykepleie.

Med boken følger koder som gir gratis tilgang til digitalutgave av læreboken og til nettressursen Øvelser i klinisk sykepleie.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Anne-Kari Tolo Heggestad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sykepleier, cand.san. og har ph.d.-graden på en avhandling om verdighet i demensomsorgen. Heggestad er opptatt av demensomsorg, verdighet og etikk, og også av hvordan sykepleierstudenter kan tilegne seg kunnskap og kompetanse i etikk. Hun har publisert flere artikler om verdighet.
Unni Knutstad er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, der hun underviser ved bachelorutdanningen i sykepleie og er medlem av forskningsgruppen Læring og samhandling i utdanning og yrke. Hennes forskningsprosjekter er knyttet til sykepleiens kunnskapsgrunnlag. Knutstad var prorektor ved Høgskolen i Oslo fra 2003 til 2007 og dekan ved Avdeling for sykepleierutdanning i perioden 2000–2003. Hun er utdannet sykepleier, er cand.paed. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d.-grad i utdannelse og pedagogikk fra Universitetet i Aarhus.

Herdis Alvsvåg er professor og fagutviklingsleder ved Haraldsplass diakonale høgskole i Bergen. Hun er utdannet sykepleier og sosiolog, og arbeidet i en 15-årsperiode ved Universitetet i Bergen, først med helsefag hovedfag og deretter med masterstudiet i pedagogikk. Alvsvåg er opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse. Alvsvåg har publisert en rekke bøker, kapitler og artikler og har vært redaktør for flere utgivelser.

Ådel Bergland er førsteamanuensis ved Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo. Hun er utdannet sykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Berglands forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor dette fagområdet.

Charlotte Delmar er professor i sykepleievitenskap og leder av avdeling for sykepleievitenskap ved Aarhus Universitet. Hun er også adjungert professor ved Helsevitenskap, Aalborg Universitet, og professor II ved Høgskolen Diakonova, Oslo. Delmar er utdannet sykepleier, har pedagogisk diplomeksamen, kandidatutdannelse i sykepleievitenskap og ph.d.-grad i omsorgsetikk. Hun har publisert flere artikler og lærebokkapitler om betydningen av relasjonen mellom helsepersonell og pasienten. Delmars hovedanliggende er å skape bedre omsorg og muligheter for livsutfoldelse for pasienter og pårørende.
Lone Birgitte Skov Jensen er adjunkt ved sykepleierutdanningen ved Professionshøjskolen UCC, København og Hillerød, og ph.d.-student ved Aarhus Universitet. Hun er utdannet sykepleier, har master i helsepedagogikk og er cand.cur. I sitt forskningsprosjekt undersøker hun fortellingens betydning i samtalen mellom pasient og helsepersonell i poliklinikken. Skov Jensen har mange års klinisk erfaring med kroniske syke pasienter. Hun har i en årrekke vært sensor ved den danske bachelor- og kandidatutdannelsen i sykepleie.
Ellen Karine Grov, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, og professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Grov er sykepleier, bedriftsøkonom, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet en rekke fagartikler og -bøker.
Karen Synne Groven er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi, og post doc ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn. Hun er utdannet fysioterapeut og har pedagogisk videreutdanning innenfor kroppsøving og idrett og innen veiledning. Hennes interesser er relatert til fedme og overvekt, forebyggende helsearbeid, livsstilssykdommer og kronisk smerteproblematikk. I tillegg forsker hun på helsepersonells erfaringer relatert til det å behandle pasienter med kroniske smertetilstander og livsstilssykdommer.
Marit Leegaard er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og anestesisykepleier, er kandidat i sykepleievitenskap og har ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt og publikasjoner omhandler postoperative smerter etter hjertekirurgi og hvordan pasienter håndterer egen smertelindring. Forskningen handler også om å utvikle intervensjoner som kan hjelpe pasienter og pårørende, og om forbedring av tverrfaglig smerteundervisning.

Anners Vetle Lerdal er forskningssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og professor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lerdal er utdannet sykepleier, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.philos. Hans publikasjoner og forskningsområder omhandler symptomer, symptomhåndtering, livskvalitet og pasientopplæring. Forskningen omhandler spesielt opplevelse av tretthet og utmattelse og dens innvirkning på aktiviteter i dagliglivet, fysisk aktivitet og livskvalitet, i ulike pasient- og befolkningsgrupper.

Kirsten Lode er fagsjef for helsefaglig forskning ved Stavanger universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger. Lode er utdannet sykepleier, har helsefag hovedfag og har ph.d.-grad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Temaet for avhandlingen hennes er mestring av multippel sklerose. Lode har jobbet i ulike lederstillinger på sykehuset, blant annet på nevrologisk avdeling. Hun underviser regelmessig om mestring for mastergradsstudenter i helsevitenskap og på mestringskurs for personer med multippel sklerose.
Vibeke Lohne er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.polit. i sykepleievitenskap. Lohne har arbeidet som sykepleier på nevrokirurgisk avdeling og har vært ansatt i høgskolen som høgskolelærer, førstelektor og førsteamanuensis. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og vært medforfatter i flere lærebøker. Hennes forskning har dreid seg om håp og verdighet som sentrale fenomener i sykepleie. For tiden har hun et særlig søkelys på pårørende i forskningen sin.

Ellisiv Lærum Jacobsen er doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for fysioterapi. Hun forsker på ernæringsstatus, fysisk funksjon og livskvalitet blant mennesker som er innlagt på akuttgeriatriske avdelinger. Jacobsen er utdannet sykepleier og har master i helsevitenskap. Hun har klinisk erfaring fra eldreomsorg, rehabilitering og psykisk helsetjeneste, og har tidligere arbeidet ved St. Olavs hospital.

Gro Rugseth er ansatt som førsteamanuensis II i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole, Avdeling for idrettsmedisin. Rugseth er utdannet fysioterapeut og har doktorgrad i helsevitenskap fra Universitetet i Oslo. I sitt doktorgradsarbeid undersøkte Rugseth voksne personers erfaringer med å leve som overvektig og fet. Hennes forskningsinteresser har siden i hovedsak dreid seg om livsstilsproblematikk, ulike rehabiliteringskontekster og studenters læring.

Tone Rustøen er forsker ved Akuttklinikken på Ullevål, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun er forskningsleder i sykepleie i Helse Sør-Øst og leder en forskningsgruppe ved OUS. Rustøen er utdannet sykepleier og har  ph.d.-grad i sykepleievitenskap. Hun har publisert flere artikler om livskvalitet og håp og om smerter og andre symptomer, og har også skrevet lærebøker om emnene. Som en del av sin doktorgradsavhandling har Rustøen utviklet kurs om styrking av håp hos mennesker med kreft.

Kerstin Segesten er professor emeritus fra Högskolan i Borås, Sverige. Hun er sykepleier med sykepleielærerutdanning og har mastergrad i sykepleie fra USA og doktorgrad i sosiologi. Som en del av sin avhandling har hun undersøkt fenomenet trygghet og utrygghet og har deretter studert noen ulike delaspekter av fenomenet. Utover dette har hun, ofte sammen med doktorgradsstudenter, forsket innenfor organisasjon og lederskap og området pasienters og pårørendes erfaringer av sykdom og pleie. Segesten har skrevet fl ere lærebøker og var den
første redaktøren for Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Anne-Lise Tamber er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi. Hun er utdannet fysioterapeut med hovedfag og er dr.philos. med avhandlingen «Personer med svimmelhet: Symptomer, funksjon og livskvalitet». Tamber har klinisk praksis fra sykehus, sykehjem, hjemmebaserte tjenester og privatpraksis. Hun har mange års erfaring fra undervisning til og veiledning av fysioterapistudenter, og hun har holdt seminar og kurs om undersøkelse og behandling av personer med svimmelhet for kollegaer i praksisfeltet.
Inger Utne er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har hovedfag i helsefag og en ph.d.-grad fra Universitetet i Oslo på emnet håp hos kreftpasienter med smerter. Utne har mange års erfaring fra undervisning i kreftsykepleie til sykepleierstudenter på bachelor-, videreutdannings- og masternivå. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler som omhandler kreftpasienter.
Astrid Klopstad Wahl er professor og leder ved Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, samt professor II ved Høgskulen på Vestlandet, Avdeling for helsefag. Hun er utdannet sykepleier og er dr. polit. fra universitetet i Bergen. Hennes forskningsfelt over flere år har vært kronisk sykdom, livskvalitet og mestring.
Anette Winger førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier, har en mastergrad på smerte hos ekstremt premature barn og doktorgrad i smerte og livskvalitet hos ungdom med kronisk utmattelsessyndrom. Winger har mange års klinisk erfaring fra barneavdelinger og smerteklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Elisabeth Østensen er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun forsker på betydningen av standardiserte veiledende planer i elektronisk pasientjournal i kommunehelsetjenesten. Østensen er utdannet sykepleier og har master i sykepleievitenskap. Hun har 10 års klinisk erfaring fra Hudavdelingen ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus HF, og har i to år vært emneansvarlig for videreutdanning i dermatologisk sykepleie ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen.
Sykepleie 1-3