Pedagogikk (Heftet)

- en grunnbok

Forfatter:

Janicke Heldal og Line Wittek (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 400
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202710248
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Pedagogikk

Pedagogikk – en grunnbok, 2. utgave, gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene innenfor pedagogikken. Boken består av 21 forskningsbaserte kapitler skrevet av dyktige forskere innen sitt felt. De redegjør både for nyere forskning på feltet og for hva denne forskningen kan bety for pedagogisk praksis.

Samlet sett gir boken en bred behandling av pedagogiske grunnlagsproblemer, begreper, teorier og praksisformer. Den tar for seg tradisjoner, teoretiske retninger, vitenskapsteoretiske utfordringer og grunnleggende praktiske spørsmål. I tillegg viser bidragene i boken tydelig hvordan pedagogikk som fag speiler mange sider ved dagens samfunn.

Boken er skrevet for studenter i pedagogikk ved universitetene og i pedagogikk og elevkunnskap ved lærerutdanningene. Dette er en mindre og mer fokusert utgave enn den forrige versjonen av boken.

Boken er organisert i tre deler:
• Læring
• Undervisning og vurdering
• Det mangfoldige samfunnet

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Janicke Heldal er professor i pedagogikk ved MF vitenskapelig høyskole og Høgskulen på Vestlandet. Hun har skrevet og vært redaktør på flere bøker om forholdet mellom demokratisk medborgerskap og utdanning. Hun har også publisert om kunnskapssosiologi og didaktikk. Som forsker er Heldal opptatt av pedagogiske grunnlagsspørsmål, særlig de som omhandler utdanningspolitiske og nyliberale påvirkninger på skolens om demokratisk dannelsesinstitusjon.

Line Wittek er professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker og forskningsartikler om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiv på læring. Som forsker har hun vært særlig opptatt av høyere utdanning som kontekst, og hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter som har studert akademisk skriving, vurdering, veiledning og kollegaveiledning som praksis. Wittek har vært spesielt opptatt av studenters læring innenfor disse praksisene, men også læreres læring og profesjonelle utvikling.

Marit Allern er dr. polit. og dosent i universitetspedagogikk ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har publisert artikler blant annet om mappevurdering og pedagogiske mapper for lærere i høyere utdanning.

Rune Andreassen er professor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning). Han har arbeidet som grunnskolelærer, pedagogisk-psykologisk rådgiver og som fagansvarlig for masterutdanning i spesialpedagogikk. Hans publikasjoner spenner over temaer som leseforståelse, læringsstrategier, leseopplæring, dysleksi, læreres self-efficacy, kildevurdering og lærebokforskning om representasjoner av funksjonshemming.

Gunnar Bjørnebekk er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og Forsker 1 ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Han har publisert en rekke internasjonale publikasjoner om motivasjon, personlighet og prestasjoner.

Elisabeth Bjørnestad er professor ved Institutt for barnehaglærerutdanning, OsloMet. Hun har en doktorgrad i pedagogikk med tittelen «Seksåringenes klasseromsaktiviteter». I de siste 20 årene har Bjørnestad forsket og ledet større forskningsprosjekter rettet mot barnehage- og klasseromspraksiser, med et spesielt fokus på kvalitet og overgangen mellom barnehage og skole. Bjørnestad har bidratt med publikasjoner både som redaktør og forfatter i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, bøker og antologier.

Christian Brandmo er professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er knyttet til motivasjon og læreprosesser hos ulike grupper og inkluderer forskning på elever, studenter, lærere og skoleledere. Han har publisert kapitler i en rekke norske fagbøker, blant annet om elevers lesemotivasjon, læreres jobbmotivasjon og ledelsesmodeller i skolen.

Knut Steinar Engelsen er professor i pedagogikk og IKT i læring ved Høgskulen på Vestlandet. Han har hatt ansvar for en rekke nasjonale og internasjonale fou-prosjekter innen sitt fagområde. Engelsen har også vært forfatter og medforfatter av en rekke bøker og vitenskapelige artikler knyttet til vurderingsfeltet, med spesiell oppmerksomhet på mappebaserte lærings- og vurderingsformer.

Sigrun K. Ertesvåg er professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hennes omfatter studier av læreres profesjonelle utvikling innen lederskap i klasserommet. Her inngår også studier av hvordan kontekstuelle faktorer kan ha betydning for resultat av initiativ for å styrke lederskap i klasserommet.

Britt Oda Fosse er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo. Hun har jobbet i lærerutdanningen siden 2001. Hennes forskningsområder er tilpasset opplæring, og lærerstudenters læringsprosesser i lys av sosiokulturelle perspektiver på læring.

Øystein Gilje er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og faglig leder av enheten FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling) ved det utdanningsvitenskapelige fakultet. Han har i over 15 år forsket på hvordan bruken av digital teknologi i skolen endrer læringsprosesser og skaper nye former for undervisning. Gilje har publisert en rekke artikler internasjonalt og nasjonalt om læring og identitetsutvikling i det digitale samfunnet.

Finn R. Hjardemaal er dr. polit og professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogisk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har lang og variert forsknings- og undervisningserfaring innenfor det pedagogiske fagfeltet fra flere universiteter og høgskoler, på alle studienivåer. Et av hans spesialfelt er forskningsmetoder og vitenskapsteori.

Vegard Kvam er professor i pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere publisert flere bøker og en rekke artikler om ulike utdanningshistoriske og faghistoriske tema. Kvam er også redaktør av Nordisk tidsskrift for pedagogikk & kritikk.

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, rasisme, kritisk tenkning, mangfold og maktforhold i utdanningsfeltet. Røthing har publisert flere bøker og artikler, bl.a Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning. Perspektiver på undervisning (2020) og Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag (2017). Hun er medforfatter av Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (2009) og medredaktør av Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (2014). Hun har også bidratt i Pedagogikk - en grunnbok (2021), Elev i skolen 5-10 (2021) og Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (2017). Les mer om Røthing på OsloMet - Storbyuniversitetet.

Ragnhild Sandvoll er dr. polit og førsteamanuensis i pedagogikk ved Ressurs senter for undervisning, læring og teknologi (RESULT) ved UiT Norges arktiske universitet. Sandvolls forskningsfelt er rettet mot høyere utdanning. Hun har variert undervisningserfaring innenfor det pedagogiske fagfeltet, og har i en årrekke vært aktiv i utvikling av ulike kurs og prosjekter for styrking av utdanningskvalitet i høyere utdanning. Sandvoll er for tiden medredaktør i UniPed Tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk.

Kenneth Silseth er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Silseth har publisert en rekke tidsskriftsartikler og bokkapitler nasjonalt og internasjonalt som omhandler dialogiske og sosiokulturelle perspektiver på klasseromssamtaler og teknologibasert læring.

Kristin Skinstad van der Kooij er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og forsker innenfor feltet kritisk flerkulturell pedagogikk. Hennes forskning og undervisning har spesielt fokus på samarbeid mellom skoler, bibliotek, museer, freds- og menneskerettighetssentre og lærerutdanningen om utviklig av inkluderende undervisning.

Emil Sætra er stipendiat i pedagogikk ved MF vitenskapelig høyskole. Han har skrevet flere forskningsartikler om demokrati og medborgerskap i skole, og skriver doktorgradsavhandling om kontroversielle spørsmål i undervisningen.