Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (Heftet)

Forfatter:

Nik. Brandal, Cora Alexa Døving og Ingvill Thorson Plesner (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202515805
Kategori: Statsvitenskap , Internasjonal rett og menneskerettigheter , Samfunnsfag og Historie
Fag: Historie, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

I denne boka drøftes konsekvensene av minoritetspolitiske tiltak overfor samene som urfolk, og de fem gruppene som i 1998 fikk status som nasjonale minoriteter: rom, romani, kvener, skogfinner og jøder. De ulike kapitlene formidler ny forskning om politikken overfor de ulike gruppene, og gir tankevekkende innblikk i myndighetenes ulike strategier overfor disse gruppene – og hvordan de politiske strategiene har endret seg over tid.

Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 består av tre hoveddeler. Den første tar for seg minoritetspolitikken utover på 1900-tallet. Denne perioden sammenfaller med oppbyggingen av den norske nasjonen etter 1905 og den norske velferdsstaten etter 1945, to prosesser som begge påvirket statens forhold til minoritetene på avgjørende måter.

Kapitlene i bokas andre del drøfter hvordan historien preger situasjonen til minoritetsgruppene i dag, og viser hvordan både den norske staten og gruppene selv har forsøkt å ta et oppgjør med fortidas politikk.

I den tredje og siste delen ser forfatterne nærmere på hvordan erfaringen med politikken overfor samene og de nasjonale minoritetene kan gi oss lærdommer i møte med de nye minoritetene i Norge.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Hvem er "vi" nå?

  Medier og minoriteter i Norge

  Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Anne Hege Simonsen

  Heftet
 • Et uønsket folk

  Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956.

  Carl Emil Vogt, Maria Rosvoll, Jan Alexander Svoboda Brustad og Lars Lien

  Innbundet
Presse Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016

«Dette er et interessant prosjekt og en intensjon som jeg synes boka langt på vei klarer å realisere. [...] Det er lagt ned et stort arbeide med denne boka, og til tross for mine innvendinger er det mange gode tekster her.»

Ada I. Engebrigtsen, Norsk Antropologisk Tidsskrift 03-04/2017Les hele anmeldelsen

«Hver for seg er kapitlene viktige bidrag til en skammelig historie, der de gjør nedslag i de ulike minoritetens skjebne.»

Siri Lindstad, ForskerforumLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Nik. Brandal er historiker og høgskolelektor ved Bjørknes Høyskole.
Cora Alexa Døving er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Ingvill Thorson Plesner er seniorforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter og tilknyttet Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Monica Five Aarset er forsker ved NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus og har Ph.D. i sosialantropologi. Aarset arbeider med forskningsspørsmål i feltet etnisitet, generasjon, kjønn og migrasjon.
Vibeke Kieding Banik er historiker med Ph.D. fra Universitetet i Oslo. Banik har primært arbeidet og publisert innenfor jødisk historie, og hatt et post doc.-prosjekt om jødiske kvinners bidrag til integrasjon i Norge før andre verdenskrig.
Eirik Brazier er historiker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Brazier er Ph.D. i historie fra European University Institute, og har blant annet publisert flere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler om første verdenskrig.
Jan Alexander Svoboda Brustad er historiker og dokumentasjonsmedarbeider ved HL-senteret. Brustad var en del av forskergruppen som utredet hva som skjedde med norske rom før, under og etter andre verdenskrig.
Per Haave er historiker og statsstipendiat tilknyttet Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. Haave deltok i Norges forskningsråds delprogram om taterne/romanifolket (1996–2000) og var medlem av Tater-/romaniutvalget (2011–2015).
Chalak Kaveh er historiker. Han er Ph.D. i historie fra Universitetet i Oslo med avhandlingen ‘Omstreiferuvæsenet’: Politiets og domstolenes behandling av tatere og sigøynere 1900-1960 (2016), og hans forskningsinteresser består bl.a. av folkemordstudier, rom og romanifolkets historie i Europa og Kurdistans historie.

Hilde Lidén er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes fagbakgrunn er sosialantropologi. Hennes forskningsinteresser er barn, ungdom og familier, generasjonsperspektiv på migrasjon og nasjonale minoriteter, innvandringspolitikk og menneskerettigheter.

Lars Lien er historiker og er tilsatt ved HL-senterets formidlingsavdeling. Lien er Ph.D. i historie fra Universitetet i Oslo.

Arnfinn H. Midtbøen er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Midtbøen arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, etniske hierarkier, etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid og migrasjonsforskningens historie.

Vibeke Moe er Ph.D.-stipendiat ved HL-senteret / Universitetet i Oslo med et prosjekt som undersøker forestillinger om jøder i dagens Norge. Hun har vært ansatt ved HL-senteret siden 2008.
Einar Niemi er professor emeritus i historie ved UiT Norges arktiske universitet. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om blant annet migrasjon, minoritetspolitikk, etniske prosesser og regionalisme.

Peder Nustad er undervisningsleder ved HL-senteret og prosjektleder for Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra). Peder Nustad har teologi hovedfag og pedagogikk og sosiologi i fagkretsen.

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, rasisme, kritisk tenkning, mangfold og maktforhold i utdanningsfeltet. Røthing har publisert flere bøker og artikler, bl.a Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning. Perspektiver på undervisning (2020) og Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag (2017). Hun er medforfatter av Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (2009) og medredaktør av Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (2014). Hun har også bidratt i Pedagogikk - en grunnbok (2021), Elev i skolen 5-10 (2021) og Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (2017). Les mer om Røthing på OsloMet - Storbyuniversitetet.

Maria Rosvoll er historiker og prosjektkoordinator ved HL-senteret. Hun har arbeidet sammen med norske rom siden 2006.

Verena Schall er utdannet sosialantropolog og arbeider som rådgiver i Språkrådet, med ansvar for minoritetsspråk. Tidligere har hun jobbet med kvensk språkteknologi og minoritetspolitikk.
Madeleine Zetterlund Stenhammer er Ph.D.-stipendiat i historie ved Høgskulen i Volda med et prosjekt om særomsorgen overfor taterne/romanifolket sett opp mot utviklingen av sosialpolitikken og velferdsstaten i etterkrigstiden.
Harald Syse har vært formidler ved HL-senteret siden 2006. Han er utdannet lektor og har bred undervisningserfaring fra ungdomstrinnet. Syse har publisert flere vitenskapelige arbeider om historiedidaktikk, historiebruk, historiekultur og undervisning om Holocaust.
Laila Susanne Vars er jurist, Ph.D. i folkerett og urfolksrett og direktør for Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter. Hun har vært medlem av Tater/romaniutvalget, den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært sametingsrepresentant i to perioder. Hun var Sametingets visepresident 2009–2013.