Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (Heftet)

Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon

Forfatter:

Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202457389
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Empirisk etikk i pedagogiske praksiser

Denne boken handler om etiske aspekter ved ulike pedagogiske praksiser. Pedagogikk dreier seg ikke bare om hva som er effektivt, men også hva som er godt.

Forfatterne i boken forstår pedagogisk etikk på en ny måte. Tradisjonelt har man startet med etiske teorier og så anvendt disse på pedagogiske situasjoner og dilemmaer. Tanken i denne boken er at de etiske ressursene finnes i og i forlengelsen av de pedagogiske praksisene. På forskjellig vis starter derfor kapitlene i ulike pedagogiske praksiser. Gjennom teoretisk informerte analyser av disse skriver forfatterne frem etiske ressurser. Boken foreslår at dette kan skje på tre måter: gjennom artikulasjon, forstyrrelse og ekspansjon av praksisene. Ulike pedagogiske praksiser og aspekter blir analysert: Barnehager, spesialpedagogikk, lærebøker, lærerprofesjonens profesjonsetiske plattform, den flerkulturelle skolen, holdningsdannelse, skolegården, fortellinger, religiøst mangfold og mer.

Boken henvender seg til lærere i skole og barnehage, pedagogiske ledere, lærerutdannere, forskere innenfor både pedagogikk og etikk, og studenter ved ulike pedagogiske utdanninger.

Redaktører er Geir Afdal, professor ved Det teologiske menighetsfakultet, Åse Røthing, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Espen Schjetne, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Til toppen

Forfatter(e)


Geir Afdal har arbeidet innenfor områdene pedagogikk, etikk, samfunn og religion. Blant hans publikasjoner er bøkene Tolerance and Curriculum (Waxmann 2006), Researching Religious Education as Social Practice (Waxmann 2010) og Religion som bevegelse (Universitetsforlaget 2013). Han har også skrevet en rekke artikler innenfor temaene kunnskap, læring og pedagogikk; verdier og pedagogikk; forskning og praksis, og pedagogikk og religion. Afdal er professor i religionspedagogikk ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo og professor II ved Høgskolen i Østfold.

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, rasisme, kritisk tenkning, mangfold og maktforhold i utdanningsfeltet. Røthing har publisert flere bøker og artikler, bl.a Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning. Perspektiver på undervisning (2020) og Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag (2017). Hun er medforfatter av Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (2009) og medredaktør av Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (2014). Hun har også bidratt i Pedagogikk - en grunnbok (2021), Elev i skolen 5-10 (2021) og Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (2017). Les mer om Røthing på OsloMet - Storbyuniversitetet.


Espen Schjetne er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold der han underviser i etikk og religion på grunnskolelærerutdanningen og på barnehagelærerutdanningen. Han har flere år bak seg som lærer i barneskolen. I sin doktoravhandling fra 2011, Autonomi og sosial kompetanse. Moraloppdragelse i den offentlige grunnskolens seksual- og samlivsundervisning, undersøker han læreres erfaringsforankrede refleksjon over hva som bør være mål for skolens moraloppdragelse. Hans forskningsmessige interesse, både empirisk og teoretisk, er knyttet til spørsmål om verdiformidling og holdningsdannelse i et flerkulturelt samfunn.


Hilde Wågsås Afdal har forsket på lærerutdanning og profesjonskunnskap, drevet læreplananalyser, komparative undersøkelser av høyere utdanning og studier av utdanningspolicy. Hun har også arbeidet på forskjellige måter med flerkulturell og internasjonal utdanning. Hennes doktorgradsavhandling er en sammenligning av konstruksjoner av læreres profesjonskunnskap i Finland og Norge. Afdal leder prosjektet EtiPP, om læreres profesjonsetikk, og er forsker i prosjektet «Horizontal governance and learning dynamics in higher education» (HOGLED). Afdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold, og har tidligere arbeidet i grunnskole og i voksenopplæring for minoritetsspråklige.

Trine Anker er professor i religionsvitenskap ved MF vitenskapelig høyskole. Hun er programleder for lektorprogrammet ved samme institusjon og har lang erfaring i å undervise og veilede masterstudenter. Hun har publisert artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og antologier med særlig vekt på fagdidaktikk og profesjonsetikk.


Ninni Sandvik er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold. Hun har drevet utstrakt etterutdannings- og Fou-virksomhet, skrevet Temaheftet om de minste barna (Kunnskapsdepartementet 2006) og vært medforfatter av boken Små barn og medvirkning – noen perspektiver (Cappelen Akademisk forlag 2008). Sandvik har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt og forsvarte i 2013 ph.d.-avhandlingen Medvirkning og handlingskraft i småbarnspedagogiske praksiser, horisontalt fremforhandlet innflytelse.

Kjell-Arne Solli er pensjonert førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold (HiØ), avdeling for lærerutdanning. Han har vært leder for mastergradsstudiet i spesialpedagogikk. Særlige fagområder har vært spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt og barn og unge i sosiale og emosjonelle vansker. Han har publisert boken Elever i konflikt. Samspillsbrudd og adferdsproblemer i skolen, rapporten «Kunnskapsstatus om spesialundervisning i Norge» samt flere fagartikler om spesialpedagogikk og inkludering.


Kari Spernes har sitt hovedområde innenfor flerkulturell og internasjonal utdanning. Hun har skrevet bøkene En flerkulturell skole i bevegelse (Gyldendal 2012) og En flerkulturell barnehage i bevegelse (Gyldendal 2013). Hun har publisert artikler knyttet til utdanning i rurale områder i Afrika og har involvert studenter i et forskningsprosjekt om innvandrerungdom og lærerutdanning. Spernes er førstelektor ved Høgskolen i Østfold.