Pedagogiske fenomener (Heftet)

En innføring

Forfatter:

Ole Andreas Kvamme, Tone Kvernbekk og Torill Strand (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 428
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202494667
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Spesialpedagogikk , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Pedagogiske fenomener

Pedagogiske fenomener – en innføring gir utsyn over den store bredden i pedagogikkens oppgaver og tenkemåter. Boka er skrevet for studenter som skal begynne sin reise inn i pedagogikkens mangfoldige og varierte landskap. Den tegner et kart over terrenget og oppmuntrer til å se på pedagogiske oppgaver og utfordringer ut fra et faglig perspektiv. Her gis det rom for intellektuelle oppdagelser, for fornyelse og utdyping av egen forståelse og engasjement. Boka vil inspirere deg som student til å reflektere over egen danningsprosess og erfaringer fra egen sosialisering, oppdragelse og undervisning.

Boka viser hvordan det å handle og tenke pedagogisk er dypt menneskelig. Den har fire deler. Første del peker ut sentrale tema. I andre del utforskes pedagogiske praksisformer og tredje del pedagogiske institusjoner. Fjerde del tar for seg forholdet mellom pedagogikk og samfunn. Underveis blir det tydelig hvordan pedagogiske fenomener inngår i kultur og samfunn. Gjennomgående tema er normativitet, symmetri og asymmetri, makt og avmakt, tid, og ideen om framgang.

Til toppen

Forfatter(e)
Ole Andreas Kvamme, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo med et prosjekt innenfor pedagogisk filosofi og etikkdidaktikk om bærekraftig utvikling som pedagogisk utfordring.
Tone Kvernbekk er professor i pedagogisk filosofi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden med problemstillinger knyttet til kausalitet i pedagogisk forskning.
Torill Strand er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun leder Humanioragruppen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og utforsker for tiden spørsmål knyttet til danning og demokratisering i en ny verdensorden
Ola Erstad er professor i pedagogikk og instituttleder for Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har gjennom flere år arbeidet med prosjekter i grenselandet mellom medier og pedagogikk. Han har ledet flere nasjonale prosjekter om IKT i norsk utdanning og vært sentral i utviklingen av forskningsgrunnlaget for og debatten om "digital kompetanse".
Jorunn Møller er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresse er knyttet til ledelse i grunnskole og videregående skole, og er spesielt rettet mot den pedagogiske ledelsesfunksjonen. I de senere årene har hennes forskning også omfattet styring av skolen. Hun leder nå et NFR – prosjekt som undersøker hvordan ledere på ulike nivåer i skolen fortolker og håndhever lovverket og omformer rettslige standarder til profesjonell handling lokalt.
Yngve Troye Nordkvelle er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hans forskning og undervisning har hatt fokus på spørsmål om internasjonalisering av skolen, og om mediepedagogikk og fleksibel utdanning.
Ingerid S. Straume er ansatt som leder av Akademisk skrivesenter ved Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en doktorgrad i pedagogisk filosofi fra UiO fra 2010, og har vært forfatter og redaktør for en rekke publikasjoner innenfor temaer som samfunnsteori, miljøpolitikk, politisk filosofi og danningsteori. Siste bok: En menneskeskapt virkelighet: klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi.

Einar Sundsdal, PhD, er førsteamanuensis i pedagogikk ved Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU. Han har doktorgrad i pedagogisk filosofi fra Universitetet i Oslo. Sundsdal har i sin forskning vært særlig opptatt av danningsteori og pedagogiske grunnlagsspørsmål. Han har publisert en rekke artikler som tar opp barnehagepedagogiske problemstillinger. Sundsdal er medredaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.