Barn og deres voksne (Heftet)

Forfatter:

Moira von Wright og Tone Kvernbekk (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 278
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202572549
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn og deres voksne

Barn og deres voksne behandler spørsmål om barns muligheter til frihet, rettferdighet, deltakelse, utdanning, lek, glede, undring og fantasi. Forfatterne tar også opp samfunnsmessige, politiske og historiske betingelser for utdanning. Boktittelen minner oss om at barn er subjekter som har andre perspektiver på livet enn de voksnes, samtidig som barndom og voksenliv er tett sammenvevd. En barnetilværelse som skaper frihet og styrke forutsetter et samfunn med et stort handlingsrom for barn og en relasjon mellom voksne og barn som preges av gjensidig respekt og tillit. Av pedagoger og lærere krever det både takt og et åpent sinn.

Boka har sytten bidragsytere fra seks forskjellige land. Disse bidragsyterne er forskere innenfor pedagogisk filosofi, historie og samfunnsvitenskap. De skriver om relasjonen mellom barn og voksne, om barns lekelyst og om en fantasi som skaper andre estetiske og sansemessige opplevelser og erfaringer enn hva voksenverdenen hadde tenkt og planlagt for. De problematiserer både pedagogikkens paradoksale vesen og dens dannende og transformerende aspekter. De behandler også skolens politiske og samfunnsmessige oppdrag og ser både framover og bakover i tid.

Boka henvender seg til pedagoger, lærere, studenter og forskere – og til alle som interesserer seg for barn og for utdanningens vilkår.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Moira von Wright er professor i "Människan i välfärdssamhellet" ved Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Hun har vært professor i pedagogikk ved Örebro universitet og rektor for Södertörns högskola. I hennes forskning tar hun opp spørsmål om intersubjektivitet, handling, delaktighet och utsatthet i et brett sosial-filosofiskt og pedagogisk-filosofisk felt. von Wrights mest leste bok er Vad eller vem. En rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet (2000).
Tone Kvernbekk er professor i pedagogisk filosofi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun arbeider mest med vitenskapsteoretiske perspektiver anvendt på problemstillinger i pedagogisk teori og forskning; for eksempel teoribegrepet og forholdet mellom teori og praksis. Hun publiserer også innenfor narrativ teori og argumentasjonsteori, samt ulike kombinasjoner av disse. I de senere årene har hun arbeidet mye med evidensbasert praksis og har publisert boka Evidence-pratice in education. Functions of evidence and causal presuppositions (2016).
Inga Bostad er professor ved Universitetet i Oslo og professor 2 ved Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Hennes forskning dreier seg om grunnleggende spørsmål i pedagogisk filosofi, erkjennelsesteori, språkfilosofi, skeptisme og annerledeshet. Hun har utgitt en rekke publikasjoner, blant annet bøkene Å se seg spørrende omkring – introduksjon til pedagogisk filosofi (2017), Søk (2006), Tenkepauser – filosofi og vitenskapsteori (2003) sammen med Hilde Bondevik, og Arne Næss (1998).
Joseph Dunne er Cregan Professor emiritus ved Institute of Education, Dublin City University. Her underviste han fra 1970 til 2010 og var leder av Human Development. Hans forskning tar opp temaer som praktisk kunnskap og profesjonell dømmekraft, syn på barndom og hvordan disse endrer seg, samt religioners plass i senmoderniteten. Han har utgitt en rekke publikasjoner, inkludert boka Back to the Rough Ground: Practical Judgement and the Lure of Technique (1997), og han er medredaktør på tre antologier.
Thomas Englund er seniorprofessor i pedagogik vid Örebro universitet, tidigare professor vid Lärarhögskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Han bedriver forskning inom läroplanteori, didaktik och pedagogisk filosofi utifrån utbildning som medborgelig rättighet och deliberation. Englund har redigerat flera antologier baserade på forskningsprosjekt utgivna av Daidalos och publicderad sig i Journal of Curriculum Studies, Studies in Higher Education, Journal of Education Policy,och är redaktör för Utbildning & Demokrati.
Marit Haldar er professor i sosiologi ved OsloMet – storbyuniversitetet. Kjerneområdene i hennes forskning er barndom, kjønn, familie, velferdsstatens sårbare subjekter samt sosial ulikhet i sin alminnerlighet og ulikheter i behandling i særdeleshet. Hun studerer de normer og allmenne kulturelle forståelser som produserer det som forstås som ulikt, annerledes, avvikende. Haldar publiserer også innen metodologi og analysestrategier, og har høstet internasjonal anerkjennelse for utvikling av nye framgangsmåter og nye datakilder i kvalitativ forskning.
Turid Løyte Hansen er universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes faglige interessefelt er i skjæringspunktet mellom pedagogisk historie og pedagogisk filosofi. Forskningsfokuset hennes er særlig knyttet til lærer- og lærerutdanning i et kultur- og danningshistorisk perspektiv. Hun har publisert flere artikler om temaer innenfor dette området og er blant annet medforfatter i bøkene Danningens filosofihistorie (2013) og Pedagogiske fenomener (2016).
Hansjörg Hohr er professor emeritus i pedagogisk filosofi ved Universitetet i Oslo, institutt for pedagogikk. Hans faglige tyngdepunkt ligger i estetikk, kunnskapsbegrep og sosialiseringsteori. Av nyere bokutgivelser kan nevnes Erfahrungstheoretische Begründung ästhetischer Erzieung (2017), Das Märchen – zwischen Kunst, Mythos und Spiel (2012), Gesellschaft, Religion und Ästhetik in der Erziehungsphilosophie John Deweys (2012) sammen med Hein Retter.
Elin Rødahl Lie er universitetslektor ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. HUn har Master i pedagogikk og Bachelor i Tverrfaglig Kjønnsforskning fra samme universitet. Den faglige interessen rettes særlig mot pedagogiske spørsmål omkring kjønn, likestilling og demokrati. Hun er forfatter i antologien Pedagogiske fenomener (2016).
Jan Masschelein er professor i pedagogisk filosofi ved Laboratory for Education and Society, Universitetet i Leuven. Hans primære forskningsområder er pedagogiks filosofi, kritisk og sosial teori. Nåværende forskningsfokus er skolens og universitetets offentlige rolle og offentlige karakter, og et forsvar av disse. Tilnærmingen er emanispatorisk og framgangsmåtene er uortodokse, sentrert rundt "mapping" og "walking".
Maarten Simons er professor i pedagogiske policy og teori ved Laboratory for Education and Society, Universitetet i Leuven. Hans hovedinteresser er policystudier, nye maktmekanismer, og nye globale og europeiske regimer for styring av utdanning og livslang læring. I sin forskning fokuserer Simons på de utfordringer pedagogikk og utdanning står overfor, med særlig blikk på (ny)tenkning om skolens og universitetets offentlige rolle.
Paul Standish er professor i pedagogisk filosofi ved Institute of Education, University College London. Han har en bredt anlagt fenomenologisk tilnærming til pedagogikk og utdanning, med særlig vekt på språk. Han er forfatter og redaktør av omkring tjue bøker. Her kan nevnes Stanley Cavell and Philosophy of Translation (2017) og Democracy and Education from Dewey to Cavell (2019),begge i samarbeid med Naoko Saito. Standish er leder av Philosophy of Education Society of Great Britain.
Torill Strand er professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk. Hennes kompetanse spenner fra metateori til sosial epistemologi, pedagogisk filosofi, kosmopolitikk og semiotikk. For tiden leder hun et nordisk samarbeidsprosjekt som utforsker etisk-politisk danning i dagens København, Helsinki, Oslo og Stockholm. Blant hennes nyeste publikasjoner er Alain Badiou on political education (2016) og Thinking Democracy and Education for the Present (2015).

Einar Sundsdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Sundsdal har i sin forskning vært særlig opptatt av danningsteori og pedagogiske grunnlagsspørsmål. Han har publisert en rekke artikler som tar opp barnehagepedagogiske problemstillinger. Seneste bøker er Leklust i skolan. Främja lekens egenvärde (2017) med Maria Øksnes og antologien Ungdom, danning og fellesskap (2018), redigert med Maria Øksnes og Cecilie Haugen. Sundsdal er, sammen med Øksnes, Løvlie og Kavm, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Harald Thuen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Han har tidligere vært professor i utdanningshistorie ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er pedagogisk historie: barndommens historie, oppdragelseshistorie og utdanningshistorie. Han har publisert en rekke arbeider, blant annet bøkene I foreldrenes sted. Barneredningens oppdragelsesdirskurs 1820 – 1900 (2002), Om barnet. Oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien (2008), og Den norske skolen. Utdanningssystemets historie (2017).
Alexander von Oettingen er prorektor ved University College South Denmark. Hans forskningsområde ligger indenfor den almene pædagogik og pædagogiske filosofi med fokus på skole og dannelse. von Oettingen har publiceret en række bidrag indenfor den pædagogiske videnskab og bl.a. skrevet bøgerne Almen didaktik (2016), Almen pædagogik (2010) og Det pædagogiske paradoks (2001).
Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.