Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom (Innbundet)

Symptomer, diagnostikk og behandling

Forfatter:

Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 736
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202418786
Kategori: Medisin , Psykologi og psykiatri og Sykepleiefag
Fag: Medisin, Psykologi og psykiatri, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom

I klinikken er vi vant med at somatiske og psykiatriske synsmåter holdes skarpt atskilt, selv om kropp og sinn er forente størrelser i det enkelte menneske. Integrert medisin og den biopsykososiale modellen hører vi om i festtaler, men det er sjelden vi ser det i praksis.

Kan en grunn være at vi har manglet en lærebok som prøver å integrere de to synsmåtene? Dette er den første boka som prøver å sprenge disse vanntette skottene i norsk medisin. Her beskriver erfarne klinikere vanlige psykiske reaksjoner hos somatisk syke mennesker og gjør rede for hvordan helsepersonell kan tilby dem integrerte tjenester.

Boka er primært skrever for studenter i helsefagutdanningene og for de som arbeider med pasienter i alle deler av helsetjenesten.

Boka består av fire deler:

• Modeller og utredning
• Psykiske lidelser og symptombilder
• Behandlingsformer
• Spesielle psykiske reaksjoner ved viktige somatiske sykdommer

Redaktørene Alv A. Dahl, Trond F. Aarre og Jon Håvard Loge har alle bred klinisk erfaring og er vant med å formidle medisinsk lærestoff. I denne boka har de fått med seg et utvalg av de meste erfarne spesialistene i Norge innen sine fagfelt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Alv A. Dahl er lege og psykiater ved Ressursklinikken AS. Fra 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og fra 2003 til 2014 forskningsrådgiver i psykoonkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psykoonkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Trond F. Aarre er lege og spesialist i psykiatri. Han er avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde.
Jon Håvard Loge er lege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Han er leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.
Haakon Aars er en av Nordens mest anerkjente sexologer og den eneste med spesialitet innen psykiatri og klinisk sexologi. Han har gjennom snart 30 år arbeidet som lege med klinisk sexologi som fag- og arbeidsfelt. Han er privatpraktiserende spesialist i psykiatri, har skrevet artikler og kapitler i en rekke bøker, er en etterspurt foredragsholder og underviser både kollegaer, andre fagpersoner, studenter og pasientgrupper i Norge og utlandet. Aars er fast spaltist i aviser og en aktiv deltager i mange medier.
Erik Bautz-Holter, professor emeritus, er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Han er overlege ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.
Antonie Giæver Beiske, ph.d., er spesialist i nevrologi og daglig leder ved MS-Senteret Hakadal og Nevrologgruppen Oslo.
Torkil Berge er spesialist i klinisk psykologi. Han er sjefpsykolog og forsknings- og fagutviklingsleder ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo.
Arnold Berstad, professor emeritus, er overlege og spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer.

Jørgen G. Bramness er spesialist i psykiatri og har en ph.d. innen farmakologi. Han er seniorforsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF, Hamar, og innehar en professor II-stilling i psykiatri ved Universitetet i Tromsø. Bramness har publisert mer enn 150 vitenskapelige artikler om rusmiddelbruk og psykiatri. I årene 2008–2016 var han direktør ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.

Florence Dalgard, dr.med. og postdoktor, er dynamisk psykoterapeut og spesialist i hudsykdommer.
Trond H. Diseth, professor dr.med., er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og avdelingsoverlege ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Øivind Ekeberg, spesialist i psykiatri, er overlege i psykiatri ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, og professor II i medisinsk atferdsvitenskap.

Arnstein Finset, dr.philos., er professor ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i klinisk psykologi med fordypningsområde i klinisk nevropsykologi.

Elin Fjerstad, cand.psychol., er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken / Nasjonal behandlingstjeneste i revmatologisk rehabilitering (NBRR), Diakonhjemmet sykehus. Hun er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barn og unge og har videreutdanning i kognitiv terapi.
Stein Frostad, dr.med., er seksjonsoverlege ved Seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykosomatisk medisin, Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Han er spesialist i indremedisin og endokrinologi.

Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for Helsevitenskap, begge ved OsloMet. Hun er også professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Grov er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet flere fagbøker og over hundre vitenskapelige artikler.

Sævar Berg Gudbergsson, sosionom, master of public health, cand.san., ph.d. Har blant annet vært forskningsrådgiver ved Montebellosenteret (senter for livsmestring ved kreft). Hans spesialitet er sosialt arbeid i sykehus.
Amund Gulsvik, professor emeritus, er leder av forskningsprogram i Forskningsrådet. Han er spesialist i lungesykdommer, hjertesykdommer og indremedisin.
Ole Rikard Haavet, dr.med., er fastlege ved Lillestrøm Legesenter og førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Han er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin.

Odd E. Havik, dr.philos., er professor i klinisk psykologi ved Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen. Han er spesialist i klinisk psykologi og helsepsykologi.

Arvid Heiberg er professor emeritus og overlege ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet. Han er spesialist i medisinsk genetikk og i indremedisin.
Ingrid Hyldmo, cand.psychol., er psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. Hun har videreutdanning i familieterapi og kognitiv terapi og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i gerontopsykologi.
Nina Lang, cand.psychol., er enhetsleder ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. Hun er spesialist i klinisk familiepsykologi.
Birgit Lie, dr.med., er avdelingsleder og overlege ved Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandet Sykehus HF. Hun er spesialist i samfunnsmedisin.
Lars Lien, ph.d., er professor og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Han er spesialist både i samfunnsmedisin og i psykiatri.

Egil W. Martinsen, professor dr.med., er spesialist i psykiatri og leder av FoU-avdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF.

Toril Moe har hovedfag i idrett og er konsulent ved FoU-avdelingen ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF.

Karl Otto Nakken er dr.med., spesialist i nevrologi og tidligere overlege og medisinsk sjef ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Han har i en årrekke vært sentral i det norske epilepsimiljøet, både som kliniker og som forsker.

Tine Nordgreen, ph.d., er spesialist i psykologi. Hun er prosjektleder i eMeistring i Helse Bergen HF og førsteamanuensis ved Universitet i Bergen.
Valjbona T. Preljevic er spesialist i psykiatri og ph.d.-stipendiat. Hun er overlege ved psykosomatisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet.
Anette Hylen Ranhoff, dr.med., er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege og forskningsleder for helsetjenester til eldre ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo. I tillegg er hun leder for Kavli forskningssenter for geriatri og demens, Haraldsplass sykehus, Bergen. Ranhoff er spesialist i geriatri og i indremedisin.
Ole Rysstad er spesialist i både indremedisin og lungesykdommer. Han er avdelingsleder og overlege ved Medisinsk avdeling, seksjonsleder Seksjon for infeksjonssykdommer, Sørlandet Sykehus.
Cecilie Røe, ph.d., er professor og avdelingsleder ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus HF. Hun er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
Vegard Skogen, dr.med., er seksjonsleder og overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge. I tillegg er han førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Skogen er spesialist i både medisinsk mikrobiologi, indremedisin og infeksjonssykdommer.
Thomas Small er spesialist i psykiatri. Han er enhetsleder og seksjonsoverlege ved psykiatrisk konsultasjon/liaison-enhet, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Aker.
Tore Sørlie, professor dr.med., er spesialist i psykiatri og leder av forskningsgruppe psykiatri ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Suraj B. Thapa, ph.d. og master of philosophy in economics, er spesialist i psykiatri og internasjonal helse. Thapa er overlege ved Søndre Oslo DPS, Oslo Universitetssykehus HF.

Heidi Trydal, cand.psychol., er psykologspesialist ved Senter for smerte og sammensatte symptomlidelser, St. Olavs hospital, Trondheim. Hun har spesialisering i voksenpsykologi og videreutdanning i kognitiv terapi, hypnose og psykodynamisk korttidsterapi.
Jørgen Valeur, ph.d., er lege ved Klinikk for medisin og forsker ved Unger-Vetlesens institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Valeur er under spesialisering i indremedisin.

Heidi A. Zangi er sykepleier og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet sykehus, og førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har en doktorgrad i «Livsstyrketrening», som er et gruppebasert mestringskurs for personer med langvarige helseutfordringer. Ved VID er hun fagansvarlig for videreutdanning i livsstyrketrening. Zangi har arbeidet mange år med kompetanseutvikling, veiledning og undervisning av sykepleiere og annet helsepersonell. Hennes forskning er spesielt relatert til læring og mestring hos personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-skjelett-sykdommer.[

Inger Øverlie, dr.med., er spesialist i obstetrikk og gynekologi og arbeider som medisinsk rådgiver i Eli Lilly Norge AS.