Komorbiditet i somatikk og psykiatri (Heftet)

Forståelse, betydning og konsekvenser

Forfatter:

Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202424657
Kategori: Medisin , Psykologi og psykiatri og Sykepleiefag
Fag: Medisin, Psykologi og psykiatri, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Komorbiditet i somatikk og psykiatri

Dette er den første boka som gir en samlet fremstilling av alle aspektene ved komorbiditet.
Komorbiditet handler om at samme pasient har flere sykdommer samtidig, somatiske eller psykiske. Komorbiditet skaper nye symptomkombinasjoner og nye komplikasjoner. Behandlingsopplegg må justeres, og prognosen for enkeltsykdommene forverres ofte. Komorbiditet øker ofte mortaliteten og funksjonssvikten og kan føre til at pasientene får et mangfold av legemidler.

Utbredelsen av komorbiditet, og særlig komorbiditet mellom kroniske lidelser, øker i takt med økt levealder og høyere forekomst av kroniske livsstilssykdommer. Fenomenet representerer dermed en stadig større utfordring for helsevesenet og betyr at alle helsearbeidere, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, må være kjent med begrepet og konsekvensene. Boka belyser tre kombinasjoner av komorbiditet ved noen vanlige og sentrale somatiske sykdommer og psykiske lidelser: komorbiditet mellom somatiske sykdommer, mellom psykiske lidelser, og ikke minst mellom somatiske sykdommer og psykiske lidelser.

Boka henvender seg til medisinstudenter og til masterstudenter i sykepleie og andre helsefag. Den vil også være nyttig for leger i primær- og spesialisthelsetjenesten som savner en samlet fremstilling av alle vesentlige sider ved komorbiditet.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Komorbiditet i somatikk og psykiatri

Forfatterne skal ha honnør for at de har gått løs på den utfordringen det er å skulle gi en samlet fremstilling av komorbiditet og konsekvenser for diagnostikk, behandling og forløp. I møte med pasienter, både i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, er kompleksitet og sammensatte symptom-og sykdomsbilder vanlig. Helsepersonell må hele tiden forholde seg til komorbiditet. Ikke minst gjelder dette i møte med eldre pasienter, komorbiditetens kjernetropper, som forfatterne omtaler dem som. Man kan derfor undre seg over, slik forfatterne gjør i bokens forord, hvorfor det ikke finnes mer litteratur om komorbiditet. Boken ønskes derfor velkommen.

L-H Lunde, Tiddskrift for Den norske legeforening Nr. 14 – 11. august 2015Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Alv A. Dahl er lege og psykiater ved Ressursklinikken AS. Fra 1992 til 2003 var han professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo, og fra 2003 til 2014 forskningsrådgiver i psykoonkologi ved Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet. Dahl har drevet omfattende klinisk forskning i psykiatri og psykoonkologi og er forfatter av flere lærebøker innen disse fagfeltene.

Ellen Karine Grov er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og leder for ph.d.-programmet i helsevitenskap ved Fakultet for Helsevitenskap, begge ved OsloMet. Hun er også professor II ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Grov er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. Hun leder flere forskningsprosjekter og har skrevet flere fagbøker og over hundre vitenskapelige artikler.