En smak av forskning (Heftet)

Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt

Forfatter:

Ingvill Stuvøy, Gunhild Tøndel og Aksel Tjora (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 300
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202709426
Kategori: Metode og studieteknikk og Samfunnsvitenskap
Fag: Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen En smak av forskning

Hva skal til for å skrive en god bacheloroppgave? Bacheloroppgaven er for mange studenter den første øvelsen i å formulere, utforme, gjennomføre og dokumentere et helt eget forskningsprosjekt, og det er ofte forbundet med mange forventninger og mye usikkerhet. Hensikten med denne boka er å gi en støtte i arbeidet med bacheloroppgaven, fra start til slutt.

En smak av forskning samler bidrag fra en rekke vitenskapelig ansatte som jobber med veiledning av studenter innenfor samfunnsvitenskapelige emner ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, og innledes med bidrag fra studenter som nylig er ferdige med sine oppgaver. Boka tar også for seg tema som design, problemstilling, litteraturbruk, akademisk skriving, veileders rolle, etikk, oppgavens innledning, litteraturbruk og referanser, bruk av teori og data, og ulike metodiske tilnærminger, og sist, men ikke minst, hvilke kriterier som brukes for å vurdere slike oppgaver.

Gjennom hele boka vektlegger forfatterne hva som er gode valg innenfor ulike prosjektdesign. Boka kan derfor leses som en utvidet veileder, med den gjennomførbare, kreative og solide bacheloroppgaven som mål.

En smak av forskning henvender seg til studenter som skal skrive bacheloroppgave, særlig innenfor samfunnsvitenskapelige fag, og vil også være av interesse for veiledere av bachelor- og masteroppgaver.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Ingvill Stuvøy er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hennes primære forskningsinteresser er reproduksjon, teknologi og økonomi, og ulikhet og velferd. Hun underviser og veileder både på bachelor- og masternivå i sosiologi.

Gunhild Tøndel er førsteamanuensis i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Tøndels primære forskningsfelt er velferd, teknologi og kunnskap, særlig knyttet til kvalitative problemstillinger om måling og telling, styring og organisering, og helse- og omsorgstjenestenes hverdag.

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder av arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim. Han arbeider særlig med interaksjonsstudier og studier av fellesskap i organisasjoner og i offentlige rom, ofte i forbindelse med teknologiske endringer, og han har også jobbet mye med utvikling av kvalitative forskningsmetoder.

Ellen Andenes er høgskulelektor ved Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag. Ho har tidlegare jobba som helsesjukepleiar. Ho har studert foreldre sine erfaringar med oppfølginga frå helsestasjonen, med særleg interesse for foreldre med vanskar knytet til rus og psykisk helse. Ho har erfaring med rettleiing av bacheloroppgåver for sosionom- og barnevernspedagogstudentar.

Serafima Andreeva er masterstudent i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Hun skrev bacheloroppgave om samfunnsviternes bidrag til tverrfaglig klimaforskning. Hennes faglige interesser faller innenfor klima, økonomisk sosiologi, og organisasjonsvitenskap. Hun har erfaring med prosjektdeltakelse i Sosiologisk Poliklinikk, og som forskningsassistent innenfor organisasjonsforskning på NTNU.

Hilde Bjørkhaug arbeider som forsker I ved Norsk senter for Bygdeforskning. Bjørkhaug har doktorgrad i sosiologi fra NTNU. Hun har gjennom sin karriere vært involvert i forskning på ulike aspekter av landbruket, som restrukturering, bærekraftig landbruks- og matsystem og organisatoriske endringer. Kjønnsperspektiv har vært sentralt i mange prosjekter, både når det gjelder kjønn og forvaltning av naturressurser, og kvinners stilling og rolle i landbruket og landbrukets organisasjoner. Bjørkhaug er medlem av styret for RC40, forskningsgruppen for mat og landbruk i den internasjonale sosiologiforeningen, og i redaksjonsrådet for Journal of Rural Studies.

Arild Blekesaune er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og seniorrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning.

Brita Bungum er førsteamanuensis i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun arbeider med studier om familiepolitikk, betydninger av kjønn i familie- og arbeidsliv, med et særlig fokus på å inkludere barn og unges perspektiver. I tillegg forsker hun på spørsmål om medborgerskap og demokrati i skole og utdanning.

Finn Ove Båtevik er professor ved Høgskulen i Volda/Møreforsking.

Sissel H. Eriksen er førsteamanuensis i sosiologi og merittert underviser ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun arbeider med barnearbeid i Etiopia og frivillig arbeid, og har undervist og jobbet med kvalitative forskningsmetoder.

Bjarte Folkestad (f. 1981) har en doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og er nå professor ved Høgskulen i Volda. Folkestad har blant annet forsket på lokaldemokrati, valg, politiske partier og sivilsamfunn. Han har vært med på en rekke forskningsprosjekter innenfor disse emnene. Folkestad er for tiden arbeidspakkeleder i forskningsprosjektet «SmartPlan – bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser».

Ulla Forseth er professor i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun har forsket innen felt som arbeid og organisasjon, kjønn, emosjonssosiologi, risiko, helse, miljø og sikkerhet, makt, den norske modellen, regulering og finanssosiologi. Hun er også interessert i sosiologisk teori og metodeutvikling, blant annet narratologi og minnearbeid.

Marte Frøyhaug er vitenskapelig assistent i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun har en mastergrad i samfunnsfag, og jobber i det NFR-finansierte forskningsprosjektet «Res Publica. Responsibility, practice, and the public good across Digital Life Norway».

Stefan Geiss er førsteamanuensis i statsvitenskap (politisk kommunikasjon) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og leder av forskningsgruppen «Elections, Values and Political Communication» (EVPOC). Forskningen hans handler om mediedekning av politikk og deres virkning på holdningsdanning i kontekst av hybride informasjonsøkosystemer, med spesielt fokus på fordeling av offentlig oppmerksomhet for temaer og nyhetsrammer.

Ragnhild Halsen har bibliotekfaglig bakgrunn og arbeider som spesialbibliotekar ved Høgskulen i Volda. Hun jobber mye med veiledning av studenter i litteratursøk, kildehåndtering og kildekritikk. I tillegg har hun redaktøransvar for bibliotekets nettsider.

Trond Heitmann er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved fakultet for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold. Med bakgrunn i sosialantropologi har han erfaring i kvalitativ forskning i Norge og Latin-Amerika. Metodiske og teoretiske interesser er sentrert rundt profesjonsfagliger praksiser, velferdsstudier og institusjonell etnografi.

Magnus Rom Jensen er universitetsbibliotekar ved Universitetsbiblioteket ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han veileder studenter og ansatte i statsvitenskap, sosiologi og religionsvitenskap i deres litteratursøk og referansehåndtering. I tillegg underviser Magnus i Endnote og NVivo. Han bidrar ofte i systematiske oversiktsartikler og andre samarbeid utenfor biblioteket.

Jorunn Kaasa er stipendiat i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hun jobber med kvantitative studier av migrasjon og velferd i Norge, og utforsker dette ved bruk av registerdata. Som en del av dette jobber hun med ulike kvantitative forskningsmetoder.

Katrine Larsson er mastergradsstudent på studiet likestilling og mangfold ved NTNU Trondheim. Hun har tidligere tatt en bachelorgrad i sosiologi ved samme universitet. Bacheloren hennes handlet om integrering av flyktninginnvandrere i Trondheim. Hun er opptatt av temaene klima, innvandring, reproduksjon, familieplanlegging, feminisme, likestilling og kulturforskjeller. Hun har forsket mest kvalitativt gjennom studier og gjennom sin deltakelse i prosjekt på Sosiologisk Poliklinikk.

Melanie Magin er førsteamanuensis i mediesosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og har doktorgrad i kommunikasjonsvitenskap fra JGU Mainz (Tyskland). Hennes forskning fokuserer på samfunnsrollen til og innflytelsen fra tradisjonelle og nye medier, samt mulighetene og risikoen forbundet med disse mediene. Hun jobber i krysset mellom politisk kommunikasjon, online kommunikasjon (spesielt sosiale medier og søkemotorer) og sammenlignende forskning, hovedsakelig basert på kvantitative metoder.

Lisa Reutter er stipendiat ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og forsker på datadrevet offentlig forvaltning. Hun har stor interesse for samspillet mellom teknologi, data og samfunn.

Anne Grete Sandaunet er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen, UiT – Norges Arktiske Universitet. Hun arbeider med endring, medvirkning og kunnskapsforvaltning i organisasjoner, samt kvalitative forskningsmetoder.

Katja H-W Skjølberger førstelektor i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder. Skjølberg underviser i internasjonale forhold, samt fagdidaktikk og samfunnskunnskap i lektorutdanningen 8–13. Hennes forskningsinteresser er innenfor skole- og ungdomsforskning, samfunnsfag og fagdidaktikk, terrorisme og radikalisering. Hun er spesielt interessert i samfunnsfagets rolle i forebyggingen av utenforskap, ekstreme holdninger og handlinger.

Marie Holm Slettebaker postdoktor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun forsker på migrasjon, mobilitet, arbeidsmarked og ulikhet, og flere av publikasjonene er samlet i doktoravhandlingen Labour migration to rural Norway (NTNU, 2022). Slettebak har også sammen med kollegaer bidratt med to kapitler om kvantitativ metode i boka En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt (Cappelen Damm Akademisk, 2021).

Roar Stokken er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda, institutt for sosialfag og førsteamanuensis II ved NTNU Handelshøyskolen. Han har en doktorgrad om opplæring av pasienter og pårørende, og forskningen hans kretser i stor grad rundt læring i organisasjoner. Han er utdannet allmennlærer og har mye rettledningserfaring fra bachelor- og masteroppgaver.

Christian Sørhaug er antropolog og førsteamanuensis ved Avdeling for helse, velferd og organisasjon ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad hvor han leder forskergruppa for sosialfaglig arbeid. Teoretiske interesser er ansamlingsteori, vitenskap og teknologistudier, velferdsforskning og organisasjonsteori, posthumanistiske perspektiver, materiell kultur og skjæringspunktet mellom kulturarv, kunst og antropologi.

Aurora Terjesdatter Sørsveen er stipendiat i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun arbeider med og forsker på hvordan ulikhet kommer til uttrykk i asyl- og flyktningbarns liv, og hvordan dette inngår i større samfunnsstrukturer. Hun er også spesielt opptatt av akademisk skriving og skriveprosesser.

Irene Trysnes (ph.d.) er førsteamanuensis i samfunnsfagsdidaktikk ved fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes forskningsområde er innenfor religionssosiologi og samfunnsfagsdidaktikk. Hun har tidligere forsket på ungdom og festivalreligiøsitet, unge alternativt religiøse og kristne ungdomsmiljøer. Trysnes er medredaktør for Sosionomutdanning på Sørlandet. Festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016 (2016) og Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv (2013). Hun er bidragsyter i Fagdidaktikk for SRLE. Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter (2021), En smak av forskning. Bacheloroppgaven som prosjekt, prosess og produkt (2021) og Ingen spøk. En studie av religion og humor (2019). Les mer om Trysnes på Universitetet i Agder (UiA).

Mariann Villa er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennes forskning har hovedsakelig omfattet bygdeutvikling og bosetning/mobilitet, fritidsbefolkning, bygdeimage og lokalt kulturliv.

Heidrun Åm er førsteamanuensis i sosiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hennes fagområde er teknologi og samfunnsendring. Hun har forsket på styring av nanoteknologi og bioteknologi, forskningspolitikk, fornybar energiomstilling og oppdrettslaks. Hun interesserer seg for forholdet mellom det offentlige og det private, ekspertise og demokrati, samt fordelingspørsmål.