Å forske blant barn (Heftet)

Kvalitative metoder

Forfatter:

Merete Lund Fasting, Lisbeth Ljosdal Skreland og Jan Kampmann (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 164
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202689025
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Metode og studieteknikk , Barnehagelærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Samfunnsvitenskap
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Metode og studieteknikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å forske blant barn

Å forske blant barn er en bok om kvalitative forskningsmetoder der forfatterne konkret beskriver hvordan de går frem i sine forskningsprosjekter i ulike barnehager. Leseren kan med andre ord «se over forskerens skulder» og få innblikk i hvordan det teoretiske og metodiske håndverket blir praktisert.

Boka favner bredt omkring metodologiske utfordringer og muligheter som oppstår når man som forsker trer inn i små barns hverdagsliv. Enkelte av artiklene handler om hvordan man kan gripe tak i barns opplevelses- og interesseperspektiv. I noen kapitler står de metodiske og etiske utfordringer rundt forskning blant barn i sentrum. Andre igjen drøfter hvordan forskjellige pedagogiske tiltak skaper ulike betingelser for barn i barnehagene.

Å forske blant barn er en fagfellevurdert antologi som bidrar med ny kunnskap og innsikt. Boka er aktuell for både forskere og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Fagdidaktikk for SRLE

    Barnehagens fagområder, kunnskapsgrunnlag og arbeidsmåter

    Kirsten Johansen Horrigmo og Kristine Toft Rosland (red.)

    Heftet
Forfatter(e)

Merete Lund Fasting arbeider som førsteamanuensis ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling omhandler barns lek og lekesteder utendørs. Hennes fokus i forskning er barn, lek, bevegelse, natur, betydningsfulle steder, barndom, livsmestring og friluftsliv. Hun har publisert artikler, bokkapitler og bøker innenfor disse temaene, blant annet var hun medredaktør for boka Å forske blant barn (2021) og bidragsyter i Friluftspedagogikk (2019), Læring (2016) og Engasjement i praksis (2013). Nå jobber hun med et større prosjekt med tittelen Lekens kraft – lek, bevegelse og natur som livsmestring. Les mer om Fasting på Universitetet i Agder.

Lisbeth Ljosdal Skreland arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun underviser blant annet i barnehagelærerutdanningen og har lang erfaring som pedagogisk leder og styrer i barnehage. Hun har publisert artikler og bokkapitler om barnehagelærerens arbeid, migrasjon, verdier og regler med både praksis og yrkesfeltet som målgruppe. Skreland var blant annet medredaktør for boka Å forske blant barn (2021). Hennes doktoravhandling omhandler regler i barnehagen og barnehagelærerens yrkesutøvelse. Les mer om Skreland på Universitetet i Agder.

Jan Kampmann er professor i barneforskning ved Roskilde Universitet, ved både Institutt for mennesker og teknologi og Senter for barnehageforskning. Kampmann har i mange år vært knyttet til forskningsprosjekter og nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, der forskningsinteressen har fokusert på barns hverdag i barnehage og skole, hvilken innvirkning økt offentlig styring har på denne hverdagen og pedagogisk arbeid, samt metodiske og metodologiske utfordringer i å forfølge barns perspektiver i forskningssammenheng. Kampmann er blant annet medredaktør for boka Å forske blant barn (2021).

Anita Berge er instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Hun deltar i et internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker praksiser knyttet til fellesskap, tilhørighet og inklusjon i barnehagen. Berge har forsket på læringskulturer og endringer i barnehagens organisering og praksis, og publisert bokkapitler og artikler om disse temaene. Hun er blant annet bidragsyter i Å forske blant barn (2021) og Læringskulturer i barnehagen (2012). Les mer om Berge på Universitetet i Stavanger (UiS).

Kari-Mette Walmann Hidle er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder og underviser i barnehage- og lærerutdanningene. Hidle forsker på samfunnsfagdidaktiske tema og er særlig interessert i menneskerettsopplæring og andre spørsmål knyttet til mangfold, identitet og tilhørighet. Hun er blant annet bidragsyter i Å forske blant barn (2021) og Fagdidaktikk for SRLE (2021). Les mer om Hidle på Universitetet i Agder (UiA).

Siv Lund er universitetslektor i kroppsøving ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har mange års erfaring som lærer i den videregående skole og har siden 2011 jobbet med undervisning og forskning på kroppsøvingsseksjonen på lærerutdanningen. I sin forskning interesserer hun seg for lek og fysisk aktivitet blant barn og unge. Lund er blant annet bidragsyter i boka Å forske blant barn (2021).

Else Cathrine Melhuus er dosent emerita på fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder og har jobbet ved barnehagelærertutdanningen og masterutdanningen. Melhuus forsker på steder og materialitetet i en barnehagekontekst. Pågående forksningsprosjekt tar opp flyktningbarns møter med barnehager også i et materialitets perspektiv. Melhuus er blant annet bidragsyter i boka Å forske blant barn (2021).

Soern Finn Menning er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder og underviser i barnehagelærerutdanning og Master i barnehagekunnskap. I doktorgradsavhandlingen forsket han på pedagogers møte med barns nysgjerrighet fra et etisk perspektiv. Han har også en bakgrunn fra filmbransjen og utforsker for tiden hvordan begge feltene kan forenes gjennom utvikling av postkvalitative videometodologier i utdanningsforsking. Menning er blant annet bidragsyter i boka Å forske blant barn (2021).

Dag Øystein Nome arbeider som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han underviser i barnehagelærerutdanningen og har lang erfaring fra skole og barnehage. De senere årene har han skrevet en rekke artikler og bokkapitler om lek, danning, barndom og barnehage med både forskere og praksisfeltet som målgruppe. Hans doktorgrad fra 2017 omhandler barn–barn-relasjoner i lek i småbarnsavdelinger. Nome er forfatter av boka Hverdagshendelsenes pedagogikk. Barnehagen sett fra barnehøyde (2019), medforfatter i Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen (2021), og bidragsyter i Å forske blant barn (2021) og Problembarna (2019). Les mer om Nome på Universitetet i Agder (UiA).

Torild Marie Olsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun underviser i barnehagelærerutdanninga og lærerutdanning for tospråklige lærere, og har lang erfaring med utviklingsprosjekter i barnehage og skole. Forskningen hennes har særlig dreid seg om flerspråklige barns tilgang til språk. Hun har blant annet publisert boka Samtaler og språklæring (2020), som er en bearbeiding av hennes doktoravhandling fra 2017. Olsen er også bidragsyter i boka Å forske blant barn (2021).