Problembarna (Heftet)

Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern

Forfatter:

Mari Pettersvold og Solveig Østrem (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 310
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202569525
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barnehagelærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Barnehagelærerutdanning, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Problembarna

Omfattende bruk av manualer og programmer griper tungt inn i barn og unges hverdag og i profesjonsutøveres arbeid. Denne antologien retter et kritisk søkelys på noen av programmene og det fenomenet de representerer. Blant spørsmålene som blir belyst i boka, er:

• Har programmene den påståtte effekten?
• Hva er programmenes faglige og verdimessige fundament?
• Har manualer og standardiserte løsninger noen plass i arbeid med barn og unge?

Programmene kan forstås som et svar til politikere som etterspør effektive tiltak for å forebygge og løse problemer. Mantraet er at jo tidligere innsatsen settes inn, jo større er sjansen for å hindre for eksempel mobbing, svake skoleresultater, frafall i videregående skole og psykiske lidelser blant barn og ungdom. Det handler også om enorme statlige overføringer og om hvordan økonomiske og personalmessige ressurser kanaliseres i retning programmene.

Femten forfattere fra ulike fagfelt bidrar i antologien. Problembarna bør leses av leses av alle som ønsker mer kunnskap om standardiserte metoder som anvendes i barnehage, skole og barnevern.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Mari Pettersvold er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes primære forskningsinteresse er vilkår for demokrati i barnehagen, for så vel barn som ansatte. Myndiggjøring av barn og barnehagelærere går igjen som temaer i undervisning og i publikasjoner.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse, pedagogikk og etikk. Hun er spesielt opptatt av etiske spørsmål knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen og av hva som står på spill i den voksnes møte med barnet som subjekt.

Willy Aagre er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har utgitt en rekke bøker om pedagogikkfaglige temaer, særlig relatert til ungdom. Aagres bøker er gjennomsyret av en dyp interesse for barne- og ungdomskulturen, ikke minst musikkens plass i menings- og identitetsskapingen under oppveksten.

Solveig Botnen Eide er professor i sosialt arbeids etikk ved Universitetet Agder. Hennes undervisnings og forskningsinteresse er særlig knyttet til profesjonsetikk og etiske utfordringer i ulike deler av velferdsfeltet.

Cathrine Grimsgaard er førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole, fakultet for sosialfag. Hun har tidligere vært ansatt på barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Innlandet (HINN). Grimsgaard er utdannet sosionom. Hun har en mastergrad i profesjonsetikk og diakoni fra Universitetet i Oslo og en PhD i barns kompetanseutvikling og deltakelse fra HINN. Hun arbeider primært med etiske spørsmål knyttet til barns deltakelse, og samhandlinger mellom profesjonelle og barn. Hun har vært bidragsyter i bøkene Rom og etikk (2017) og Problembarna (2019). Grimsgaard disputerte ved Høgskolen i Innlandet 5. desember 2019 med avhandlingen Om å holde noe av et barns liv i sin hånd. Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre: et etisk og narrativt perspektiv.

Lars Holm er lektor i literacy og globalisering ved Danmark Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). Hans doktoravhandling har fokus på bruken av skriftspråk i andrespråksundervisningen av voksne innvandrere. Hans forskningsinteresse retter seg mot literacy og språklige praksiser i flerspråklige sammenhenger i barnehager, skoler og universiteter og i særlig grad mot testing av språk og literacy som sosial praksis. Nå arbeider han i et forskningsprosjekt med kartlegging av barns samtaler med jevnaldrende i barnehager.

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han interesser seg blant annet for samtidens psykopatologier, ikke minst i forhold til unge, og har tidligere skrevet bøkene Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (Universitetsforlaget, 2018) og Livsmestring på timeplanen. Rett medisinfor elevene? (Spartacus, 2020).

Dag Øystein Nome arbeider som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han underviser i barnehagelærerutdanningen og har lang erfaring fra skole og barnehage. De senere årene har han skrevet en rekke artikler og bokkapitler om lek, danning, barndom og barnehage med både forskere og praksisfeltet som målgruppe. Hans doktorgrad fra 2017 omhandler barn–barn-relasjoner i lek i småbarnsavdelinger. Nome er forfatter av boka Hverdagshendelsenes pedagogikk. Barnehagen sett fra barnehøyde (2019), medforfatter i Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen (2021), og bidragsyter i Å forske blant barn (2021) og Problembarna (2019). Les mer om Nome på Universitetet i Agder (UiA).