Barnet som subjekt (Heftet)

Etikk, demokrati og pedagogisk ansvar

Forfatter:

Solveig Østrem

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 184
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202364502
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Barnehagelærerutdanning og Pedagogikk
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barnet som subjekt

Det er et stort fokus på barnets beste og på barn i barnehage i dagens samfunnsdebatt. I barnehageloven heter det at barn har rett til medvirkning og at barnehagen skal fremme danning og demokrati. Det kan se ut til at det aldri før har blitt tatt så mye hensyn til små barn.

Forfatteren av denne boka hevder likevel at barns perspektiver ofte er usynlige i den offentlige diskusjonen om barn og at det ikke er noen selvfølge at barns synspunkter og erfaringer gis gyldighet. Barn som subjekter og barnehagen som institusjon står på mange måter i et krysspress mellom forventninger og motstridende forståelser.

I Barnet som subjekt viser forfatteren hvordan barn er i en utsatt posisjon i samfunnet. For det er en asymmetrisk relasjon mellom voksne og barn og barna er alltid prisgitt voksnes handlinger, valg og prioriteringer. Barns mulighet for medvirkning og deltakelse vil alltid være avhengig av hvilket rom vi som voksne og som samfunn gir dem.

Boka passer for alle som studerer barn og pedagogikk ved universiteter og høgskoler.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Problembarna

    Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern

    Mari Pettersvold og Solveig Østrem (red.)

    Heftet
Presse Barnet som subjekt

« [...] Bogen er på godt 170 sider, og det er imponerende, hvor meget der kan rummes på det antal sider. [...] Det er en bog, der fortjener at blive studeret både af de, der benævner sig som socialpædagoger og de, der uddaner (børnehave)pædagoger og af pædagok(ik)studerende».

Jan Rothuizen, Tidsskrift for socialpædagogik

Etisk grunnlag for barns rett til medvirkning

« [...] Derfor er dette en viktig bok for barnehagefeltet og for barn som vokser opp med institusjoner som en del av sin omsorgs-, dannings-, leke- og læringsarena. Jeg anbefaler Barnet som subjekt varmt for alle pedagoger, uansett institusjonsnivå, for å bli kjent med hvordan en pedagogisk institusjon kan bidra til medborgerskap, demokrati og danning og gjennom det utfordre asymmetrien i voksen-barn relasjoner».

Mona Nicolaysen, Pedagogisk bokorm

Faglige begrunnelser preget av profesjonskamp:

«Det er komplekse spørsmål boka drøfter. Samtidig dreier det seg om grunnleggende spørsmål knyttet til verdier og barnesyn, sentrale for yrkesutøvelsen til førskolelærere, det daglige arbeidet i barnehagen. Å lese denne boka har for meg vært å gå inn i de ulike perspektivene med et ønske om å forstå, og jeg opplever at det er spennende lesning. [...] Ifølge baksideteksten er bokas målgruppe førskolelærere og andre pedagoger som ønsker faglig fordypning på master- eller ph.d-nivå. Boka har en tilgjengelig form, og jeg vil si den egner seg godt for alle pedagoger som ønsker fordypning i dette temaet». Første steg er Utdanningsforbundets tidsskrift for førskolelærere.

Ann Inngjerd Kanestrøm, Første steg

Til toppen

Forfatter(e)

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse, pedagogikk og etikk. Hun er spesielt opptatt av etiske spørsmål knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen og av hva som står på spill i den voksnes møte med barnet som subjekt.