Tidlig innsats – i en skole for alle? (Ebok)

Forfatter:

Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 2.88 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202770204
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk , Pedagogikk og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Tidlig innsats – i en skole for alle?

Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.

Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individ- og systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.

Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1–7). Tidlig innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle, lærerrollen og skoleledelse.

Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanse- og innsatsområder (kapittel 8–14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever med stort læringspotensial og tospråklige barn.

Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT og forskere.

Boka er redigert av Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen. Øvrige bidragsytere er: Agnete Andersen Bueie, Edvard Befring, Janaina Hartveit Lie, Camilla Herlofsen, Ella Cosmovici Idsøe, Sølvi Lillejord, Ingrid Lund, Torill Moen, Elisabeth Stenshorne, Olaug Ellen Lona Svingen, Ingunn Valbekmo, Kjersti Wæge, Gül Øzerk og Kamil Øzerk.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene er innen utdanningspolitikk, inkludering, tilpasset opplæring, utdanningsledelse og skoleutvikling. Han har utgitt flere bøker om reformarbeid i skolen. Blant disse er Rom for aksjonslæring (2005), Skoleutvikling (2009), Den inkluderende fellesskolen (2014), Skolebasert kompetanseutvikling (2015) og sammen med Sven Nilsen De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen LK20 (2021). Bjørnsrud har redigert flere antologier og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innen de ovennevnte temaene.

Sven Nilsen er dr.scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Forskningsinteressene er innen området spesialundervisning sett i forhold til inkluderende og tilpasset opplæring. Han har spesielt rettet søkelyset mot forholdet mellom sentralt fastsatte læreplaner, planlegging av klassens arbeid og individuelle opplæringsplaner. Nilsen har medvirket i utgivelsen av flere bøker og publisert artikler både nasjonalt og internasjonalt innen de nevnte områdene. Blant bøkene kan nevnes Inkludering og mangfold (2017) og De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen LK20 (2021), den siste sammen med Halvor Bjørnsrud.

Agnete Andersen Bueie er førsteamanuensis (ph.d.) i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har doktorgrad innenfor fagfeltet skriving og vurdering. Hennes arbeidsområder er innenfor norskdidaktiske emner, særlig grunnleggende ferdigheter, vurdering og læring og undervisning i digitale omgivelser. Hun har skrevet flere artikler om elevers bruk og forståelse av lærerkommentarer, samt hvordan en utvikler elevers kompetanse i å revidere tekst. Til læreplanverket LK20 har hun vært en av forfatterne av læreverket Grip teksten for norskfaget i videregående skole.

Edvard Befring er professor emeritus (dr.philos.) ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn i pedagogisk psykologi med læring, emosjonell og sosial utvikling som spesialfelt. Han har gjort en mangeårig faglig innsats i spesialpedagogikk med vekt på kompetanseutvikling, forebygging mot opplæringsrisiko og marginalisering, personlige utviklings- og mulighetsperspektiver, etikk og forskningsmetoder.

Gunstein Egeberg er førsteamanuensis (ph.d.) ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. I tillegg til undervisning og veiledning ved instituttet bidrar Egeberg i de nasjonale satsingene «Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis» og «Desentralisert kompetanseutvikling». Han har bidratt i flere bøker, artikler og rapporter om digital kompetanse og teknologibruk i skolen, blant annet de nasjonale Monitor-undersøkelsene. Videre har han forsket på problemstillinger knyttet til mobbing, psykisk helse og livskvalitet i skolen. Egeberg har vært leder for flere nasjonale prosjekter, blant annet kartleggingsprøven i digitale ferdigheter i regi av Utdanningsdirektoratet.

Janaina Hartveit Lie er førsteamanuensis (ph.d.) i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Hennes doktoravhandling har tittelen Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker: En kvalitativ intervjustudie. Forskningsinteressene er knyttet til spesialundervisning og utdanningsrett med vekt på barns rett til å bli hørt, medbestemmelse og medvirkning i en skolehverdag. Hun har publisert artikler nasjonalt og internasjonalt om elevers rett til å medvirke, gjennomføring av spesialundervisning og skoleansattes møte med regelverket.

Camilla Herlofsen er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder (UiA). Herlofsen har doktorgrad i spesialpedagogikk. Forskningsinteressen er i skjæringsfeltet mellom juss og spesialpedagogikk. Hun underviser i spesialpedagogikk ved UiA og har arbeidet som spesialpedagog i skolen og rådgiver i Statped.

Ella Cosmovici Idsøe er professor i psykologi ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo. Sentrale forskningsinteresser er elever med stort læringspotensial, tilpasset opplæring, mobbing, sosiale og emosjonelle vansker og psykisk helse i skolen. Hun er involvert i forskjellige prosjekter som handler om elever med stort læringspotensial.

Sølvi Lillejord er professor emeritus på SLATE, Senter for Læringsanalyse, ved Universitetet i Bergen, Honorary Research Fellow ved Department of Education, Oxford University og Ordförande for Skolforskningsinstitutets Vetenskapliga Råd. Hun ledet arbeidet i Ekspertgruppe for skolebidrag (2019–2021) og har vært fagdirektør for lærerutdanningen ved UiB, direktør ved Kunnskapssenter for utdanning og instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO. Lillejord har bakgrunn som lærer og skoleleder og har ledet flere forskningsprosjekter.

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider ved Universitetet i Agder. Hun har jobbet som spesialpedagog i skolen og i barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn mot barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling, og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Lund veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

Torill Moen er dr.polit. og professor i spesialpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Sammen med Trond Lekang, Nord Universitet, utga hun i 2021 antologien Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning. Forskningen er ellers sentrert rundt det spesialpedagogiske praksisfeltet i skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Gjennom flere år har hun bidratt til kunnskapsproduksjon ved å beskrive og analysere hvordan lærere, spesialpedagoger og PP-rådgivere erfarer og opplever ulike pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger. Forfatteren har publisert flere nasjonale og internasjonale tidsskriftpublikasjoner som omhandler dette.

Elisabeth Stenshorne er førstelektor i pedagogikk og utdanningsledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområder er knyttet til undervisning, veiledning og koordinering ved master i pedagogikk og praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg har hun deltatt som koordinator og veileder ved flere nasjonale satsinger og er nå nettverksansvarlig for kommuner i Desentralisert kompetanseutvikling. Hun har bidratt i flere bøker, artikler og rapporter om skoleutvikling, med tema innenfor skolebasert kompetanseutvikling med vekt på aksjonsforskning og aksjonslæring. Videre underviser og veileder hun i 20 % stilling ved den nasjonale skolelederutdanningen ved OsloMet. Stenshorne har arbeidet 14 år i grunnskolen, både som lærer, spesialpedagog og innenfor skoleledelsen.

Ingunn Valbekmo er universitetslektor ved Matematikksenteret, NTNU. Hun har 20 års erfaring som lærer på barnetrinnet, men har siden 2017 vært ansatt ved Matematikksenteret. Arbeidsområder ved Matematikksenteret innbefatter prosjektansvar for arbeidet med Matematikk og inkluderende undervisning i oppvekstnettverk Nordmøre og for prosjekter knyttet til MAM – Mestre ambisiøs matematikkundervisning. Hun har også vært med i Dekom-prosjektet Tidlig innsats i begynneropplæringen, et prosjekt som er initiert av Statsforvalteren i Trøndelag, og som varer i 3 år og inkluderer åtte nettverk i Trøndelag. Matematikksenteret og Skrivesenteret samarbeider om dette prosjektet.

Kjersti Wæge er leder ved Matematikksenteret, NTNU. Hun har tidligere vært matematikklærer i videregående skole og gjennomførte sin doktorgrad (ph.d.) ved NTNU. Wæges forskningsfelt er elevenes motivasjon, undersøkende og ambisiøs matematikkundervisning, samt kompetanseutvikling av lærere. Hun har publisert flere artikler om disse temaene, både nasjonalt og internasjonalt, og har deltatt i flere større forsknings- og utviklingsprosjekter, blant annet S-TEAM (Science Teacher Education Advanced Methods) og MAM-prosjektet (Mestre ambisiøs matematikkundervisning). Wæge er forfatter av boka Motivasjon i matematikk.

Gül Øzerk er universitetslektor i grunnskolelærerutdanningene ved OsloMet. Hun har mastergrad i pedagogisk-psykologisk rådgivning og har lang erfaring fra Oslo PPT. Øzerk har også videreutdanning i organisasjonspsykologi. Forskningsinteressene er motivasjon, akademisk kjedsomhet, sosiale ferdigheter, læringsmiljø og tilpasset opplæring. Hun har publisert artikler om akademisk kjedsomhet og sosiale ferdigheter hos barn med spesialpedagogiske behov.

Kamil Øzerk har lærerbakgrunn med gradene cand.paed. og dr.polit. Han er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences. Han har tatt godkjente autismerelaterte sertifiseringskurs fra flere amerikanske universiteter.