Ungdom, danning og fellesskap (Heftet)

Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv

Forfatter:

Maria Øksnes, Einar Sundsdal og Cecilie R. Haugen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 244
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202503635
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Utdanningsledelse
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Ungdom, danning og fellesskap

Denne boka bidrar med forskningsbasert kunnskap om ungdom, danning og fellesskap i skole- og hverdagsliv. Grunnleggende pedagogiske begreper aktualiseres. Bokas bidragsytere representerer et mangfold av samfunns- og kulturpedagogiske tilnærminger og artiklene viser fagområdets bredde både metodisk og tematisk. De handler blant annet om frafall, tilhørighet, rus, Instagram, dataspill og lek.

Ungdom er et lite prioritert forskningsområde. Undersøkelser viser at det finnes lite forskning på unge mellom 10 og 24 år. Mye av den pedagogiske forskningen på feltet har hatt et nokså ensidig skole- og læringsfokus, og er gjerne begrunnet med hensyn til politisk målsettinger om kvalifisering til arbeidsliv. Det er behov for å komplementere denne forskningen med andre perspektiver som ikke er ensidig instrumentelt begrunnet, men som bidrar med kunnskap som er forankret i et bredere samfunnsmessig og kulturhistorisk perspektiv. Denne boka er et bidrag til dette.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Maria Øksnes er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes forskningsinteresser er først og fremst knyttet til områdene lek, fritid, barndom og ungdom. Øksnes har særlig tatt opp emner som danning, demokrati og motstand og barns lekekultur. Hennes bok Lekens flertydighet. Om barns lek i en institusjonalisert barndom (2010) er oversatt til flere språk. Øksnes er sammen med Sundsdal, Løvlie og Kvam, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Einar Sundsdal er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Sundsdal har i sin forskning vært særlig opptatt av danningsteori og pedagogiske grunnlagsspørsmål. Han har publisert en rekke artikler som tar opp barnehagepedagogiske problemstillinger. Seneste bøker er Leklust i skolan. Främja lekens egenvärde (2017) med Maria Øksnes og antologien Ungdom, danning og fellesskap (2018), redigert med Maria Øksnes og Cecilie Haugen. Sundsdal er, sammen med Øksnes, Løvlie og Kavm, redaktør for Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

Cecilie Rønning Haugen jobber som professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hennes forskningsinteresser er innen utdanningssosiologi, der hun er opptatt av å undersøke forholdet mellom internasjonale aktører og norsk utdanningspolitikk, samt hvordan praksis i ulike deler av utdanningssystemet påvirkes og endres.

Willy Aagre er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har utgitt en rekke bøker om pedagogikkfaglige temaer, særlig relatert til ungdom. Aagres bøker er gjennomsyret av en dyp interesse for barne- og ungdomskulturen, ikke minst musikkens plass i menings- og identitetsskapingen under oppveksten.

Pål Aarsand er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hans forskningsinteresse er barns og unges hverdagsliv og bruken av digitale teknologier med fokus på digital kompetanse (literacy), identiteter, lek og spill. Han er også interessert i metodologiske utfordringer og etiske dilemmaer i diskursanalytisk og etnografisk arbeid med barn og unge.

Carla Chinga-Ramirez jobber som førsteamanuensis i flerkulturell og mangfoldspedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hennes viktigste forskningsinteresser er hvordan etnisitet, sosial klasse og kjønn virker inn i det norske utdanningssystemet.

Lisbeth Elvebakk er universitetslektor i norsk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun underviser hovedsakelig i språklige emner på grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn. Hennes forskningsinteresser er knyttet til tekst, fagdidaktikk, lesing og skriving.

Berit Engebretsen (f. 1957) er nå pensjonert. Hun var tidligere høgskole-/universitetslektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus / OsloMet i flere år, der spesialområdene var profesjonsfag med vekt på varierte praktiske aktiviteter og friluftsliv. Hun har en cand.mag.-grad fra Universitetet i Oslo med fagene pedagogikk, psykologi og kriminologi. Videre har hun fire års utdannelse fra Norges idrettshøgskole som innbefatter hovedfag i idrettsvitenskap. Hun har over 30 års undervisningserfaring i idrett, kroppsøving og friluftsliv fra folkehøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus / OsloMet – storbyuniversitetet. Sammen med Steinar Brattenborg har Engebretsen skrevet boka Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (Cappelen Damm Akademisk) og hun har erfaring fra vitenskapelig publisering i både tidsskrifter og antologier.

Agneta Knutas er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Innenfor utdanningsfeltet har hun fokus på global innflytelse i nasjonal politikk. Knutas inngår et nasjonalt forskningsnettverk hvor studier fokuserer på demokrati, likeverd og skolen i lokalsamfunnet og er også medlem i forskergruppen Barn og unges livskvalitet i skole og oppvekst (BULKIS) ved ILU.
Niels Kryger er lektor emeritus i pedagogikk ved Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse, Aarhus Universitet. Han har i en årrekke forsket på barn og unge ut fra pedagogisk-antropologiske og kulturanalytiske perspektiver. Han har bidratt i en lang rekke publikasjoner i dansk, nordisk og bredere internasjonal sammenheng.

Audhild Løhre, førsteamanuensis ved pedagogikkseksjonen ILU, leder forskningsgruppa ProfILU Profesjonsutvikling i lærerutdanningen. Løhre har embetsstudiet i psykologi med vekt på utviklingspsykologi fra UiO og allmennlærerutdanning fra Trondheim. Hennes akademiske interesse er særlig knyttet til barn og unge i et helsefremmende perspektiv. Forskningen dekker et bredt fagfelt, og her kan nevnes trivsel og tilhørighet, mestring, livskvalitet, somatiske og psykiske plager, ensomhet, mobbing, helsefremming og folkehelse. Mange av temaene ses også opp mot lærerstudenters profesjonsutvikling.

Rannveig Oliv Myhr er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hennes pedagogiske fagområder er kritiske tilnærminger til tilpasset opplæring, ungdomsforskning, profesjonalitet og universitetspedagogikk.
Britt Karin Utvær er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Hun er utdannet sykepleier, har hovedfag i helsevitenskap og doktorgrad innenfor profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole. Hun er opptatt av ungdom, helse, skole og utdanning og disputerte høsten 2013 over temaet frafall i videregående skole.

Kristin Walseth er professor i kroppsøving ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. Walseth har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole om idrett som arena for integrasjon av minoritetsungdom. Hun leder NFR-prosjektet «Literacies for Health and Life skills».