Kvalitet, kapasitet og relevans (Heftet)

Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning

Forfatter:

Nicoline Frølich, Elisabeth Hovdhaugen og Lars Inge Terum (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 342
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202450502
Kategori: Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Pedagogikk og lærerutdanning , Organisasjon og ledelse og Utdanningsledelse
Fag: Organisasjon og ledelse, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kvalitet, kapasitet og relevans

Hva er kvalitet i høyere utdanning?

Kvalitet i høyere utdanning kan ses som et tilbud man ikke kan si nei til, samtidig som det også er noe vi ofte tar for gitt. Artiklene i boken Kvalitet, kapasitet og relevans diskuterer hvordan kvalitet skal defineres og hva som er gode mål på at utdanningssystemet har god kvalitet.

Kvalitet, kapasitet og relevans er kritiske hensyn i UH-sektoren, både i politikken for høyere utdanning og i styring og ledelse av utdanningene. Selv om dette hver for seg er sentrale hensyn, kan de også framtre som konkurrerende målsettinger. Økt vekt på kvalitet kan komme i konflikt med kapasitet, samtidig som det kan være ulike oppfatninger om hva som er et uttrykk for kvalitet og relevans i utdanningssystemet.

I boken diskuteres blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan skal kvalitet defineres?
  • Hva er gode mål på kvalitet?
  • Hvilket utdanningstilbud skal vi ha i Norge, og hvordan skal det være lokalisert?
  • Hvordan kan man sikre relevans mellom høyere utdanning og samfunnsmessige utfordringer og behov?
Spørsmålene som tas opp i boken er ikke bare sentrale for studenter og de som underviser i høyere utdanning, men også for de som tar imot og sysselsetter de nyutdannede kandidatene og for tilgangen på og kvaliteten på tjenestene i samfunnet.

Til toppen

Forfatter(e)
Nicoline Frølich er Forskningsleder for Studier av Høyere utdanning ved NIFU og Forsker 1 ved samme sted. Hun har doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hennes forskningstema er styring, ledelse og organisering i høyere utdanning. Hun skal lede den forskningsbaserte evalueringen av Strukturreformen.
Elisabeth Hovdhaugen er seniorforsker ved NIFU og har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Lars Inge Terum er professor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Petter Aasen er professor i utdanningsvitenskap og rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Fra 1997-2007 var han direktør ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hans forskningsfelt er utdanningspolitikk og utdanningsreformer.

Ivar Bleiklie professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, faglig leder for Holbergprisen og professor II ved NIFU. Han har ledet og deltatt i flere store sammenlignende prosjekter om reform og endring i høyere utdanning i Norge og andre europeiske land finansiert av NFR, EU og The European Science Foundation. Bleiklie har publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler om politikk og organisasjonsendringer i høyere utdanning, samt om sosiale tjenester og helsepolitikk, blant annet bøkene University Governance (2009), From Governance to Identity (2008), Transforming Higher Education (2006), Governing Knowledge (2005), Biomedical Policy (2004), Policy and Practice in Higher Education (2000), og Service Regimes (1997).
Joakim Caspersen er forsker 1 ved NTNU Samfunnsforskning i Trondheim. Caspersen er sosiolog, og har doktorgrad i profesjonsstudier fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Forskningsområdet er profesjoner i høyere utdanning, overgang fra studier til arbeidsliv og kvalifisering til profesjonsutøvelse.

Anton Havnes er professor ved Senter for profesjonsstudier. Han har særlig arbeidet med studenters læring i høyere utdanning, profesjonsutdanning og profesjonell kompetanseutvikling, vurdering i høyere utdanning og samspillet mellom profesjonsutdanning og yrkesfelt.

Kåre Heggen er professor ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda og professor II ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har særlig arbeidet med forskning og profesjonskvalifisering og utdanningsvalg.

Håvard Helland er dr.polit. i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet. Helland forsker på sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, og etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.

Berit Karseth er professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo og har i en årrekke arbeidet med utdanningsreformer og læreplanspørsmål i grunnutdanning og høyere utdanning. Karseth er for tiden involvert i et prosjekt om hvordan utdanningsreformer utformes, endres og fornyes gjennom bruk av evidens og ekspertise (POLNET) finansiert av Norges forskningsråd. Hun leder også et større evalueringsprosjekt av fagfornyelsen (EVA2020) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Svein Kyvik er dr.philos. i sosiologi og seniorforsker ved NIFU. Han har i over 30 år arbeidet med problemstillinger knyttet til utviklingen av universitets- og høgskolesystemet. Kapitlet bygger på hans bok: The Dynamics of Change in Higher Education. Expansion and Contraction in an Organisational Field. Boka ble utgitt av Springer i 2009.
Arne Mastekaasa er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Viktige forskningsområder er arbeidsmarked, utdanning og sosial ulikhet. Han har også arbeidet med temaer knyttet til subjektivt velvære og psykisk helse. Forskningen er hovedsakelig basert på bruk av kvantitative metoder, med vekt på analyser av registerdata.
Svein Michelsen er professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Han er også engasjert i bistilling som forsker 1 ved NIFU. Michelsen arbeider med problemstillinger omkring utdanningspolitikk med særlig fokus på høgre utdanning samt fag- og yrkesopplæring. Innen området høgre utdanning er han engasjert i flere prosjekter som Transforming Universities i Europe (TRUE) finansiert av European Science Foundation, et komparativt, kryssnasjonalt internasjonalt prosjekt som omfatter forskere fra 8 europeiske land, samt i studier av læringsutbytte som pedagogisk og politisk instrument (Higher Education Learning Outcomes), finansiert av Norges Forskningsråd.
Vibeke Opheim er forskningsleder for forskningsområdet Grunnopplæring ved NIFU. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt omfatter analyser av elevers og studenters læringsutbytte, betydning av studiefinansiering og utdanningsressurser, overgang til arbeidslivet, samt utdanningsvalg og gjennomføring i grunnopplæring og høyere utdanning. I tillegg til evalueringer og prosjekter i Norge, har hun deltatt i internasjonale komparative studier i regi av OECD og EU. Opheim har vært nasjonal prosjektleder for OECD-prosjektene PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) og AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes).
Tine S. Prøitz har lang og bred erfaring fra utrednings- og forskningsarbeid på sentrale områder i både grunnopplæringen og høyere utdanning. Hun har nylig avlagt en doktorgrad om læringsutbytte ved Universitetet i Oslo. Sentralt i hennes arbeid står reformer i grunnopplæring og høyere utdanning, spørsmål om kvalitet, individvurdering og systemevaluering. Hun har inngående kjennskap til Kunnskapsløftet og Kvalitetsreformen. Prøitz har i senere år arbeidet med prosjekter knyttet til organisering, utvikling og undervisning i lavere profesjonsutdanninger deriblant norsk lærerutdanning.
Jens-Christian Smeby er professor og stedfortredende leder ved Senter for profesjonsstudier. Smeby har bred faglig kompetanse innen sosiologi og utdanningsforskning. Sentrale forskningstema de senere årene er profesjonslæring i utdanning og arbeidsliv og hva som kjennetegner profesjonskunnskap og ekspertise. Han har studert dette komparativt og med særlig fokus på blant annet lærere, førskolelærere, sykepleiere og sosialarbeidere. Smeby er redaktør av det internasjonal nettidsskriftet Professions and Professionalism og styremedlem i Research Committee on Sociology of Professional Groups i den Internasjonale sosiologforeningen.

Liv Anne Støren er sosiolog og forsker 1 ved NIFU, og har mange års erfaring med forskning på feltet høyere utdanning og arbeidsmarked. Hun har blant annet utført forskning om arbeidsmarkedssituasjonen blant innvandrere etter utdanningsbakgrunn, og har tidligere arbeidet mye med utdanningsvalg og -karrierer, ofte med særlig vekt på innvandreres utdanningsløp. Hun arbeider også med livslang læring, og er for tiden prosjektleder for et større forskningsrådfinansiert prosjekt (under FINNUT) om voksnes læring. I de senere årene har hun arbeidet mye med entreprenørskap i høyere utdanning. Andre forskningstemaer er forholdet mellom kompetanse og innovasjonsaktivitet og forholdet arbeidsmarkedssituasjonen og kvalitet i høyere utdanning.

Agnete Vabø har doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Siden 1999 har hun vært ansatt ved NIFU som forsker og forskningsleder. Fra 1993 til 1999 var hun tilknyttet LOS-senteret i Bergen. Hennes dr. avhandling omhandlet endringer i norsk høyere utdanning, studert gjennom instituttsammenslåingsprosessene ved Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Oslo. Vabø har publisert en rekke artikler, rapporter og bøker om rekrutteringsmønstre og organiseringsformer i høyere utdanning. Hun er for tiden prosjektleder for Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances (NFR) og norsk deltakelse i Nordic Fields of Higher Education (NordForsk).

Øyvind Wiborg er PhD i sosiologi og førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Jannecke Wiers-Jenssen (f. 1966) er Forsker 1 ved NIFU, og er sosiolog med PhD fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet med en rekke tema innenfor høyere utdanning. Rekruttering, studenters vurdering av utdanning og lærested, kvalitetskriterier, overgang fra utdanning til arbeid, medisinstudenter og internasjonalisering. Særlig har hun jobbet med spørreskjemaundersøkelser, både til studenter og nyutdannede.
Mari Lande With er sosiolog fra Universitetet i Oslo og stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.