UNGDOMMEN av Guro Ødegård og Willy Pedersen (Open Access)
Open Access

UNGDOMMEN (Open Access)

Forfatter:

Guro Ødegård og Willy Pedersen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671310
Kategori: Sosiologi og Samfunnsfag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen UNGDOMMEN

UNGDOMMEN bretter ut livet til dagens unge. Å være tenåring i dag er noe annet enn å være tenåring for tretti år siden. Hvordan har smarttelefonen og sosiale medier endret livet til dagens ungdom? Hvorfor irriterer vi oss over gutter som lager trøbbel for andre, mens vi bekymrer oss for jenter som sliter? Hvordan oppleves det egentlig for muslimske ungdommer å bli kalt «jævla terrorist»?

Boken presenterer ny empirisk kunnskap om livet i familien, i skolen og i idretten. Vi blir med inn på fuktige fester hvor seksuelle grenser presses. Men vi blir også med en gjeng gutter på jakt, hvor haglpatronene skal være av grovt kaliber. Dessuten: Stemmer det at forekomsten av angst og depresjon har økt? Eller at kjønnskategoriene flyter, at stadig flere opplever at de hverken er «gutt» eller «jente»?

UNGDOMMEN henvender seg til forskere, studenter, lærere og alle som arbeider med ungdom på statlig og lokalt nivå, samt til politikere, journalister og andre som kan ha nytte av forskningsbasert kunnskap om hvordan ungdom faktisk lever i dag.

Redaktører for boken er Guro Ødegård, forsker 1 og instituttdirektør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, og Willy Pedersen, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og også tilknyttet NOVA ved OsloMet.

Til toppen

Andre utgaver

UNGDOMMEN
Bokmål Heftet 2021
Forfatter(e)

Guro Ødegård er sosiolog, forsker og instituttdirektør ved NOVA, OsloMet. Omdreiningspunktet for hennes forskningsinteresser er ungdom og demokratisk deltagelse, samt flerkulturelle lokalsamfunn og sivilsamfunnets rolle som arena for sosial og politisk integrasjon.

Willy Pedersen er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og tilknyttet NOVA, Seksjon for ungdomsforskning. Han har forsket på avvik, kriminalitet, bruk av rusmidler og seksualitet, med særlig fokus på ungdom.

Anders Bakken er sosiolog, forsker og leder av Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet. Bakken har forsket på oppvekstbetingelser for ungdom i Norge, og vært prosjektleder for evalueringer av reformer og tiltak i skolesektoren.

Azin Banafsheh er vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Hun har en master i kriminologi og har skrevet om hvordan muslimer bruker sin personlige tro for å håndtere hets og diskriminering.

Johannes Bergh er statsviter, forsker og leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker på politisk deltagelse, mobilisering av ungdom, valgordninger, demokratisk innovasjon og reformer. Bergh er medredaktør av Valg og politikk siden 1945. Velgere,institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie (2020, Cappelen Damm Akademisk).

Ola Røed Bilgrei er sosiolog og forsker ved avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet. Han forsker på bruk av illegale rusmidler, med særlig fokus på ungdommer, digitalisering og internettbruk. Bilgrei er også del av det norske kontaktpunktet for det Europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA).

Olav Årstad Borgen er sosiolog og var tilknyttet Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i 2009–2010 under arbeidet med masteroppgaven Ungdom på jakt – kulturelle mønstre i utmarka. Borgen jobber i dag som miljøterapeut i Bærum kommune med unge menn i autismespekteret.

Rune Ellefsen er postdoktor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Han har forsket på protestbevegelser, diskriminering, radikalisering og politisk vold, samt forebygging av voldelig ekstremisme.

Ingunn Marie Eriksen er kulturviter og forsker ved NOVA, OsloMet. Hun har forsket på ungdoms trivsel og relasjoner og har vært opptatt av å forstå unges identitet, tilhørighet og livstilfredshet. Hun har også belyst etnisk identitet og gruppedannelse, psykiske helseplager, unges fritid og psykososialt miljø i skolen.

Lars Roar Frøyland er sosiolog og forsker ved NOVA, OsloMet. Han har forsket på ungdoms sårbarhet, både i form av egen problematferd og offererfaringer. Han har også belyst hvordan man kan forstå tidstrender i voldsutøvelse og problematferd.

Kristinn Hegna er professor i utdanningssosiologi ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun er engasjert i forskning om foreldreskap, sosialisering og normative idealer i prosjektet «Living the Nordic Model». Hun forsker også på oppvekst, utdanning og læringsidentiteter. Hegna har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Ole Jacob Madsen er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Han interesser seg blant annet for samtidens psykopatologier, ikke minst i forhold til unge, og har tidligere skrevet bøkene Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (Universitetsforlaget, 2018) og Livsmestring på timeplanen. Rett medisinfor elevene? (Spartacus, 2020).

Monika Grønli Rosten (f. 1979) er sosialantropolog og forsker i ungdomsseksjonen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet. Hun har blant annet forsket på urban oppvekst, medvirkning og forebyggende ungdomsarbeid. For tiden er hun tilknyttet flere prosjekter om sosial kontroll og unges selvbestemmelse som en del av NOVAs voldsforskningsprogram. Rosten har særlig interesse for samfunnsvitenskapelig metodeutvikling, samt problemstillinger knyttet til forholdet mellom majoritet og minoritet i den norske velferdsstaten.

Sveinung Sandberg er sosiolog og professor ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Universitetet i Oslo. Han har de siste årene ledet NFR-prosjektet «Radikalisering og motstand» ved UiO. Han har skrevet om etniske minoriteter, politisk ekstremisme, rus og kriminalitet.

Ørnulf Seippel er professor i idrettssosiologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, Norges idrettshøgskole. Hans mest sentrale forskningstemaer er knyttet til politikk, sivilsamfunn, sosial ulikhet og idrett. Seippel har tidligere arbeidet som forsker ved NOVA.

Ketil Skogen er sosiolog og forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han har forsket på konflikter rundt naturvern og utnyttelse av naturressurser, ikke minst forvaltning av store rovdyr. Skogen har studert slike konflikter i lys av klasseforhold og sosiale endringsprosesser. Han har tidligere arbeidet ved NOVA og forsket da på ungdom og klassekulturer.

Ketil Slagstad er PhD-stipendiat ved Institutt for helse og samfunn ved Det medisinske fakultet i Oslo. Han er utdannet lege og er tilknyttet forskningsprosjektet «Biomedicalization from the Inside Out». Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom medisinhistorie og teknologi- og vitenskapsstudier.

Mira Aaboen Sletten er sosiolog og forskningsleder i Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet. Sletten har lang erfaring fra ungdomsforskning basert på NOVAs store surveyundersøkelser. Hun har vært prosjektleder for Ungdataundersøkelsen og publisert på temaer som psykisk helse, frafall i videregående og sosial ulikhet i ungdomstida.

Ingrid Smette har doktorgrad i sosialantropologi og er postdoktor i prosjektet Living the Nordic Model ved Universitetet i Oslo der hun studerer foreldre med oppvekst i flyktningfamilier i Norge. Hun er også forsker II ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet og redaktør for Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning.

Gerd Marie Solstad er sosiolog og forsker ved NOVA, OsloMet. Hun har doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Solstads forskning belyser vold og overgrep, sosioøkonomisk ulikhet og idrettspolitikk.

Kari Steen-Johnsen (f. 1970), ph.d., er sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Steen-Johnsens forskningsinteresser inkluderer temaer som politisk mobilisering og deltakelse, offentlig debatt og ytringsfrihet, med vekt på konsekvenser av digitalisering og fremvekst av sosiale medier. Hun leder prosjektene «CEPOL – Politikeres kommunikasjonsmakt gjennom sosiale medier», og «FREXO – Ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft», som begge tar for seg forholdet mellom politikere / politiske organisasjoner, medier og borgere innenfor en digital offentlighet.

Kari Stefansen har doktorgrad i sosiologi og er forsker I ved NOVA/OsloMet – storbyuniversitetet. Hun leder NOVAs Forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Hun forsker blant annet på seksuell vold og har vært redaktør for bøkene Rape in the Nordic Countries. Continuity and Change og Collaborating Against Child Abuse. Exploring the Nordic Barnahus Model.

Åse Strandbu er sosiolog og professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved Norges idrettshøgskole. Hun har tidligere arbeidet som forsker ved NOVAs ungdomsforskningsgruppe. Hennes forskningsfelt er ulike sider av ungdoms idrettsliv - inkludering i idretten, meningen med idretten, sosial ulikhet og foreldreinvolvering i ungdomsidretten.

Kristoffer Chelsom Vogt er instituttleder ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, og tilknyttet NOVA som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning. Han har forsket på utdanningsvalg, frafall i videregående, kjønnssegregering på arbeidsmarkedet, samt på hvordan gutter fremstilles som tapere. Teoretisk har han vært opptatt av post-industriell samfunnsteori og historiske endringer innen klasseanalyse.

Tilmann von Soest er professor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og tilknyttet NOVA som forsker ved Seksjon for ungdomsforskning. Han forsker på psykisk helse, identitet, helseatferd og sosial ulikhet blant ungdom og voksne.

Kristin Walseth er professor i kroppsøving ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. Walseth har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole om idrett som arena for integrasjon av minoritetsungdom. Hun leder NFR-prosjektet «Literacies for Health and Life skills».