Strategisk HRM 2 (Heftet)

HMS, etikk og internasjonale perspektiver

Forfatter:

Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 570
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202522902
Kategori: Organisasjon og ledelse
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Strategisk HRM 2

Strategisk HRM (2.utgave) gir deg kunnskapsgrunnlaget du trenger for å lede andre mennesker eller jobbe med strategisk human resource management (HRM). Bøkene viser hvordan HRM bør tilpasses den strategien, de rettslige rammene og den bransjespesifikke konteksten det skal virke i. Strategisk HRM dekker alle de viktigste emnene innen HRM-faget. 2.utgave er gjennomrevidert og oppdatert på følgende områder:

 • Nye case og eksempler
 • Referanser til ny forskning på feltet
 • Bredere dekning av informasjonsteknologiens betydning for HRM
 • Nærmere omtale av hvordan valget av organisasjonstilnærming påvirker HRM
 • Flere henvisninger og koblinger mellom kapitlene
 • Bedre pedagogisk tilrettelagt og forenklet etter tilbakemeldinger fra studenter og lærere
Strategisk HRM er et tobinds læreverk for bachelor- og masterstudenter. Bøkene retter seg også mot ledere og HR-ansatte som ønsker å bli oppdatert på beste praksis innenfor HRM og på hvordan det er mulig å tilpasse HRM til strategi og situasjon.

Strategisk HRM 2. HMS, etikk og internasjonale perspektiver

presenterer de viktigste HRM-praksisene i dag: motivasjon, jobb- og organisasjonsdesign, rekruttering og utvelgelse, prestasjonsledelse, prestasjonsmåling, kompetanseutvikling og karriere, lederutvikling, lønn og belønning, strategisk HRM og endring i organisasjoner, helsefremmende arbeidsplasser, kommunikasjon og konfliktløsning, samt livsfaseorientert personalpolitikk. Boken inneholder også egne kapitler om helse, miljø og sikkerhet, internasjonal HRM og etikk og samfunnsansvar.

Til toppen

Andre utgaver

Strategisk HRM 2
Bokmål Ebok 2022

Andre aktuelle titler

 • Strategisk HRM 1

  Ledelse, organisasjon, strategi og regulering

  Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

  Heftet
 • Strategisk HRM 2

  HMS, etikk og internasjonale perspektiver

  Aslaug Mikkelsen og Thomas Laudal (red.)

  Heftet
Forfatter(e)

Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. innen endringsledelse med vekt på bedrifters samfunnsansvar fra Universitetet i Stavanger. Hans spesialfelt er institusjonelle analyser og bedrifters samfunnsansvar. Laudal har mange års erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet, Statskonsult (nå Difi), petroleumsbransjen og fra IRIS som oppdragsforsker. Hans publikasjoner handler om organisasjonsendringer, om drivkreftene for bærekraftige virksomheter og om samspillet mellom politisk styring og markedsstyring.

Aslaug Mikkelsen er professor i ledelse ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. I perioden 2007–2011 var hun rektor samme sted. I sitt doktorgradsarbeid og gjennom flere større prosjekter finansiert av Norges forskningsråd har Mikkelsen vært spesielt interessert i ledelse og de organisatoriske faktorene som påvirker helse, arbeidsmiljø og produktivitet. I tillegg til en rekke internasjonale artikler innenfor ledelse, HRM, bedriftens samfunnsansvar og helse i arbeidslivet har hun skrevet bøker og bokkapitler om medarbeidersamtaler, sykefravær og bedriftens samfunnsansvar knyttet til ekspansjon av olje- og gassaktiviteter i Arktis. Ved siden av sitt arbeid på Universitetet i Stavanger er Aslaug Mikkelsen nestleder i styret for Helse Stavanger og styreleder for Høgskolen i Nesna.

Gunhild Bjaalid er psykolog og stipendiat i ledelse på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. I tillegg fullfører hun en dobbeltspesialisering i både klinisk- og organisasjonspsykologi. Hun har bred arbeidserfaring fra rekrutteringsfeltet og har blant annet jobbet med lederrekruttering i flere år. Hun har også lang erfaring med bruk og tolkning av psykologiske tester som tidligere leder for en nevropsykologisk avdeling på Stavanger universitetssykehus.

Iver Bragelien er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for foretaksøkonomi. Sentrale forskningsområder er ufullstendige kontrakter, relasjonskontrakter, desentralisering og insentiver. Bragelien har vært dekan for masterutdanningen ved NHH i perioden 2005–2011 og leder for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) i perioden 2007–2011. Han er programdirektør for et Executive MBA-program i økonomisk styring og ledelse og har tidligere jobberfaring fra Gemini Consulting.

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi og partner i Lead. Einarsen har embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere arbeidet i Sensus og Hjelp24 Sensus/Consulting og har vært med på å utvikle konseptet MTM (Medarbeider Tilfredshet Monitor). Einarsen har bred erfaring innen området organisasjons- og lederutvikling, spesielt psykososialt arbeidsmiljø og håndtering av mobbing og konflikter, i både nasjonale og internasjonale selskaper. Einarsen har undervist ved blant annet Universitet i Bergen, NTNU og Handelshøyskolen BI.

Trude Furunes er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. Hun har doktorgrad i ledelse, med fokus på lederes holdninger til eldre arbeidstakere, og hoveddelen av hennes forskning er knyttet til ledelse, aldring og arbeid. Hun leder nå et forskningsprosjekt om pensjoneringsbeslutninger. Hun har også publisert innen vertskapsledelse, emosjonsregulering og mangfoldsledelse. Siden 2006 har hun vært redaksjonssjef for det internasjonale tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Hun er nå inne i en fireårsperiode som prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Ingunn Hybertsen Lysø er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Avdeling for Ledelse og Internasjonalt Samarbeid (ALIS) og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning. Hun er utdannet pedagog fra NTNU med doktorgrad fra 2010 om lederes læring gjennom deltakelse i lederutviklingsprogrammer. Hennes undervisning er innen organisasjon, ledelse, HRM, pedagogikk og metode. Lysø forsker på hvordan deltakelse i programmer for utvikling og utdanning av ledere på tvers av ulike sektorer bidrar til læring og utvikling på individ-, organisasjons- og systemnivå. Andre forskningsinteresser er hva som skjer i praksisfellesskap i internasjonale operasjoner og i organisatoriske endringsprosesser med tanke på læring. Lysøs forskning er publisert i International Journal of Training and Development (IJTD) og Advances in Developing Human Resource (ADHR).

Dr. oecon Jan Erik Karlsen er professor emeritus ved Universitet i Stavanger i industriell økonomi og endrings- og fremsynsledelse. Han har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske læresteder i Europa og USA, visepreses og preses ved Vitenskapsakademiet i Stavanger, og har utgitt en rekke fagbøker, artikler og forskningsstudier om ulike sider ved det moderne arbeidslivet. Han er også medlem av World Futures Studies Federation, et nettverk for fagfolk innen fremsynsstudier, og med i det akademisk råd for European Journal of Futures Research.

Stein Knardahl (dr. med.) er avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidspsykologi og -fysiologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Han har vært professor II ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo i 15 år. Knardahl har også ledet forskningsprogrammene «Helse i arbeidslivet» og «Arbeid og helse» for Norges forskningsråd. Han har evaluert forskningsinstitutter i Sverige og Danmark og vært medlem av og ledet bevilgningskomiteer for Forskningsrådet för arbete og socialvetenskap i Sverige i flere år. Videre har han ledet en partssammensatt gruppe som utredet utstøtning fra offshoreindustrien for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Knardahl har skrevet boken Kropp og sjel. Psykologi, biologi og helse og publisert 66 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter.

Ola Kvaløy (dr. oecon.) er professor i økonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og professor II ved Norges Handelshøyskole (NHH). Kvaløys forskningsinteresser ligger innenfor økonomisk insentivteori og adferdsøkonomi, med spesielt fokus på tillitsbaserte belønningssystemer og insentivkontrakter. Han har ledet flere NFR-finansierte prosjekter og publisert forskning i en rekke internasjonale tidsskift, så som American Economic Review og Journal of Labor Economics. I tillegg formidler Kvaløy forskningsresultater gjennom fast spalte i Dagens Næringsliv.

Annet H. de Lange (ph.d) er professor i HRM ved Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i Nederland og gjesteprofessor ved Universitetet i Stavanger. Hennes doktorgradsarbeid handlet om kausalitet i longitudinelle arbeidsmiljøstudier. I forskningen har hun vært spesielt interessert i ledelse og mulige utfordringer knyttet til demografiske endringer, psykologiske kontrakter, mental og fysisk helse, motivasjon, jobbengasjement, ansettbarhet, arbeidsevne og hvordan disse påvirkes av arbeidstakeres aldring. For tiden arbeider hun med praktiske prosjekter om utfordringer knyttet til arbeidsevne og ansettbarhet og leder et nederlandsk kunnskapssenter med vekt på bærekraftig arbeidsevne. Hun har skrevet en rekke bøker og bokkapitler om temaene, og hennes arbeid er tilgjengelig via www.annetdelange.nl.

Jon Erland Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU og har doktorgrad fra BI. Han har tidligere vært foreleser ved Lancaster University og gjesteforsker ved IESE Business School og Stanford University. Han har forsket på implementering av HR-praksiser i multinasjonale selskaper, kunnskapsdeling i multinasjonale selskaper og internasjonalisering av produksjon i norsk maritim industri. Lerviks forskning innen IHRM, organisasjonslæring og endringsledelse er publisert i blant annet Management Learning, Human Resource Management Journal, Academy of Management Executive og Handbook of Crosscultural Management Research.

Einar Marnburg (ph.d.) er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger og professor i administrasjon og ledelse ved Norsk Hotellhøgskole ved samme sted. I tillegg har han et professorat i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har vært medlem av redaksjonsstyret i Journal of Business Ethics og Journal of Scandinavian Hospitality and Tourism og publiserer sin forskning i både generisk (psykologi) og tverrvitenskapelige tidsskrifter i tillegg til at har skrevet flere bøker innen organisasjon og ledelse. Han har flere års ledererfaring og erfaring som konsulent og vært gjesteforsker ved Cornell University og gjesteforeleser ved mange universiteter i Norge og andre land. Hans forskningsinteresser er organisasjonspsykologi, ledelse, strategi og forretningsetikk.

Trude Høgvold Olsen er førsteamanuensis i ledelse og organisasjon ved Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Hun har en ph.d. fra Norges Handelshøyskole. Olsen underviser i ledelse, organisasjonsfag og forskningsmetode på bachelor- og masterstudier. Hennes forskningsarbeider knytter seg til kompetanseutvikling, spesielt når det gjelder nye kompetansekrav som følge av organisatoriske endringer, endringsledelse og lederutfordringer i hybride organisasjoner. Hun har tidligere arbeidserfaring som personalkonsulent og har vært seksjonsleder ved Høgskolen i Harstad.

Laura E. Mercer Traavik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har en doktorgrad fra NHH og forsker på temaer innenfor mangfold i arbeidslivet og forhandlinger. Hennes undervisning er innen organisasjon psykologi, mangfoldledelse og forhandlinger. Hun har publisert artikler i blant annet International Journal of Human Resource Management, Academy of Management Executive og International Journal of Conflict Management.

Beatrice I.J.M. Van der Heijden (ph.d.) er leder i Avdelingen for strategisk HRM ved Radboud University Nijmegen og administrerer «Responsible organization research»-programmet. Videre er hun professor i strategisk HRM ved University of Twente og Open Universiteit i Nederland. Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Radboud University og en doktorgrad i ledelsesvitenskap fra University of Twente. Hennes primære forskningsområder er karriereutvikling, arbeidsevne og aldring på jobb. Van der Heijden er medredaktør i European Journal of Work and Organizational Psychology og har publisert artikler i blant annet Journal of Vocational Behavior, HRM, Journal of Occupational and Organizational Psychology og Career Development International.

Ingvild Vartdal er HR-rådgiver i Ålesund kommune og prosjektmedarbeider i Lead. Hun har en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen. Vartdal arbeider med arbeidsmiljøkartlegging, lederveiledning og håndtering av konflikter og trakassering.