Reformideer i norsk skole (Heftet)

Spredning, oversettelse, implementering

Forfatter:

Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 429
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
Oversatt av: Sjøbu, Ane
ISBN: 9788202430153
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Pedagogikk og lærerutdanning , Organisasjon og ledelse , Utdanningsledelse og Lærerutdanning
Fag: Lærerutdanning, Organisasjon og ledelse, Statsvitenskap, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Reformideer i norsk skole

Reformideer i norsk skole handler om ideer om hvordan skoler bør organiseres, ledes og styres, men også om hvordan den pedagogiske kjernevirksomheten bør utføres.
De fleste samfunnsområder og organisasjoner, både i Norge og internasjonalt, preges av mange reformideer og høy reformaktivitet. Eksempler på reformideer som har fått tilnærmet global utbredelse er mål- og resultatstyring, kvalitetssikring, balansert målstyring og idealet om flatere organisasjonsstrukturer.

I Reformideer i norsk skole stilles fire hovedspørsmål:

  • Hvor kommer reformideene fra?
  • Hva handler de om?
  • Hvordan spres og sirkulerer ideene i skolesektoren?
  • Hva skjer når ideene forsøkes implementert og tatt i bruk i skolen?
Boken vil være relevant for forskere, studenter og praktikere som er interessert i reformer innen det norske skolefeltet. Den vil også være relevant for lesere som er interessert i teorier om og eksempler på reformideer og reformaktivitet generelt.

Sagt om boken:
«Denna boken ger en god inblick i de senaste decenniernas reformidéer, och även hur de tas emot i den lokala praktik där det ska passa in. Detta är en bok som jag varmt vill rekommendera till många: de som är intresserade av förändring, de som är intresserade av välfärdsstatens utveckling, de som är specifikt intresserade av skolfrågor.»
Ulla Eriksson-Zetterquist, professor GRI, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

«Nye ideer om hvordan skoler bør styres, organiseres og ledes bringes stadig til torgs av internasjonale aktører og nasjonale myndigheter. Velmenende pedagoger anbefaler ustanselig nye former for profesjonell ledelse og yrkesutøvelse. Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu har redigert en bok med velskrevne og perspektivrike bidrag, som retter oppmerksomheten mot dette forandringstrykket i skolen. Gjennom en bred forståelse av skolereformer beskriver og diskuterer de ulike kapitlene hvor reformene kommer fra, hva de handler om, hvordan de sirkuleres og spres, og hva som skjer når de møter skolehverdagen. Veien fra formulering til realisering forstås i lys av aktører på ulike nivå og arenaer, som oversetter reformideer til politikk og praksis. I en tid der faglitteraturen stadig blir mer nærsynt, er det befriende å lese en bok som hever blikket i bestrebelsene på å forstå det politiske og pedagogiske terrenget skolen beveger seg i. Reformideer i norsk skole er derfor en viktig bok til rett tid.»
Petter Aasen, Professor i utdanningsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Til toppen

Presse Reformideer i norsk skole

Hvor går skolepolitikken (seg vill)? Om lærerens anseelse og skolens utvikling i 2015.

Marit Rundberg, tidligere skoleleder, rektor og rådgiver har skrevet et bokessay om Reformideer i norsk skole. Bedre Skole nr. 1, 2015.

Marit Rundberg, Bedre SkoleLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)
Kjell Arne Røvik er professor i organisasjonsteori ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han er også professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger. Røvik spesialiserer seg innen kunnskapsgrunnlaget for omstilling i organisasjoner.

Tor Vidar Eilertsen er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Eilertsen har hovedsakelig hatt sitt ståsted i lærerutdanningen og med aksjonsforskning som en fellesnevner for sin forskningsvirksomhet.

Eli Moksnes Furu er dosent i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet. Hun har en doktorgrad innen aksjonsforskning og har publisert nasjonalt og internasjonalt om skoleutvikling og aksjonsforskning. Hun har ledet Nordisk Nettverk for Aksjonsforskning i en rekke år. Hennes seneste publikasjoner handler om forholdet mellom translasjonsteori og aksjonsforskning.

er førstelektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hans primære forskningsinteresse er å analysere læreplaner for og i grunnskole og videregående skole. Han forsker også på studenters samarbeid med praksislærere om aksjonslæringsprosjekter i lærerutdanningen.

er professor emeritus i pedagogikk ved Åbo Akademi, Vasa, Finland og har vært professor II ved Universitetet i Oslo 2010–2013. Hans forskningsinteresser har særlig omfattet læreplanteoretiske temaer, lærerutdanning og veiledning/mentorskap. Han har hatt ulike oppdrag for universiteter og høgskoler og for institusjoner i Norden med ansvar for å evaluere lærerutdanninger og for å finansiere utdanningsforskning.
er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresse retter seg mot lærerutdanning, nyutdannede lærere og overgangen fra utdanning til yrke. Jakhelln er leder for Norges første Senter for fremragende utdanning, ProTed, et samarbeid mellom UiO og UiT – Norges arktiske universitet om femårige masterprogram for lærer i grunnskole og videregående skole.
er professor i pedagogikk og nå emeritus ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hans forskning er konsentrert utdanningshistorie, utdanningspolitikk, didaktikk, komparativ pedagogikk og pedagogisk sosiologi som pedagogiske deldisipliner. Tematisk omfatter forskningen differensiering, evaluering, lærerutdanning, skolen som organisasjon, men særlig styring og ledelse av norsk utdanning i et internasjonalt og globalt perspektiv med særlig vekt på betydningen av EUs utdanningspolitikk.
Annelise Brox Larsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, hvor hun underviser i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk. I sin doktorgradsavhandling i anvendt språkvitenskap analyserte hun elevnarrativer. Hun har skrevet om litterære virkemidler, skriveprosessen i fremmedspråk, og har de senere år forsket på innovative arbeidsmetoder i lærerutdanningen.

Torbjørn Lund er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han er opptatt av skoleutvikling og har de senere årene vært opptatt av å utvikle og forske på skoler i nettverk. Hans arbeid har hatt aksjonsforskning som utgangspunkt, og han har skrevet om ulike modeller for nettverk og hvordan ideer skapes og utvikles i nettverk mellom skoler.

Jorunn Møller er professor emerita i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Forskningsinteressen er særlig knyttet til den pedagogiske ledelsesfunksjonen i skolen, men også til styring og ansvarliggjøring av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring. Hun har spilt en sentral rolle i utviklingen av masterprogrammet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo.

har mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Hennes forskning er rettet mot implementering og organisatoriske endringsprosesser. I masteravhandlingen studerte hun leans innreise i klasserommet og dokumenterte hva som hendte da ny praksis møtte etablert praksis.
er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hennes teoretiske interesser og forskning er knyttet til organisatorisk endring, oversetting, masterideer, forholdet mellom globale organisasjonsideer og lokale praksiser og omdømme, identitetsbygging og institusjonelle logikker i organisasjoner.

er statsviter og førstelektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han har arbeidet tett på skolefeltet i forbindelse med de endringsprosessene skolen har vært igjennom. Forskningsinteressen er innrettet mot å prøve å forstå de organisatoriske drivkreftene bak reformene i skolene. I de siste to årene har han vært prosjektleder i et større forskningsprosjekt rettet mot utvikling av godt skoleeierskap i Nord-Norge.

er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun har skrevet bok om mobbing, artikler og kronikker om sosialpedagogiske temaer, klasseledelse og skolens læringsmiljø. FoU-arbeid de senere årene har vært relatert til utviklingen av et nytt profesjonsfag innenfor rammen av landets første integrerte master for grunnskolelærerutdanningen. Hun har bidratt med artikler i antologier knyttet til dette utviklingsarbeidet.

Svein Sjøberg er professor emeritus i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i læreplanarbeid og har skrevet lærebøker for alle nivåer i utdanningssystemet. Sjøberg er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk Teknisk Videnskapsakademi og er æresprofessor ved flere utenlandske universiteter.

er akademilektor i pedagogikk ved Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, Vasa, Finland. Han har arbeidet som lærer og forsker ved lærerutdanningsenheten siden 1998. Hans forskningsinteresser har berørt forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningen. Andre forskningstemaer er didaktikkens posisjon i lærerutdanningene og hvordan de kan forstås ut fra et samfunnsperspektiv.

Siw Skrøvset er dosent og leder av ProTed – Senter for fremragende lærerut­danning ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer, praksislærer og skoleleder. Skrøvset leder også rektorutdanningen ved UiT.

Else Stjernstrøm er dosent ved Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Hun har lang erfaring fra lærer- og lederutdanning, og hennes forskningsinteresser er utdanningsledelse, leder- og lærerprofesjonalitet og aksjonsforskning. Hun har publisert nasjonalt og internasjonalt og har deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekter. Hun er medlem i aksjonsforskningsnettverk både nasjonalt og internasjonalt.