Praksisnær undervisning – i praksis og teori av Yngve Troye Nordkvelle, Lene Nyhus, Anne Røisehagen og Randi Hojem Røthe (Open Access)
Open Access

Praksisnær undervisning – i praksis og teori (Open Access)

Forfatter:

Yngve Troye Nordkvelle, Lene Nyhus, Anne Røisehagen og Randi Hojem Røthe

Forfatter: , , og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2020
Kopibeskyttelse: Vannmerket
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202632588
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og Lærerutdanning
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Lærerutdanning, Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Praksisnær undervisning – i praksis og teori

Våre studenter i høyere utdanning ønsker at studiene deres er nyttige og relevante for deres framtidige arbeidskarriere, personlige utvikling og sosiale liv. Myndighetene ønsker at graden av mestring og gjennomstrømming øker, og at arbeidskraften er optimalt tilpasset dagens marked og framtidas uvisse krav om å være fleksibel, lærevillig og ha generelle kompetanser. En universalløsning er å gjøre studiene mer «praksisnære». Vi utfordres til å få studenter bedre i stand til å resonnere og forberede seg for «det praktiske», enten vi arbeider med konvensjonelle teoretiske emner, i profesjonsutdanninger eller i etterutdanning.

Forfatterne av denne boka tar utgangspunkt i at arbeidet med å gjøre undervisningen – og dermed studiene – praksisnære ikke bare handler om yrkespraksis, men om praksis i vid forstand. Studenters virke på lærestedene, og de erfaringer og innsikter de bringer med seg inn og skaper seg gjennom å tilegne seg kompetanser, gjør dem også til praktikere. Å hjelpe dem til erkjennelse av egenverd, og til å se seg selv i det speilet av kunnskap, verdier og ferdigheter høyere utdanning kan være, er en av våre sentrale dannelsesoppgaver. Boka inneholder eksempler på hvordan studenter kan arbeide praksisnært og forskningsmessig, fra FoU-prosjekter knyttet til læring av fag, til teoretiske bidrag og til hvordan det teoretiske og det praktiske kan flyte sammen.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)
Yngve Nordkvelle er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder seksjonen for universitets-og høgskolepedagogikk. Han har vært redaktør av tidsskriftene Uniped og Seminar.net, og har i de seneste årene skrevet om simulering i sykepleieutdanning, om film og tv-fagenes studiefagsdidaktikk, om lærebøker og om målstyringsfenomenet i norsk utdanningspolitikk.

Lene Nyhus er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Hennes forskningsinteresser retter seg mot forholdet mellom grunnlagstenkning og praksis i pedagogisk arbeid og i forskning, kommunikasjon, veiledning, vitenskapsteori og tverrfaglighet. Hun har også skrevet om målstyring i skolen og om praksisnær undervisning.

Anne Røisehagen er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i pedagogikk, og har spesielt vært opptatt av å utvikle studentaktive undervisningsformer og av relasjonens betydning i undervisning og i møte med studenter. Hun har i de senere år forsket på seminar som læringsarena i høgere utdanning. Anne Røisehagen har master i pedagogikk med fokus på «Kvalitet i feedback som formativ vurdering i høgere utdanning», en teoretisk og empirisk analyse og forståelse av kommunikasjonen og relasjonens betydning i feedback som formativ vurdering med sentrale implikasjoner for studenters læringsutbytte.
Randi Hojem Røthe har undervist i pedagogikk og vært studieleder ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun har spesielt vært opptatt av utvikling av godt læringsmiljø og hvordan vi tar imot nye studenter. Røthe har master i pedagogikk med fokus på skoleledelse og hvordan Rektorskolen brukte ny kunnskap om ledelse, læring og motivasjon.

Inger Marie Bakke er førsteamanuensis i pedagogikk ved Seksjon for veiledning, Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i tematikk knyttet til kommunikasjon i profesjonelle kontekster og til veiledning/karriereveiledning. Hun forsker på utvikling av egen relasjonskompetanse.

Thomas de Lange er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er primært rettet mot høyere utdanning med særlig fokus på undervisning, veiledning og teknologibruk i læring. Han har i en årrekke undervist innen ulike universitetspedagogiske temaområder med vekt på undervisning og veiledning i profesjonsutdanninger, og har vært aktivt involvert i arbeid med utvikling av studiekvalitet innen odontologi- og medisinerutdanning. de Lange har tidligere vært koordinator for faglig enhet for universitetspedagogikk ved UiO og er for tiden nestleder i nasjonalt nettverk for universitets og høyskolepedagogikk.

Egil Eide er tilsett som dosent i pedagogikk og dosent i helsefag ved praktisk-pedagogisk utdanning – yrkesfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, og Institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Egil Eide er leder av forskargruppen SKILLSinVET (Identifying Skills for Relevant and Meaningful Teaching for Learning in Vocational Teacher Education and Training. Curricula and Practice in Dynamic Interplay) og har de siste årene særlig forsket på 21 st. century skills i yrkesfagene, relevant og meningsfull undervisning for læring i yrkesfag og studentaktive læringsformer. Han har mange års erfaring som leder, forsker og underviser i høyere utdanning i sykepleievitenskap, pedagogikk og yrkespedagogikk.

Trine Fossland er professor på Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi, RESULT, UiT Norges arktiske universitet. Fossland har vært medlem av flere nasjonale ekspertgrupper om kvalitet i høyere utdanning og vært nestleder i det nasjonale nettverket for universitet- og høyskolepedagogikk i flere perioder. Hovedinteressene forskningsmessig er primært rettet mot høyere utdanning og feltene bruk av digital teknologi, pedagogisk innovasjon, utdanningsledelse og forskningsveiledning.

Gisle Heimly er tilsatt som høgskulelektor ved praktisk-pedagogisk utdanning på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett og institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han er utdannet cand.polit. med hovedfag i pedagogikk/ skoleforskning. Han har arbeid som lærer og rektor i grunnskulen og har nærmere 20 års erfaring som lærerutdanner. Forskingsinteressen hans er utdanningskvalitet og pedagogisk filosofi. Medlem i forskargruppa SKILLSinVET (Identifying Skills for Relevant and Meaningful Teaching for Learning in Vocational Teacher Education and Training. Curricula and Practice in Dynamic Interplay).
Monika Nerland er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er leder for forskergruppen HEDWORK som studerer kunnskapsutvikling, ledelse og læring i høyere utdanning og arbeidsliv.
Grete Salicath Halvorsen er førsteamanuensis ved Høgskolen Innlandet, Institutt for sosialvitenskap og veiledning. Hun er utdannet sosionom og har praksis fra blant annet kriminalomsorg og voksenpsykiatri. Hun avla sin doktorgrad i 2011 ved Universitetet i Nordland, Senter for praktisk kunnskap. Avhandling PhD: Relasjonen mellom hjelper og hjelpesøkende. En studie i forståelsens og anerkjennelsens betingelser og muligheter.
Eli Skjeseth er høgskolelektor i veiledning ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for sosialvitenskap og veiledning. Hun underviser i videreutdanninger i veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltingene (NAV), tverrfaglig veiledning og karriereveiledning. Skjeseth har hovedfag i yrkespedagogikk med læring på arbeidsplassen og ledelse av læreprosesser som spesialfelt. Hun forsker på kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell ledelse.
Odd Rune Stalheim er utdannet allmennlærer og har master i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer. For tiden er han engasjert som ph.d. kandidat ved ph.d. program innen offentlig og privat tjenesteinnovasjon (INTOP), Høgskolen i Lillehammer. Hans forskning fokuserer på kvalitet og innovasjon i høyere utdanning, og ser nærmere på hvordan studentene opplever forholdet mellom teori og praksis. Prosjektet tar også sikte på å identifisere og undersøke faktorer som påvirker utviklingen av profesjonell kompetanse i norsk høyere utdanning. Stalheim var tilknyttet det nasjonale prosjektet «Quality in Norwegian Higher Eduaction».
Njål Vidar Traavik er tilsett som høgskulelektor ved praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag på Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen, ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett og Institutt for Pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han er utdanna cand.polit. med hovudfag i pedagogikk. Traavik har arbeid som lektor og inspektør i vidaregåande skule. Dei siste 15 åra har han arbeid med undervising og veiledning av lærarstudentar (PPU- yrkesfag og allmennfag, allmennlærarutdanninga, lektorutdanninga og praktisk-estetisk faglærarutdanning) og er fagansvarleg innafor etter- og vidareutdanningar, samt eksterne kurs. Hans forskingsinteresse er utdanningskvalitet, med tema som studentaktive læringsformer, praksis i utdanningane og undervisingskultur.

Ingrid Tvete er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet hvor hun underviser pedagogikkstudenter i veiledning og pedagogisk utviklingsarbeid. Tvete forsker på området entreprenørskap i utdanning.

Anne-Lise With er høgskolelektor ved AMEK – fakultet for Audiovisuelle medier og kreativ teknologi, faggruppen Film- og fjernsynsvitenskap, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i filmvitenskap og kultursosiologi. With har hovedfag i filmvitenskap fra NTNU med temaet kvalitetsfilm og kinopolitikk, samt Karriereveiledning (30 stp) fra HiL. De siste årene har hun vært spesielt opptatt av veiledning som tilbud i overgangen fra videregående skole til studier, og har forsket på ForVei – forberedende veiledning for første års studenter.

Line Wittek er professor i pedagogikk ved Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet en rekke bøker og forskningsartikler om undervisning, læring og undervisningskvalitet i lys av sosiokulturelle perspektiv på læring. Som forsker har hun vært særlig opptatt av høyere utdanning som kontekst, og hun har vært involvert i flere forskningsprosjekter som har studert akademisk skriving, vurdering, veiledning og kollegaveiledning som praksis. Wittek har vært spesielt opptatt av studenters læring innenfor disse praksisene, men også læreres læring og profesjonelle utvikling.