Nødvendige omveier (Heftet)

En vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag

Forfatter:

Herdis Alvsvåg, Ådel Bergland og Oddvar Førland (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 384
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202407445
Kategori: Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Om utgivelsen Nødvendige omveier

Boka Nødvendige omveier utgis i anledning av at Kari Martinsen fyller 70 år. Bakgrunnen for boka var et ønske om å hedre Kari Martinsen for hennes langvarige og betydningsfulle faglige bidrag. Gjennom sitt rundt 40-årige forfatterskap har hun belyst sentrale områder i sykepleiefaget gjennom å «tenke med» ulike fagområder som filosofi, historie og samfunnsfag, og på den måten har hun også gitt verdifulle bidrag tilbake til disse fagområdene. Hennes brede faglige engasjement er bakgrunnen for at forfattere fra mange ulike fagmiljøer har bidratt i boka.

Boka er en vitenskapelig antologi med kapitler som på ulike måter tematiserer spørsmål Kari Martinsen har vært opptatt av i sitt forfatterskap. Bidragene både anerkjenner og debatterer hennes bidrag.

Til toppen

Forfatter(e)

Herdis Alvsvåg er professor emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Hun er sykepleier, har sykepleierlærerutdanning og er cand.polit. i sosiologi. Som forsker er hun opptatt av sykepleie, pedagogikk og filosofi, spesielt herunder ulike kunnskapsformer, omsorg, læring og dannelse.

Ådel Bergland er professor ved Lovisenberg diakonale høgskole. Hun er sykepleier, kandidat i sykepleievitenskap og dr.polit. fra Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt er eldreomsorg, spesielt sykehjem, og hun har publisert vitenskapelige artikler, fagartikler og bokkapitler innenfor fagområdet.

Oddvar Førland er sykepleier og cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Førland har arbeidet som sykepleier i hjemmesykepleie, psykiatri og rusomsorg. Han er nå førsteamanuensis ved Haraldsplass diakonale høgskole og forsker ved Senter for omsorgsforskning Vest og ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.

Dr. Patricia Benner er seniorforsker ved Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Hun er også professor emerita ved University of California San Francisco School of Nursing.

Hun er en anerkjent sykepleielærer og forfatter av From Novice to Expert: Excellence and Power in Nursing Practice, som er oversatt til åtte språk. Hun har vært leder for dette forskningsprosjektet om amerikansk sykepleierutdanning, i regi av Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, som er den første studien i sitt slag på førti år. I tillegg har hun samarbeidet i de tilsvarende undersøkelsene av profesjonsutdanninger innen teologi, ingeniørfag, juss og medisin. Dr. Benner er medlem av American Academy of Nursing og æresmedlem av Royal College of Nursing. Hennes arbeid har innflytelse utover sykepleie på områdene klinisk praksis og klinisk etikk. Hun har mottatt to æresdoktorater. Hun er hovedforfatteren av Expertise in Nursing Practice: Caring, Ethics and Clinical Judgement (2009), skrevet sammen med Christine Tanner og Catherine Chesla, og hun er medforfatter av tolv andre anerkjente bøker.

Ida Blom (1931–2016) var Norges første professor i kvinnehistorie (Universitetet i Bergen) og en pioner i utviklingen av fagfeltet.

Jeanne Boge er utdanna sjukepleiar med vidareutdanning i intensivsjukepleie og har bak seg ein allsidig sjukepleiepraksis.

Forutan hovudfag i sjukepleievitskap har ho mellomfag i filosofi og praktiskpedagogisk utdanning, og sidan 1994 har ho undervist ved ulike sjukepleiarutdanningar. I 2008 tok ho pH.d.-graden ved Universitetet i Bergen. I dag er ho førsteamanuensis både ved Høgskulen på Vestlandet og ved Universitetet i Bergen.

Charlotte Delmar er professor i sykepleievitenskap og leder av avdeling for sykepleievitenskap ved Aarhus Universitet. Hun er også adjungert professor ved Helsevitenskap, Aalborg Universitet, og professor II ved Høgskolen Diakonova, Oslo. Delmar er utdannet sykepleier, har pedagogisk diplomeksamen, kandidatutdannelse i sykepleievitenskap og ph.d.-grad i omsorgsetikk. Hun har publisert flere artikler og lærebokkapitler om betydningen av relasjonen mellom helsepersonell og pasienten. Delmars hovedanliggende er å skape bedre omsorg og muligheter for livsutfoldelse for pasienter og pårørende.

Katie Eriksson er sykepleier, sykepleielærer, magister i filosofi, filosofielisensiat (finsk tittel) og doktor i filosofi.

I 1998 ble hun utnevnt til hedersdoktor ved Nordiska hälsovårdshögskolan i Gøteborg. Eriksson er professor ved Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, og dosent ved Kuopio universitet og Medicinska fakulteten ved Helsingfors universitet, hvor hun også har vært professor. I mange år var hun rektor ved Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut.

Katie Eriksson har skrevet et stort antal bøker og vitenskapelige artikler. Flere er oversatt til andre språk. Hennes første bok, Vårdprosessen, utkom i 1979 og benyttes fremdeles i utdanningen. I 2006 ble hennes «Theory of Caritative Caring» publisert i den amerikanske boken Nursing Theorists and Their Work av Ann Marriner Tomey og Martha Alligood (red.).

Bengt Karlsson, professor i psykisk helsearbeid og leder av Senter ved psykisk helse og rus ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsområder er innen samarbeidsbasert forskning, Åpen Dialog i familie- og nettverksarbeid og Recoveryorienterte tjenester og praksiser innen psykisk helse og rus.

Marit Kirkevold er instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet, og professor II i sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun er sykepleier og er Master of Education (M.Ed.), Master of Arts (M.A.) og Doctor of Education (Ed.D.) fra USA. Kirkevold har blant annet initiert og ledet arbeidet med etableringen av undervisningssykehjem (nå utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester) i Norge og leder nå den nasjonale forskerskolen for forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Hennes forskning har tyngdepunktet innenfor pasienterfaringer og sykepleie til gamle mennesker og personer med kronisk sykdom.

Tom Andersen Kjær er teolog og har siden 1996 vært ansatt som sykehusprest ved Herlev hospital. Kjær har et samarbeid med Kari Martinsen om å «tenke med» Løgstrup inn mot hverdagen i helsevesenet. Han har ofte undervist helsepersonell i samtalens kunst i Norge, Sverige og Danmark, og han har bidratt med artikler om sorg i en rekke antologier.

Per Nortvedt er professor emeritus i medisinsk etikk ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo. Han har skrevet mange fagbøker om etikk for sykepleiere og helsepersonell. Nortvedt er også utdannet anestesisykepleier.

Sissel Lisa Storli er utdannet sykepleier, intensivsykepleier og kandidat i sykepleievitenskap, og hun er ph.d. Storli er ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Gjennom mange år har hun vært opptatt av pasientperspektivet i intensivsykepleien. På 1990-tallet deltok hun i de første utviklingsprosjektene med bruk av dagbøker til pasienter. Storlis doktorgradsavhandling “Living with experiences and memories from Intensive Care” (2007) utforsket pasienters erfaringer og minner fra forløp med intensivbehandling. Avhandlingen ga blant annet innsikt i dagbokens betydning for pasienten i ettertid. Storli har ledet arbeid med nasjonale anbefalinger for dagbokskriving. Hun har, sammen med andre nordiske forskere, publisert artikler innenfor dette området. For tiden deltar Storli i planlegging av nye studier om oppfølging av pasienter og deres pårørende.