Fremtidens kroppsøvingslærer (Heftet)

Forfatter:

Erlend Ellefsen Vinje og Joar Skrede (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 212
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202592141
Kategori: Kroppsøving
Fag: Kroppsøving
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fremtidens kroppsøvingslærer

Denne boka presenterer problemstillinger og ulike aspekter knyttet til kroppsøvingsfaget og kroppsøvingslærerrollen. I del 1 drøftes relasjonen mellom begreper som dybdelæring, kulturelt mangfold og nye tverrfaglige temaer på den ene siden, og kroppsøvingsfaget og -lærerrollen på den andre siden. I del 2 er vurdering, alternative bevegelsesaktiviteter og fagets kjernedimensjon sentrale temaer. I del 3 skisseres alternative fremtidsscenarioer for faget. Blant annet drøfter forfatterne hvem som kan og bør kunne utdanne seg til kroppsøvingslærere. Avslutningsvis stilles det spørsmål om kroppsøving kan stå i fare for å forsvinne som skolefag.

Boka bidrar med ny kunnskap og innsikt til det kroppsøvingsdidaktiske fag- og forskerfellesskapet. Boka henvender seg til forskere, lærerutdannere og studenter innen faget.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Erlend Ellefsen Vinje jobber som dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forsknings- og undervisningsarbeid er knyttet til fagområdene kroppsøving/idrett og pedagogikk. Han har også en bistilling som dosent ved OsloMet knyttet til de samme fagområdene. Vinje har syv års erfaring som lektor i grunnskolen og har undervist i blant annet kroppsøving på både mellom- og ungdomstrinn. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg Universitet og ph.d-programmet «Utdannelse, læring og filosofi». Han har skrevet flere bøker, vitenskapelige artikler og står bak ulike læremidler i kroppsøvingsfaget, både trykte og digitale. I 2012 mottok han Formidlingsprisen fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Joar Skrede er forsker I ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo samt doktorgrad fra forskerutdanningsprogrammet «Discourse and Contemporary Culture» ved Aalborg Universitet. Skrede har solid erfaring med publisering av vitenskapelige arbeider – nasjonalt og internasjonalt. Han er spesialisert innen kvalitative forskningsmetoder.
Førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA) på Fakultet for helse og idrett. Han har bakgrunn som kroppsøvings- og idrettsfagslærer i videregående skole. Fra 2011 til 2018 jobbet han ved Seksjon for kroppsøving, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Aasland er i avslutningsfasen av en doktorgradsavhandling der han undersøker hvordan «kroppsøving» konstitueres i undervisningspraksis
Jobber som universitetslektor ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, Universitetet i Sørøst-Norge. Han underviser i kroppsøving på grunnskolelærerutdanningen. Aasland har utdanning i kroppsøving og pedagogikk med bakgrunn fra Nord Universitet og Universitetet i Oslo. Han har tidligere jobbet som kroppsøvingslærer i både grunnskolen og videregående skole.
Jobber som universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, faggruppe kroppsøving. Hun har tidligere arbeidet i grunnskolen og i videregående skole som kroppsøvings- og idrettsfaglærer. Aasland har sin bakgrunn fra Norges idrettshøgskole og har hatt fokus på vurdering i kroppsøvingsfaget i sitt forskningsarbeid.
Jobber som førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet, Seksjon for kroppsøving. Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole. Birch har jobbet som kroppsøvingslærer i flere år ved videregående skoler. Hans forskningsområder retter seg først og fremst mot koblingen mellom analytisk bevissthetsfilosofi og nevrovitenskap på den ene siden og hukommelse, læring og ferdigheter på den andre.
Har lang erfaring som høgskolelektor i kroppsøving og idrett og er nå studieleder ved OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har han jobbet to år som lærer i grunnskolen. Brattenborg har arbeidet med problemstillinger rundt vurdering i kroppsøving siden han fullførte sitt hovedfag om vurdering i kroppsøving. Brattenborg har også bidratt til utvikling av flere digitale læremidler i kroppsøving.
Ansatt som førsteamanuensis ved Seksjon for idrett og kroppsøving, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har utdanning i idrettsvitenskap fra idrettshøgskolen i Köln, pedagogikk og fysikk fra Universitetet i Köln (Tyskland) og en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole i idrettsvitenskap. I sin postdoktorstilling ved Senter for profesjonsstudier (OsloMet) arbeidet han med lærerstudentenes utvikling av danning i og etter utdanningen sin.
Ansatt som universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han er utdannet allmennlærer og har mastergrad i idrettsvitenskap og kroppsøving og mange års undervisningserfaring fra både grunnskole, videregående skole og høyskole-/universitetssektoren. Hans spesialområder er kroppsøvingsdidaktikk, bevegelseslære samt fysiologi og anatomi i skolekontekst.
Førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet, der både undervisning og forskning er knyttet til kroppsøving, motorikk og didaktikk. Hun er utdannet allmennlærer og har hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Hun er lærebokforfatter og har publisert artikler i vitenskapelige antologier.
Magister i naturvitenskap fra universitetet i Wien og har en doktorgrad i idrettsvitenskap fra idrettshøgskolen i Köln. Moser er i dag professor i utdanningsvitenskap med særlig fokus på barnehageforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge, og professor II ved Universitetet i Stavanger (Læringsmiljøsenteret). Hans forskningsinteresser retter seg mot barnehagens kvalitet og effekter, særlig med tanke på barns sosiale utvikling, trivsel, læring og inkludering. Videre arbeider han med temaer som læreplan, profesjonsutvikling, rom og materialitet samt kropp, motorikk og læring.
Ansatt som assisterende rektor ved Lofoten folkehøgskole der han underviser i friluftsliv. Sandell har permisjon fra sin stilling som universitetslektor på OsloMet – storbyuniversitetet ved Seksjon for kroppsøving og idrettsfag. Sandell har utdanning i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole og Oakland University, MI-USA samt praktisk-pedagogisk utdanning. Han har undervisningserfaring fra idrettsfag og kroppsøving i videregående skole, og som lærer i kroppsøving på ungdomstrinnet. Sandells forskningsarbeid har i hovedsak vært knyttet til didaktiske utfordringer i lærerutdanning, kroppsøving og idrettsfag.
Førstelektor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har i mer enn 20 år arbeidet med lærerutdanning. Profesjonskvalifisering har i alle årene vært et av hans sentrale interesse- og forskningsområder. Vinje har også lang undervisningserfaring som lærer i grunnskolen og videregående skole og som rektor på ungdomstrinnet.
Dr.scient. i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Doktorgradsavhandlingen omhandler temaet idrett og integrasjon med fokus på muslimske jenters erfaringer fra norsk idrett. I dag arbeider hun ved OsloMet – storbyuniversitetet som professor i kroppsøving og leder for doktorgradsprogrammet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Walseth har tidligere jobbet som lærer, hovedsakelig på ungdomstrinnet. Hennes forskningsområder er idrettssosiologi med vekt på kjønn, etnisitet og religion samt studier av ungdom, kropp og kroppsideal. I tillegg har hun de siste årene forsket på kroppsøvingsfaget.