Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk (Heftet)

Forfatter:

Morten Andreas Horn, Daniel Joachim Heggheim Kleiven og Morten Magelssen (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 316
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202677640
Kategori: Medisin , Samfunnsfag , Helse- og sosialfag , Juridiske fag og Samfunnsvitenskap
Fag: Juridiske fag, Medisin, Samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Bør dødshjelp legaliseres? Aktiv dødshjelp diskuteres over hele den vestlige verden, og flere land og stater har endret regelverket de siste årene. Denne antologien gir en grundig innføring i spørsmålet i et nordisk perspektiv. Forfatterne presenterer lovverk, praksis og debatt fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Boken gir en bred oversikt over saksfeltet og formidler dessuten forskning og erfaringer fra blant annet Nederland, USA og Canada.

Boken har en tydelig grunntone – i form av en kritisk innstilling til legalisering. Hovedvekten ligger på argumenter som taler mot legalisering, samtidig som argumenter for legalisering også vurderes kritisk. Et mål med boken er likevel å bringe det offentlige ordskiftet om dødshjelp videre. Forfatterne legger fram forslag til felles terminologi og identifiserer ulike spor i debatten. De kommer også med et kritisk blikk på etablerte begreper på feltet, som aktiv dødshjelp.

Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk er en viktig bok for alle som vil sette seg grundig inn i dødshjelpsspørsmålet, aktiv dødshjelp og debatten om legalisering. Boken er skrevet for en bred allmennhet, men vil være særlig nyttig for helsearbeidere, studenter innenfor medisin, helsefag og etikk samt politiske beslutningstakere og journalister. Forfatterne har bakgrunn fra medisin, filosofi, medisinsk etikk, teologi og språkvitenskap, og de belyser spørsmålet fra ulike faglige og personlige ståsted.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Morten A. Horn er spesialist og ph.d. i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. Han har i flere år deltatt i undervisning ved Universitetet i Oslo, knyttet til etikk ved livets slutt. I perioden 2018–22 er han medlem av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Han har det siste tiåret vært en aktiv bidragsyter i det offentlige ordskiftet om dødshjelp i Norge, ikke minst i Human-Etisk Forbund, hvor han er medlem.

Daniel Joachim H. Kleiven er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og er bachelor i religion, kultur og samfunn fra MF vitenskapelig høyskole. Han fullfører en mastergrad i filosofi ved Universitet i Oslo i 2020, og har vært en aktiv samfunnsdebattant om dødshjelp.

Morten Magelssen er lege og medisin-etiker. Han er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole. I perioden 2019–2023 er han medlem av Bioteknologira°det.

Theo A. Boer är lic.teol. från Uppsala universitet (1995) och dr.teol. från Universiteit Utrecht (1997). Han är professor i hälsovårdsetik vid Protestantse Theologische Universiteit, Groningen, medlem i nederländska halsorådet, och gästprofessor vid University of Sunderland. Från 2005–2014 var han medlem i en av de fem regionala kontrollkommissioner för utvärdering av eutanasi.
Siri Brelin er overlege i palliativ medisin ved Kreftavdelingen, Sykehuset Østfold, og har en ph.d.-grad i palliativ medisin. Hun er spesialist i allmennmedisin og er godkjent lege innenfor kompetanseområdet palliativ medisin. Brelin har tidligere jobbet ved sykehjem og som fastlege i nær tjue år. Hun deltok i revideringen av Den norske legeforenings retningslinjer for lindrende sedering. Hun har vært leder i Norsk forening for palliativ medisin, og er nestleder i Rådet for legeetikk.
Christian Juul Busch har været hospitalspræst på Rigshospitalet i København siden 1989. Før dette var han præst på Glostrup Hospital og i Vestre Fængsel. Han har været aktiv i grundlæggelsen af den tværfaglige palliative forening i Danmark og var medlem af bestyrelsen til 2011, endvidere har han været medlem af bestyrelsen af den Nordiske tværfaglige palliative forening og dens formand i syv år. Han har 2013–2015 været delvist frikøbt til at være leder af et projekt om »Sorggrupper i folkekirken«. Han har skrevet en del lærebogskapitler om eksistentiel og åndelig omsorg for alvorligt syge og døende og har senest været medredaktør af en større antologi om sorg »Giv sorgen ord. Sorgkultur i forandring«.
Anne-Berit Ekström är med.dr och specialist i barn- och ungdomsneurologi samt chefsläkare och medicinsk rådgivare för Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen. Är kliniskt och forskningsmässigt verksam inom området neuromuskulära sjukdomar hos barn- och ungdomar. Samarbetar både nationellt och internationellt med andra forskare och patientföreträdare inom området neuromuskulära sjukdomar och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar. Sedan 2017 registerhållare för Nationella kvalitetsregistret för barn, unga och vuxna med neuromuskulära sjukdomar i Sverige. Tillsammans med Mikaela Luthman författare till Claphaminstitutets rapport om Oregonmodellen.

Jan Grue er professor i kvalitativ metode ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, med forskningsinteresser innenfor funksjonshemning, biopolitikk, normalitet og retorikk/diskursanalyse. Han er forfatter av en rekke faglige og litterære utgivelser. Siste bok er novellesamlingen Uromomenter (2019).

Ole Hartling er specialist og dr.med. i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, overlæge ved Vejle Sygehus og adjungeret professor ved Roskilde Universitet. Han har fra 1994–1999 været medlem af den danske lægeforenings etiske udvalg, 2000–2007 medlem af Det Etiske Råd i Danmark (formand 2003–2007), 2004–2007 medlem af Unesco’s International Bioethics Committee. Han har gennem årene været flittig deltager i den offentlige debat om sundhedspolitiske spørgsmål og om etik.
Søren Holm er læge og filosof. Han er professor i bioetik ved University of Manchester og professor II i medicinsk etik ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere medlem af Det Etiske Råd i Danmark og Nuffield Council on Bioethics i Storbritannien og har været præsident for både European Society for the Philosophy of Medicine and Health Care og International Association of Bioethics.
Mikaela Luthman, med.dr i medicinsk kemi 1982 vid Karolinska Institutet är invärtesmedicinare och hematolog, diplomerad i palliativ medicin. Hon gick 2004 från akutsjukvården till att arbeta med palliativ medicin, först i slutenvården, sedan 2007 i den avancerade hemsjukvården. Hon har i flera år varit engagerad i dödshjälpsdebatten, i artiklar, föreläsningar och debatter. 2011 var hon medförfattare i Det icke förhandlingsbara, en debattbok mot dödshjälp, och 2017 delförfattare till Claphaminstitutets rapport om Oregonmodellen tillsammans med Anne-Berit Ekström.
Kalle Mäki är privatpraktiserande allmänläkare och teolog. Han har varit under två perioder, 1995–2005 och 2011–2020, ledamot av Finlands Läkarförbunds etiska delegation och medlem i redaktiosstaben för sex skilda utgåvor av boken Läkaretik som utgivits av Finlands Läkarförbund under dessa år. Han har varit suppleant i den riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE under perioden 2002–2005 och styrelseledamot under perioden 2017–2020 i Pirkanmaan Hoitokoti, Nordens första hospice i Tammerfors. Han har varit aktiv i debatten om eutanasi och vård i livets slutskede.
Sven Román är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare. Han har bred erfarenhet av både öppen- och slutenvårdsarbete. Han är en flitig debattör inom psykiatri och dödshjälp.
Fabian Ståhle är civilingenjör, Fellow vid Claphaminstitutet, och medredaktör för rapporten Hotet mot värdigheten.