Arbeiderklassen (Heftet)

Forfatter:

Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen (red.)

Les mer om boka på www.arbeiderklassen.no

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 494
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202646240
Kategori: Statsvitenskap , Sosiologi og Samfunnsfag
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Arbeiderklassen

Arbeiderklassen har i mange år ligget i offentlighetens dødvinkel. Med endringer i det politiske landskapet, NAV-skandalen og koronakrisen har arbeidere igjen kommet på agendaen – også i forskningen. I denne boka presenterer både ferske og etablerte forskere selvstendige forskningsbidrag som gir ny kunnskap om den moderne arbeiderklassen i Norge.

Blant spørsmålene som diskuteres er:

  • Hvem tilhører arbeiderklassen og hvordan har arbeiderklassen endret seg de siste tiårene?
  • Hva slags status har arbeideryrker i Norge og hva tenker arbeidsgivere og arbeidere selv om dette?
  • Hvilken rolle spiller etnisk bakgrunn og etniske skiller i arbeidsmarkedet for relasjoner mellom arbeidsgiver og arbeidere, og mellom arbeidere?
  • Hvordan ser arbeidsplassfellesskap og -samhold ut i bransjer som er preget av midlertidighet eller av at de ansatte har ulik tilknytning til arbeidsplassen?
  • Hvor viktig er arbeidsliv og arbeidsfolk i norsk nyhetsjournalistikk og hvordan tar arbeiderklassen del i offentligheten?
  • Hva betyr arbeidsmiljø og arbeidsforhold for uførhet og dødsrisiko i arbeiderklassen?
  • Hva er arbeiderklassens politiske preferanser og føler den seg berettiget til å ha politiske meninger?
  • Har «bygda» blitt et homogent sted hvor alle står sammen mot urbane eliter?

Til toppen

En betimelig og svært viktig bok som løfter frem detaljer om den usynlige arbeiderklassen på en måte som er øyeåpnende.
Kjetil Vikene, Forskerforum

Andre aktuelle titler

Presse Arbeiderklassen

«En betimelig og svært viktig bok som løfter frem detaljer om den usynlige arbeiderklassen på en måte som er øyeåpnende. [...] Boken er en oppvisning i sosiologisk samfunnsforskning på høyt nivå.»

Kjetil Vikene, Forskerforum 4/2021Les hele anmeldelsen

«Men en ting er hva vi svarer når vi blir spurt om hvordan vi tror statushierarkiet i Norge er (lege, dommer, professor og advokat på topp fire. Renholder, drosjesjåfør, butikkmedarbeider og postbud kommer nederst). Noe annet er spørsmålet om hvordan vi syns det burde være. Her har Håvard Helland og Jørn Ljunggren flere interessante poenger i sin artikkel «Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge». Den viser nemlig at alle toppyrkene blir flytter nedover på lista, mens sykepleiere, lærer, barnehageassistenter, bønder og renholdere stiger betraktelig. De markante statusforskjellene minker når vi blir spurt om hvordan det ideelt sett burde være. Som om vi egentlig mener at «arbeid er arbeid» også i Norge. Det bare virker ikke sånn.»

Stian Bromark, Agenda Magasin 31. januar 2021Les hele anmeldelsen

Til toppen

Intervju
Forfatter(e)

Jørn Ljunggren er sosiolog, ph.d. og har vært forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Marianne Nordli Hansen er dr.philos. i sosiologi og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Patrick Lie Andersen har en mastergrad i sosiologi og er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han er forsker III ved ungdomsseksjonen ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet. Andersen forsker på ungdoms livssituasjon og på sosial ulikhet, og han er tilknyttet NOVAs forskningsprogram om vold i nære relasjoner.

Aurora Berg er sosiolog med utdanning fra Universitetet i Oslo og jobber ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet.

Espen Dahl er dr. polit. i sosiologi og professor i helse- og sosialpolitikk ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Han forsker på sosial ulikhet i helse, sosialhjelpsdynamikk, sosialpolitikk, aktiv arbeidsmarkedspolitikk og arbeidsinkludering.

Elisabeth Eide er professor emerit. ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Et hovedfokus i forskningen hennes er medier og marginalisering med vekt på kjønn og ulike minoriteter. Hun har publisert/redigert en lang rekke fagbøker og artikler, samt fem romaner. Hun har også erfaring som journalist i inn- og utland.

Jon Ivar Elstad er sosiolog, dr.philos. og forsker I ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tine Figenschou er professor i journalistikk ved Institutt for journalistikk og medier, OsloMet. Hun forsker på medier, makt og marginalisering.

Live Kjos Fjell er sosiolog og arbeider som høgskolelektor innenfor områdene krise og beredskap ved Høgskolen i Innlandet.

Jon Horgen Friberg arbeider som forsker ved Fafo. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon og etniske minoriteter.

Hedda Haakestad er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Håvard Helland er dr.polit. i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet. Helland forsker på sosial ulikhet i utdanning og arbeidsmarked, og etniske minoriteters utdannings- og arbeidsmarkedskarriere.

Åsmund Hermansen er førsteamanuensis i sosialpolitikk ved Institutt for sosialfag, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Camilla Houeland er postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun er interessert i ulike former for sosial organisering, og jobber for tiden på et prosjekt om olje, arbeid og klima i Nigeria og Norge.

Jan Fredrik Hovden Jan Fredrik Hovden er sosiolog, dr.polit og professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

David Jordhus-Lier er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO. Han forsker på arbeidsliv, fagorganisering og sosial mobilisering, og knytter disse temaene til sosial rettferdighet og klimaomstilling.

Olve Krange er sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning dreier seg for det meste om konfliktene som kjennetegner bruk og forvaltning av norsk natur. Holdninger til store rovdyr og rovdyrkonflikter har vært sentrale tema. Krange har tolket slike konflikter i sammenheng med et bredere spekter av motsetningsforhold, og i lyset av sosiale endringsprosesser.

Peter Egge Langsæther er postdoktor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO, der han blant annet forsker på sammenhengen mellom sosial bakgrunn og politisk adferd.

Arnfinn H. Midtbøen er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Oslo og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Midtbøen arbeider med et bredt spekter av temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering i arbeidslivet, etniske hierarkier, etterkommere av innvandrere i utdanning og arbeid og migrasjonsforskningens historie.

Vebjørn Nordhagen er sosiolog og vitenskapelig assistent ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog (ph.d.) og forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber med integrasjonsspørsmål knyttet til etnisitet, kjønn og klasse i utdanning og arbeidsliv.

Ketil Skogen er sosiolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Hans forskning har i stor grad handlet om konflikter rundt naturvern og utnyttelse av naturressurser, ikke minst i forbindelse med vern og forvaltning av store rovdyr. Skogen har studert slike konflikter i lys av klasseforhold og sosiale endringsprosesser i moderne samfunn.

Johan Fredrik Rye har doktorgrad i sosiologi fra NTNU og jobber som professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Sabina Tica er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Ticas doktorgradsprosjekt handler blant annet om mangfold i den norske kulturbransjen. Forskningsinteressene hennes omfatter kulturell og politisk deltakelse blant minoriteter, sosial ulikhet, og rasisme.

Anders Underthun er ph.d. i samfunnsgeografi og forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - Storbyuniversitetet. Underthun forsker blant annet på tilknytningsformer i arbeidslivet, arbeidsplassrelasjoner og fagforeningsstrategier.

Stian Aleksander Uvaag er stipendiat ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Hans doktorgradsprosjekt handler om klasse, yrker og karrierer.

Kjetil A. Van der Wel er sosiolog og professor i sosialpolitikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. I forskningen sin er han opptatt av sosiale og helserelaterte ulikheter, og hvordan disse formes av velferdsstaten og arbeidsmarkedet. Han arbeider hovedsakelig med komparative europeiske spørreundersøkelser og nordiske registerdata.