Helsefremming i spesialisthelsetjenesten (Heftet)

Forfatter:

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 328
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202482619
Kategori: Helsefag , Sykepleiefag og Sosialfag
Fag: Helsefag, Sosialfag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Denne boka svarer på en rekke av de utfordringene Samhandlingsreformen har medført for spesialisthelsetjenesten i Norge. Forfatterne undersøker ulike pasientgruppers opplevelse og nytte av helsefremmende tilnærminger, hvordan helsepersonell kan fremme pasienters helse, og hvilke strategier og forutsetninger som må ligge til grunn for en helsefremmende spesialisthelsetjeneste. Med utgangspunkt i innsikten denne nye forskningen gir, viser forfatterne hvordan man i praksis kan fremme helse innen spesialisthelsetjenesten, samtidig med at sykdom blir behandlet.

Helsefremming i spesialisthelsetjenesten er aktuell for studenter og forskere innen sykepleie-, helse- og helsetjenesteforskning. Den er også nyttig og aktuell for helsepersonell og ansatte innen kommune- og spesialisthelsetjenestene, og for beslutningstakere.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Helsefremming i spesialisthelsetjenesten

Har fysioterapeuter noe å bidra med til helhetlig helse? 24.04.2017

«Etter å ha lest boken ser jeg hvor viktig det er for fysioterapeuter å tenke helsefremmende og ta i bruk de begrepene som brukes innen helsefremmende arbeid. Boken er i hovedsak skrevet for sykepleiere. Flere grupper helsepersonell kan imidlertid dra nytte av kunnskapen, spesielt fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten. .. [...]Bøkene er absolutt å anbefale for den som er interessert i helsefremming.»

Oddbjørg Erla Jonsdottir, Fysioterapeuten 4-2017Les hele anmeldelsen

Bokomtale: Helsefremming i spesialisthelsetjenesten 20.05.2016

«En styrke i gjennom hele boken er forfatternes fagkompetansenivå, hvor samtlige er sykepleiere i forskningsfronten i sine respektive felt...»«Dette være en nyttig lærebok for ulike utdanningsnivåer og fagfelt, ikke minst for studenter på videreutdanning i kardiologisk sykepleie med fokus på veiledning og rehabilitering. Vi vil også anbefale boka til sykepleiere som jobber innen fagfeltet kardiologi og som trenger god faglitteratur om temaet helsefremming i spesialisthelsetjenesten i sin kliniske praksis.»

Gunhild Brørs, Spesialsykepleier i Kardiologisk sykepleie, Hjerteavdelingen, Sykehuset Namsos, Hjerteposten nr 3. 2016Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Gørill Haugan er utdannet sykepleier og er ph.d. Haugan er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun er også tilknyttet Senter for helsefremmende forskning i Trondheim.

Toril Rannestad er utdannet sykepleier og er dr.polit. Rannestad er ansatt som professor ved Institutt for sykepleievitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun var med å etablere Senter for helsefremmende forskning i Trondheim.

Ingvild Aune, jordmor, MPH, dosent ved jordmorutdanningen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Sigrunn Drageset er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, masterstudium i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesisykepleie, der hun også er studiekoordinator. Hun er utdannet anestesisykepleier og har en ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Drageset har også en førsteamanuensis II-stilling ved VID vitenskapelig høgskole i Bergen.

Sidsel Ellingsen er ansatt som førsteamanuensis ved VID vitenskapelig høgskole i Bergen, der hun er fagansvarlig for videreutdanning i palliativ sykepleie. Hun er utdannet anestesisykepleier og har en ph.d. fra Universitetet i Bergen.

Geir Arild Espnes er professor i helsevitenskap ved NTNU og Høgskolen i Sør Trøndelag. Professor Espnes, er utdannet sykepleier, markedsøkonom og helsepsykolog, og har sin dr.grad i helsepsykologi. Han er forfatter av den eneste omfattende Helsepsykologiboka i Norge sammen Professor Geir Smedslund. Espnes har bygd opp flere master og doktorgradsutdanninger, veiledet mange doktorgrader og mastergrader og publisert en rekke vitenskapelige artikler, bokkapitler og rapporter. Espnes er en etterspurt foredragsholder på feltet forsking på helsefremming. Professor Espnes sitter i flere nasjonale og internasjonale råd. Han leder Senter for helsefremmende forskning i Trondheim, er leder for Nasjonalt nettverk for forsking på helsefremming og har et stort internasjonalt forskingsnettverk. Han sitter også i the Global Working Group for Salutogenesis, har et Visiting Fellowship ved Australian National University og har vært Visiting Professor ved en rekke universiteter internasjonalt.

Kari Hanne Gjeilo er forskningssykepleier ved Klinikk for hjertemedisin og Klinikk for thoraxkirurgi ved St. Olavs hospital i Trondheim og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun er leder for videreutdanningen i kardiologisk sykepleie ved NTNU, som hun var med på å etablere i 2010. Hun forsker på symptomer og livskvalitet hos ulike pasientgrupper – med særlig vekt på pasienter med hjertesykdommer.

Finn Nortvedt er utdannet sykepleier og sykepleielærer ved Norges sykepleierhøyskole (1985), og han er dr.phil.(2006). Avhandlingen er basert på forskning på fantomsmerter etter amputasjoner og ryggmargskader.
Nortvedt er ansatt som dosent ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høyskolen i Oslo og Akershus. Han var fra 1990 til 2006 ansatt ved sykepleierutdanningen, Høyskolen i Buskerud og ved Høgskolen i Vestfold fra 1985-1990. Faglige publikasjoner er i hovedsak knyttet til bøker og artikler om smerter og smertebehandling. Nortvedt har også vært redaktør og bidratt som forfatter i flere andre bøker.

Arne Orvik er dosent i helseledelse ved NTNU i Ålesund. Han har allsidig undervisningserfaring og ledererfaring, og helsefaglig og samfunnsvitenskapelig bakgrunn med sykepleierutdanning, cand.polit. grad i helsefag og doktorgrad i sosiologi.

Tone Rustøen er forsker ved Akuttklinikken på Ullevål, Oslo universitetssykehus HF, og professor II ved Universitetet i Oslo, Avdeling for sykepleievitenskap. Hun er forskningsleder i sykepleie i Helse Sør-Øst og leder en forskningsgruppe ved OUS. Rustøen er utdannet sykepleier og har  ph.d.-grad i sykepleievitenskap. Hun har publisert flere artikler om livskvalitet og håp og om smerter og andre symptomer, og har også skrevet lærebøker om emnene. Som en del av sin doktorgradsavhandling har Rustøen utviklet kurs om styrking av håp hos mennesker med kreft.

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han er ansvarlig for undervisningen i medisinsk etikk ved medisinstudiet på NTNU, og leder også undervisningen i forskningsetikk og vitenskapsteori på PhD-utdanningen ved fakultetet. Solberg er nestleder for den Nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), sekretær for den kliniske etikkomitéen ved St. Olavs hospital og medlem av Helsedirektoratets rådgivende gruppe på bioteknologi og etikk (”Bioreferansegruppa”).

Sidsel Tveiten er sykepleier, har utdanning i gestaltveiledning og er dr.polit. i sykepleievitenskap.
Hun har bred undervisningserfaring fra høgskoler og har holdt kurs en rekke steder i Norge og Norden for øvrig. Forskningsinteressen er knyttet til veiledning, kommunikasjon og empowerment. Tveiten har skrevet flere lærebøker og fagartikler. Hun har erfaring som leder i
sykepleierutdanningen og er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Akershus.