Helsefremming i kommunehelsetjenesten (Heftet)

Forfatter:

Gørill Haugan og Toril Rannestad (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202436582
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Helsefremming i kommunehelsetjenesten

Denne boka er et svar på oppgavene samhandlingsreformen har medført for de kommunale helsetjenestene. Økt vekt på helsefremmende arbeid er én av utfordringene.

Forfatterne beskriver hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne fremme helse. De presenterer teori og ny forskning, og viser hvordan helsepersonell i praksis kan arbeide helsefremmende innen kommunehelsetjenesten.

Boka er skrevet for studenter i bachelor- og masterstudier innen sykepleie og de andre helsefagene. Den er også aktuell og nyttig for helsepersonell og ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og for beslutningstakere.

Redaktørene av boka:
Gørill Haugan er utdannet sykepleier og er ph.d. Haugan er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universietet, NTNU. Hun er også tilknyttet Senter for helsefremmende forskning i Trondheim.

Toril Rannestad er utdannet sykepleier og er dr.polit. Rannestad er ansatt som professor ved Institutt for sykepleievitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun var med å etablere Senter for helsefremmende forskning i Trondheim.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Gørill Haugan er utdannet sykepleier og er ph.d. Haugan er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleievitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun er også tilknyttet Senter for helsefremmende forskning i Trondheim.

Toril Rannestad er utdannet sykepleier og er dr.polit. Rannestad er ansatt som professor ved Institutt for sykepleievitenskap, Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun var med å etablere Senter for helsefremmende forskning i Trondheim.

Ingvild Aune, jordmor, MPH, dosent ved jordmorutdanningen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Sigrunn Drageset er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, masterstudium i klinisk sykepleie med spesialisering i anestesisykepleie, der hun også er studiekoordinator. Hun er utdannet anestesisykepleier og har en ph.d. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Bergen. Drageset har også en førsteamanuensis II-stilling ved VID vitenskapelig høgskole i Bergen.

Geir Arild Espnes er professor i helsevitenskap ved NTNU og Høgskolen i Sør Trøndelag. Professor Espnes, er utdannet sykepleier, markedsøkonom og helsepsykolog, og har sin dr.grad i helsepsykologi. Han er forfatter av den eneste omfattende Helsepsykologiboka i Norge sammen Professor Geir Smedslund. Espnes har bygd opp flere master og doktorgradsutdanninger, veiledet mange doktorgrader og mastergrader og publisert en rekke vitenskapelige artikler, bokkapitler og rapporter. Espnes er en etterspurt foredragsholder på feltet forsking på helsefremming. Professor Espnes sitter i flere nasjonale og internasjonale råd. Han leder Senter for helsefremmende forskning i Trondheim, er leder for Nasjonalt nettverk for forsking på helsefremming og har et stort internasjonalt forskingsnettverk. Han sitter også i the Global Working Group for Salutogenesis, har et Visiting Fellowship ved Australian National University og har vært Visiting Professor ved en rekke universiteter internasjonalt.

Oddvar Førland er sykepleier og cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen.

Førland har arbeidet som sykepleier i hjemmesykepleie, psykiatri og rusomsorg. Han er nå førsteamanuensis ved Haraldsplass diakonale høgskole og forsker ved Senter for omsorgsforskning Vest og ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.

Eva Langeland er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for sykepleiefag. Hennes forskningsfelt er salutogenese, psykisk helse og livskvalitet hos personer med langvarige helseproblemer.

Sigrid Nakrem er utdannet sykepleier og har doktorgrad ph.d. i samfunnsmedisin (2011) fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige fakultet (NTNU). Hun er ansatt som professor i helsevitenskap med spesialisering i sykepleie og velferdsteknologi ved NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM). Hun har bred erfaring med forskning og undervisning innen eldreomsorg, helsetjenesteforskning, innovasjon og velferdsteknologi.

Randi Johansen Reidunsdatter er utdannet stråleterapeut og er ph.d. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi. Reidunsdatter er tilknyttet Senter for helsefremmende forskning og Forskningsgruppen for seneffekter ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Bente Ovedie Skogvang har doktorgrad fra Norges idrettshøgskole (2006) og jobber som førsteamanuensis ved Avdeling for folkehelsefag, Institutt for idrett og kroppsøving ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i sosiologi og samfunnsvitenskapelige emner, folkehelsefag, vitenskapsteori og forskningsmetode, friluftsliv og fysisk aktivitet for funksjonshemmede. Skogvang er leder av forskningsprosjektet «Identitetsbygging og fellesskap gjennom friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet på Riddu Riddu-festivalen» der fokus er satt på fysisk aktivitet blant samer og andre urfolk. Tidligere har hun ledet prosjektet «Daglig fysisk aktivitet og kosthold i grunnskolen», der fysisk aktivitet og friluftsliv blant elever i barne- og ungdomsskolen ble studert. Skogvang er i dag medlem av styringsgruppa for det internasjonale NORCORP-støttede prosjektet «Scandinavian women’s football goes global» og forsker på migrasjon av kvinnelige fotballspillere.

Anne G. Vinsnes er sykepleier og uroterapeut.
Hennes doktoravhandling (2000) og masteravhandling (1993) fra Nordiska Hälsovårdhøgskolan i Gøteborg fokuserte på urininkontinens, kvinner, livskvalitet og helsepersonellets holdninger. Vinsnes er førsteamanuensis og FoU-leder ved Avdeling for sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag.