Bilde Hei!

Hei! A1 og A2

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 1 - A1, Spor 1 - A2, Spor 1 - B1, Spor 1 - B2, Spor 2 - A1, Spor 2 - A2, Spor 2 - B1, Spor 2 - B2
Læreplan: Grunnleggende norsk for språklige minoriteter
Komponent: Arbeidsbok, CD, Digital ressurs, Tekstbok
Om læreverket Hei! A1 og A2

Hei! legger godt til rette for enkel differensiering i sammensatte grupper. Verket passer godt på læresteder der deltakere med ulik skolebakgrunn og skriftkyndighet får opplæring i samme gruppe. Hei! dekker målene i læreplanen, og i Hei! A2 vektlegges også samfunnskunnskap. Hei! legger opp til mye muntlig aktivitet og samarbeid på tvers av spor. Læreverket er utviklet av lærere med solid erfaring og kunnskap om voksne som skal lære norsk.

Læresteder som ønsker å ha all nybegynnerundervisning samlet på tvers av spor, får et verk som alle kan bruke. Hei! passer også godt i klasserom der man ønsker seg en mindre lærerstyrt undervisning.


Hei!
dekker målene i læreplanen
Hei!
dekker målene i læreplanen på henholdsvis nivå A1 og A2. Til hver av tekstbøkene hører det med arbeidsbøker som er tilrettelagt for at deltakerne kan jobbe og samarbeide på tvers av sporene. I tillegg finnes en omfattende og differensiert nettressurs som gjør det enklere for lærerne å samle deltakerne om samme tekst, selv om det språklige nivået i gruppa varierer. Dette ivaretar ulike utfordringer for den enkelte deltaker, samtidig som læreverket er samlende og gir et godt handlingsrom for læreren.


Hei! A1
Brukervennlig og engasjerende
Hei! A1 har to teksttyper: fortellende tekster og dialoger. Boka er enkel å bruke for spor 1- og spor 2-deltakere, og de skal kunne forstå og bruke den på egen hånd. Den inneholder derfor ikke brukstekster i andre sjangrer, grammatikk¬forklaringer, kompetansemål eller uttaleøvinger, ettersom slike tekster kan være forvirrende og vanskelige å forstå. Andre teksttyper og forklaringer finnes i nettressursen og arbeidsbøkene, og kan brukes etter behov og læringsutbytte.

Siden tekstboka bare inneholder fortellende tekster og dialog, passer den ekstra godt som lydbok. Dette gjør Hei! A1 svært brukervennlig for deltakere med leseferdigheter på et nivå som gjør at de sliter med å oppfatte innhold og sammenheng. Boka har mange og store fotografier som er med på å underbygge innholdet i tekstene, og som er et godt utgangspunkt for muntlig trening (både snakke og samtale).


Hei! A2
Samfunnet inn i klasserommet
Hei! A2 dekker målene i norsk på nivå A2. Boka har et ekstra fokus på temaet jobb, og tre av ti leksjoner har dette som hovedtema. Hei! A2 trekker også inn en del sentrale tema fra læreplanen i samfunnsfag, som for eksempel arbeidsliv, barn og familie, levesett og og utdanning. Bokas hovedperson er journalisten Adil, en førstegenerasjonsnordmann med røtter i Pakistan. Adil er en fiktiv karakter som gjennom jobben sin møter en rekke personer som forteller om sine erfaringer og interesser. Mange av personene Adil møter er autentiske, og tar opp saker som er interessante og relevante for målgruppa.

Hei! A2 legger til rette for spennende diskusjoner som trekker samfunnet inn i klasserommet. Det er god variasjon i tekstene, og deltakerne blir introdusert for flere sjangre som for eksempel: korte meldinger, e-post, dialoger, fortellende tekst og faktatekster. Til hver leksjon følger det med en ordliste som hjelper deltakerne med å forstå tekstene, og tilrettelegger for at de tilegner seg nye ord og utvider ordforrådet sitt. Arbeidsboka har oppgaver som kan løses av deltakere på spor 1 og 2. Oppgavene legger til rette for elevsamarbeid og refleksjon over eget læringsbehov.


Tekstbok som oppfordrer til muntlig aktivitet
Tekstbøkene, med tilhørende digitale bøker, er enkle å bruke. Det er bøker som deltakerne kan forstå og bruke på egen hånd. Bøkene inneholder et utvalg fortellende tekster og dialoger. Tekstene egner seg som utgangspunkt for samtale og diskusjon, og til muntlig produksjon om seg selv. Tekstboka til Hei! A1 har 15 leksjoner, mens tekstboka til Hei! A2 har ti leksjoner. Det er god bildestøtte til tekstene. Bildene kan brukes før lesing, under lesing og etter lesing.


Muntlig aktivitet og samarbeid

Læreverket åpner for mye muntlig aktivitet og samarbeid mellom deltakere. Deltakerne får en felles referanseramme som de kan snakke ut fra, og de får kunnskap og argumenter til å være aktiv i muntlig kommunikasjon. I den digitale boka (og på CD) er teksten lest opp. Lydbøkene bidrar til at tekstene blir kjent for alle, også for deltakere med svake leseferdigheter.


Arbeidsbøker for spor 1 og spor 2 til samme tekstbok

Hei! A1 har to arbeidsbøker tilpasset hvert sitt spor: spor 1 og spor 2. Bøkene har samme struktur og oppbygging slik at elevene kan jobbe med det samme temaet, på ulike nivåer. Arbeidsbøkene for spor 1 og spor 2 presenterer oppgaver og øvelser om de samme tekstene. I spor 1-boka er det f.eks. mer skrivehjelp til deltakerne, mens spor 2-boka krever større tekstproduksjon av deltakerne.

Hei! A2 har samlet alle oppgavne i en felles arbeidsbok, men også er er det differensierte oppgaver med utfordringer for en sammensatt elevgruppe med ulike utgangspunkt. Dette gjør det fleksibelt for læreren og enkelt å differensiere og tilpasse undervisninga.


Nettsted
Hei! har omfattende nettsteder for deltakere og lærere. Nettressursene for deltakerne inneholder digital bok (tekstboka med tekst, lyd og bilder), oppgaver til tekstene og temaene i tekstboka, oppgaver i lytte- og leseforståelse, skriftlige oppgaver, ordlister, grammatikkforklaringer og strukturerte grammatikkøvinger.

For lærere er det i tillegg en egen del. Her finnes lærerveiledning for praktisk bruk av læreverket, og tavlebøker som egner seg til felles gjennomgang i klasserommet. I tillegg har lærerne tilgang til bildesamlinger, lytteøvelser, skriveoppgaver mm. som kan brukes som øving og forberedelser til norskprøven.


Lydressurser

All lyd fra tekstbøkene vil også være tilgjengelig på CD. CD-ene vil være til hjelp med uttalen, og kan også brukes til lytting og diktater når man jobber uten nettilgang.

Læreverket kan brukes av deltakere som ikke kan lese eller skrive
I følge statistikkbanken til VOX er cirka 20 % av deltakerne som får undervisning i norsk og samfunnsfag spor 1-deltakere. De er lite skriftkyndige og mange kan ikke lese og skrive i det hele tatt. Vi har valgt å ta høyde for at lesing og skriving er lite effektive redskap for svært mange deltakere når de skal lære seg norsk. Hei! A1 skiller seg fra andre læreverk ved at det ikke bare er enkeltord og enkeltstående setninger, men mange sammenhengende tekster og mange eksempler på aktiv bruk av norsk i ulike situasjoner. Likevel er alle tekstene skrevet med tanke på at boka også skal fungere som lydbok. Det vil si at deltakerne kan se på bildene i boka, høre teksten og få et fullgodt utbytte av boka.

Til toppen

Forfatter(e)
Jon Olav Ringheim er utdannet lærer og underviser i norsk for voksne innvandrere på Nygård skole. I tillegg til nordisk mellomfag har han studert norsk som andrespråk, og han har mye erfaring med å undervise deltakere som har liten eller ingen skolegang.
Vibece Moi Selvik er utdannet lærer og jobber med norskopplæring av voksne innvandrere på Nygård skole i Bergen. Hun har studert norsk som andrespråk, og har mye erfaring med undervisning av deltakere på spor 1 og 2.
Titler/bestilling