Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)

Historie vg2 og vg3

Fag: Historie, Historie Vg2, Historie Vg3
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Alle tiders historie (Fagfornyelsen LK20)

Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3.

Her kan du bla i utdrag fra nye Alle tiders historie.

Læreverket består av lærebok og digitale ressurser. Læreboka finnes både i analog og digitale utgaver:
  • Alle tiders historie (2020) lærebok
  • Alle tiders historie Elevnettsted (2020) digitale ressurser
  • Alle tiders historie Lærernettsted (2020) digitale ressurser
  • Alle tiders historie Unibok (2020) digital lærebok
  • Alle tiders historie Brettbok (2020) digital lærebok

Elevene utvikler sin historiebevissthet
Alle tiders historie gir elevene verktøyene de trenger for å utvikle sin historiebevissthet og selv utforske historiske spørsmål. Alle generasjoner har møtt og møter historien med nye blikk og spørsmål, historien må alltid tolkes og ulike historiesyn lever side om side. Ved å fremheve historiebruk, blir historien levende og evig aktuell.

Undring og utforsking i historiefaget
I Alle tiders historie utfordres eleven til å utforske historiens store spørsmål: Hvorfor har menneskene organisert seg på ulike måter? Hvordan har mennesker blitt inspirert til å endre historiens gang? Hvor kom tanker som at alle mennesker er grunnleggende like fra? Hvordan oppstod totalitære ideologier, og hvordan kunne de ende med folkemord som Holocaust? Hvorfor stakk Vesten av fra resten, og hvor ligger spirene til vår moderne vekstøkonomi?

Lange linjer og store spørsmål
Eldre og nyere historie knyttes tettere sammen i det nye historiefaget. Vi går derfor i dybden på de virkelig store historiske prosessene som skapte verden av i dag. Alle tiders historie gir blant annet eleven innblikk i hvordan de politiske og industrielle revolusjonene som begynte på 1700-tallet, har fortsatt å prege verden siden. Læreverket egner seg derfor også godt til å jobbe tematisk med historiens store spørsmål.

Historieskapt og historieskapende
Alle tiders historie gir eleven en forståelse av at vi mennesker er produkter av historiske prosesser, men samtidig ikke bundet av dem. Elevene skal bevisstgjøres på hva som ligger i at mennesket er både historieskapt og historieskapende. Læreverket kobler de historiske prosessene til store spørsmål med relevans for vår egen tid og utfordrer dermed eleven til aktivt å ta stilling til samfunnsaktuelle spørsmål.

Strukturen gjør det lett å forstå sammenhengene
Alle tiders historie er bygd rundt en engasjerende kronologisk grunnfortelling, supplert av rammer med fordypningstekster knyttet til fagets kjerneelementer. Alle fordypningstekstene har oppgaver som knytter de to delene sammen. Dermed blir det enkelt å arbeide med kilder, teori og metode. Dette gjør det lettere for elevene å se sammenhenger og fremmer dybdelæring.

Fordypningstekstene er delt inn i fem kategorier:

  • Nærbilder
  • Perspektiver
  • Fortid og forklaring
  • Kilder og kildekritikk
  • Historiebevissthet

Nærbildene tar for seg historiske personer eller grupper, perspektiver og fortid og forklaring handler om ulike historiesyn og måter å forklare og forstå historien på. Kilder og kildekritikk gir eleven anledning til å jobbe med tilpassede kilder. Historiebevissthet handler om ulike måter å bruke og minnes historien på.

Tverrfaglige temaer aktualiseres i egne tematekster
De tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling skal gi elevene både bredde- og dybdekompetanse. Temaene behandles gjennomgående i de ordinære kapitlene og i egne tematekster for vg2 og vg3 (del 1 og del 2). Med utgangspunkt i læreplanen på hvert trinn, trekker tematekstene linjer mellom historien og vår tids utfordringer. Det er også lagt stor vekt på globalhistoriske spørsmål, og en egen tematekst handler om verdenshandelen og utviklingen utenfor Europa fram til 1500.

Gratis digitale ressurser for elevene
Ressursene på Alle tiders historie Elevnettsted har rikelig med innhold for mer fordypning og utforskning. På nettstedet finner elevene ulike oppgavetyper, deriblant større kildeopplegg som fokuserer på å utvikle elevenes kildekritiske sans og dybdeforståelse. Elevene kan lagre arbeid på nettstedet, og må derfor ha lisens (kr 0).

Digitale ressurser for lærer
På lærernettstedet finnes nyttige ressurser for læreren til planlegging, undervisning, tverrfaglig arbeid og vurdering. Funksjonalitet muliggjør dialog med elever om innleverte oppgaver og oversikt over elevenes arbeid og progresjon. For tilgang til Alle tiders historie Lærernettsted kreves innlogging og lisens.

Digital lærebok
Læreboka finnes i to digitale utgaver som Alle tiders historie Unibok og Alle tiders historie Brettbok. Unibok-utgaven vil ha innlest læreboktekst, engasjerende multimediale introduksjoner og enkle selvrettende test-deg-selv-oppgaver til hvert kapittel. Lisensen til den digitale læreboka er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang til lærestoffet fram til avsluttende eksamen i faget.

Solid fagkompetanse og bred pedagogisk erfaring
Forfatterne har solid undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanningsnivå, og de er aktive innen forskning, skoleutvikling og læreplanarbeid. Tommy Moum og Trond Heum er begge lektorer i videregående skole og Ola Teige og Kåre Dahl Martinsen arbeider med forskning og høyere utdanning.

Til toppen

Forfatter(e)

Tommy Moum er idéhistoriker og er lektor ved Horten videregående skole der han underviser i fagene norsk, historie og filosofi og historie. Moum er forfatter på Alle tiders historie og hovedforfatter på læreverket Historie og filosofi. Han er også medforfatter på Kontakt Påbygging og flere andre læremidler.

Trond Heum er lektor og fagutvikler ved Sandefjord videregående skole og har historie hovedfag og norsk, mediefag og statsvitenskap i fagkretsen. Heum har også forelest i historie på lærerutdanningen ved Oslo Met og i mediekunnskap ved Høgskolen i Vestfold. Han er spesielt opptatt av bruk av film i undervisningen og har skrevet flere bøker om temaet. Heum er forfatter på historieverket Alle tiders historie. Se Trond Heums foredrag om muntlig eksamen i historie (2015).

Ola Teige er historiker og førsteamanuensis i eldre historie ved Høgskulen i Volda hvor han også er instituttleder for Historisk institutt. Teige skrev i 2008 en doktoravhandling om elitens sosiale nettverk i Norge på 16–1700-tallet og har siden forsket på korrupsjon i det norske embetsverket 1790-1830. Teige er forfatter på Alle tiders historie for videregående skole.

Kåre Dahl Martinsen er professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets Høgskole. Han har doktorgrad i statsvitenskap og har forsket på europeisk samarbeid før og etter Murens fall. Dahl Martinsen har tidligere arbeidet som lektor i videregående skole. Martinsen er forfatter på Alle tiders historie. Han har holdt flere foredrag på Cappelen Damms historieseminarer, som Grunn til bekymring? Hvordan Europa påvirkes av det amerikanske presidentvalget og et stadig mer offensivt Russland?

Titler/bestilling