Lokalsamfunn (Heftet)

Forfatter:

Mariann Villa og Marit S. Haugen (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 454
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202514310
Kategori: Sosiologi , Sosialantropologi , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lokalsamfunn

I denne vitenskapelige antologien formidler en rekke samfunnsforskere forskningsbasert kunnskap om lokalsamfunn, hva et lokalsamfunn kan være og hvilken rolle det spiller.

Lokalsamfunn representerer både endring og stabilitet og kapitlene presenterer ulike tematiske innfallsvinkler til lokalsamfunn som fenomen. De viser hvordan lokalsamfunn har betydning for sosialt liv, identitet, kultur og lokal utvikling. Sentrale spørsmål er hvilken rolle globalisering og ulike former for mobilitet, organisasjoner og institusjoner spiller for konstruksjon av og endring og nyorientering i lokalsamfunn og hvordan ulike typer lokalsamfunn oppleves av ulike personer eller grupper.

Boka henvender seg til studenter og forskere i samfunnsvitenskapelige fag, fagpersoner innen planlegging og forvaltning og til alle som er opptatt av og interessert i spørsmål som berører lokalsamfunn i bygd og by.

Til toppen

En vanlig misforståelse er at lokalsamfunn bare finnes utenfor byen eller i rurale områder, men lokalsamfunn finner vi i både bygd og by
Marit S. Haugen

Andre aktuelle titler

Intervju
Forfatter(e)

Mariann Villa er førsteamanuensis ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Hennes forskning har hovedsakelig omfattet bygdeutvikling og bosetning/mobilitet, fritidsbefolkning, bygdeimage og lokalt kulturliv.

Marit S. Haugen er dr.polit i sosiologi fra NTNU. Hun arbeider som seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, og er professor II ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskning har i hovedsak dreid seg om rurale studier og kjønnsforskning knyttet til landbruksnæring og rekruttering, arbeid og levekår. Hun har også arbeidet med tema som gårds- og bygdeturisme og samlivsbrudd i landbruket.

Reidar Almås er professor emeritus ved Norsk senter for bygdeforskning.

Marit Aure er post.doc ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet, og seniorforsker ved Norut.

Nina Gunnerud Berg er professor ved Geografisk institutt, NTNU.

Arild Blekesaune er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU og seniorrådgiver ved Norsk senter for bygdeforskning.

May Bente Bringslid er førsteamanuensis ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen.

Finn Ove Båtevik er professor ved Høgskulen i Volda/Møreforsking.

Jørn Cruickshank (f. 1967) er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og en aktiv samfunnsdebattant. Forfatterskapet hans omfatter en lang rekke fagbøker, lærebøker som essays.

Maja Farstad er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning.
Gro Follo er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning.
Svein Frisvoll er seniorforsker/forskningsleder ved Norsk senter for bygdeforskning.

Anniken Førde er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.

Siri Gerrard er professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging/Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitet

Stig S. Gezelius er professor ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i sosiologi fra 2002 og har i det meste av sin karriere arbeidet med spørsmål knyttet til regulering og lovlydighet i næringslivet. Han har tidligere arbeidet ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, med spørsmål knyttet til styring, etterlevelse og økonomi i primærnæringene. Han har utgitt en rekke publikasjoner om betingelser for lovlydighet og virkninger av offentlig styring. Disse publikasjonene omfatter eksempelvis «Consequences of Tit-for-Tat Enforcement» i Law & Policy, «Toward a Theory of Compliance in State Regulated Livelihoods” (med Hauck, M.) i Law & Society Review, og «Forvaltningen som lovhåndhever» i Nordisk Administrativt Tidsskrift.

Gro Marit Grimsrud er seniorforsker ved Møreforsking Volda og Uni Research Rokkansenteret.

Lars Julius Halvorsen er sosiolog med utdannelse fra Universitetet i Bergen. Siden 2015 har Halvorsen vært ansatt ved Høgskulen i Volda, Avdeling for mediefag, der han underviser i kommunikasjon og ledelse, forskningsmetode og medieøkonomi. De siste årene har Halvorsen publisert bøker, rapporter og artikler innenfor temaene medie- og kulturøkonomi, småskala næringsvirksomhet, digitalisering samt organisering og effekter av offentlige støtteordninger. E-post: lars.julius.halvorsen@hivolda.no

Arve Hjelseth er dr.polit i sosiologi og førsteamanuensis i idrettssosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Han er mag.art (sosiologi) fra Universitetet i Oslo og dr.polit (sosiologi) fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet mest med temaer knyttet til kommersialiseringsprosesser i idretten, samt studier av idretts- og kulturpublikum.

Hans Kjetil Lysgård er professor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder.

Tone Magnussen er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Hennes forskning har hatt fokus rettet mot endringsprosesser i arbeidsliv, kulturliv og småsamfunn i Nord-Norge. De siste årene har bruk og forvaltning av natur- og kulturressurser vært et viktig arbeidsområde, og Magnussen har vært særlig opptatt av hvordan disse ressursene kan representere et potensiale for utvikling av næringer og steder.

Mai Camilla Munkejord er forsker I ved Uni Research Rokkansenteret og professor i samfunnsvitenskap ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges arktiske universitet

Kjetil Sørlie er forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, Høgskolen i Oslo.
Halldis Valestrand er professor ved Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging, UiT Norges arktiske universitet.

Nils Aarsætherer dr.philos., statsviter/sosiolog og tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. Fra 2018 er han seniorforsker ved Norut i Tromsø.

Kristian Aasbrenn er høgskoledosent ved Avdeling for økonomi, ledelse og innovasjon, Høgskolen i Innlandet.