Verdier i barnevern (Heftet)

Forfatter:

Halvor Nordby og Astrid Halsa (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 220
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202686840
Kategori: Helse- og sosialfag og Sosialfag
Fag: Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Verdier i barnevern

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Verdier i Barnevern diskuter hvordan barnevernarbeid er preget av samfunnsverdier, kulturelle verdier og personlige verdier. Hovedmålet med boka er å bidra til debatt om hvordan rammer, ideologier og moralske oppfatninger kan og bør prege barnevernets arbeid med utsatte barn og unge.

Boka er delt inn i to hoveddeler. Kapitlene i den første delen ser på systembaserte føringer for praksis og teoretiske forståelser av kjernebegreper i barnevernfaglig praksis. Kapitlene i den andre delen fokuserer mer direkte på empiriske undersøkelser av hvordan verdier og verdimotsetninger kommer til syne i praksisrettet barnevernutdanning og utøvende barnevernarbeid.

Forfatterne av kapitlene fokuserer på sentrale verdier i barnevern fra ulike faglige ståsteder. På denne måten betoner boka viktigheten av å forstå barnevernarbeid som en avgrenset, men samtidig flerfaglig verdibasert praksis.

Boka er særlig relevant for forskere og praktikere innen barnevern og sosialfaglig arbeid, samt studenter på master- og doktorgradsnivå innen disse profesjonene.

Til toppen

Andre utgaver

Verdier i barnevern
Bokmål Open Access 2020
Forfatter(e)

Halvor Nordby er professor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Han har doktorgrad i språk- og bevissthetsfilosofi fra University of Oxford. Nordbys forskningsinteresser er kommunikasjon, etikk og ledelse innen helse- og sosialfag. Han har en 20 prosent stilling ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Astrid Halsa er førsteamanuensis ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun har doktorgrad i sosiologi og er studieprogramansvarlig for master i tverrfaglig arbeid med barn og unge. Hun er også prosjektleder for Norges forskningsråds prosjektet «Decisions and justifications in child protection services». Halsas forskningsinteresser er utsatte barn, unge og deres familier.

Camilla Bennin er høgskolelektor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun er jurist og underviser på bachelor i barnevern og master i tverrfaglig arbeid med barn og unge. Bennins forskningsinteresse er i hovedsak barnevernrett.

Grethe Netland er instituttleder og førsteamanuensis ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun har en doktorgrad i filosofi fra Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Netlands forskningsinteresser er i første rekke politisk filosofi og profesjonsetikk.

Liv Randi Roland er høgskolelektor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun er tilknyttet master i tverrfaglig arbeid med barn og unge og videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Hun er for tiden koordinator for mentorordningen Nattergalen ved høgskolen.

Liv Randi Roland er høgskolelektor ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved Høgskolen i Innlandet. Hun er tilknyttet master i tverrfaglig arbeid med barn og unge og videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge. Hun er for tiden koordinator for mentorordningen Nattergalen ved høgskolen.

Anders Sandvig jr. har i mange år vært ansatt som førstelelektor ved barnevernutdanningen i Lillehammer ved Høgskolen i Innlandet. Han har master i sosialt arbeid og er nå pensjonist. Ved siden av stillingen som førstelelektor har Sandvig jr. lang erfaring som fagkyndig i fylkesnemnda for barnevernssaker og som familiekoordinator i familierådsarbeid i Oppland.
Lene Nygaard Solli er stipendiat ved doktorgradsprogrammet «Barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling» (BUK) ved Høgskolen i Innlandet. Hun har en tverrfaglig bakgrunn med bachelor i kultur og kommunikasjon (UiO) og master i sosialt arbeid med barn og unge (HNN). Sollis doktorgradsprosjekt handler om bruk av familieråd i barnevernet.
Kerstin Söderström er psykologspesialist med doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hun arbeider i 50 prosent stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet og 50 prosent i Divisjon Psykisk helsevern ved Sykehuset Innlandet HF. Klinikk- og forskningsinteresser er foreldre, sped- og småbarn med psykososiale belastninger, barn som pårørende, rusavhengighet og tverrfaglig samarbeid.