Sinus matematikk 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20)

Matematikk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Fag: Matematikk 1P-Y
Nivå: Yrkesfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Sinus matematikk 1P-Y, 1T-Y (Fagfornyelsen LK20)

Sinus 1 P-Y er et helhetlig læreverk i matematikk 1P-Y for yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående skole. De fire Sinus 1P-Y-lærebøkene er skrevet til fagfornyelsen (LK20).

Kampanje: For bestilling av nye klassesett til LK20, vil skolen kunne få et tilsvarende antall lisenser til coSinus for bruk hele skoleåret 2022/2023. Ta kontakt på cosinus@cappelendamm.no hvis skolen ønsker å benytte seg av tilbudet. Lær mer om coSinus på https://cosinus.cappelendamm.no/

Komponenter

Sinus 1P-Y fire lærebøker med teoridel og oppgavedel
Sinus 1P-Y Basis enkel teori med utfyllingsoppgaver, engangsbok
Sinus Elevnettsted, åpent og gratis
Sinus Lærernettsted, lisens
Sinus 1P-Y Brettbok-utgaver
coSinus digital matematikk, 1P-Y og 1T-Y

Fagfornyelsen og matematikkfaget

I Sinus 1P-Y lærebøkene legger vi vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk. Kvalitetssikret fagstoff blir presentert på en lettfattelig måte, og suppleres med nye elementer som diskusjonsoppgaver og utforskende undervisningsopplegg. Bøkenes struktur tar utgangspunkt i temaene som er felles for praksisfeltene på yrkesfag, men går også nøye inn på kompetansemålene som er spesifikke for hver av dem.

Sinus 1P-Y gir læreren større valgfrihet til å gå gjennom stoffet på flere ulike måter. Til hvert delkapittel finnes mange oppgaver som er egnet for utforskning og diskusjon. Oppgavene går både bredere og dypere enn i tidligere utgaver av boka. For å løse disse oppgavetypene må elevene sette sammen og bruke fagstoff fra ulike deler av læreboka.

coSinus Digital ressurs - som supplement eller heldekkende
Sinus 1P-Y finnes som heldigitalt læreverk i coSinus. Her finnes teori tilpasset digital visning, med animasjoner og dynamiske figurer, filmer til bruk i omvendt undervisning og en oppgaveløsningsfunksjonalitet som gir elevene tilbakemeldinger på feilene de gjør når de løser oppgaver. Du kan bestille lisens til coSinus her.

De tverrfaglige temaene
Folkehelse og livsmestring. I Sinus 1P-Y får elevene vurdere valg knytta til personlig økonomi. Boka tar elevene igjennom de ulike dimensjonene av personlig økonomi, som lønns- og skatteberegning, forbruk og låneopptak.

Demokrati og medborgerskap
Praktiske oppgaver som lar elevene samle inn data om forhold fra praksisfeltet og nærmiljøet hjelper dem til å se hvordan statistikk og datasett kan brukes til å belyse viktige temaer. Samtidig lar boka elevene reflektere over hvordan ulike statistikkfremstillinger kan brukes i politikk- eller markedsføringsøyemed.

Utforskende undervisningsopplegg
Mange av delkapitlene i Sinus 1P-Y kan undervises på alternative måter. Tilleggsressurser på lærernettstedet består av undervisningsopplegg som lar elevene oppdage algoritmer og regler før læreboka presenterer dem. Vi tror dette gir elevene eierskap og trygghet til å foreslå egne løsningsstrategier på oppgaver de ikke kjenner.

Digitale ressurser for elevene
Elevene kan fritt bruke ressursene på nettstedet som er gratis, men de må logge inn. På elevnettstedet finnes løsningsforslag til mange oppgaver, videoer til omvendt undervisning og animasjoner. Læreren får automatisk fri tilgang til elevnettstedet via grupper i Feide eller cdu.

Digitale ressurser for lærerne
Sinus Lærernettsted finnes nyttige ressurser for læreren. Her ligger heldagsprøver, årsplaner og videoer som viser hvordan du kan bruke våre utforskningsark, samt en digital versjon av læreboka, tilpasset visning i klasserommet. For tilgang til lærerinnholdet kreves innlogging og lisens.

Innføringen av læreplanene i matematikk ser slik ut:

Skolestart 2020: 1P, 1T, 1P-Y og 1T-Y
Skolestart 2021: R1, S1 og 2P
Skolestart 2022: R2, S2 og 2P-Y

Forfatterne våre: Tradisjoner og nyskapning hånd i hånd
Einar Gustafsson, Egil Reidar Osnes og Tore Oldervold har ført Sinus 1P-Y i pennen. Einar og Egil Reidar er nye i forfattergruppa, mens Tore har vært med som forfatter siden de første utgivelsene av Sinus. Otto Svorstøl har jobbet med Sinus som forlagsredaktør, og senere som forfatter. Birte Vestergaard er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikk som interessefelt. Terje Andreas Pedersen og Robin Bjørnetun Jacobsen har stått for oppgaver til mange kapitler.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Vestergaard er matematiker fra Roskilde universitetssenter og underviser ved Oslo by steinerskole. Hun er en mye brukt foredragsholder med utforskende opplegg i matematikkundervisningen som spesialitet, og fikk hedersomtale i forbindelse med Holmboeprisen i 2015. Vestergaard er forfatter på det nye Sinus-verket for fagfornyelsen.

Jacobsen er utdannet matematiker fra Universitetet i Oslo og underviser ved Asker videregående skole. Han sitter i arrangementskomiteen for matematikkolympiaden i Oslo i 2022. Jacobsen er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Pedersen underviser i matematikk og historie ved Lambertseter videregående skole, og er også sakprosaforfatter med krigshistorie som spesialfelt. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Svorstøl er lektor i matematikk og assisterende rektor ved St. Hallvard videregående skole. Svorstøl har jobbet med Sinus i en årrekke, som både forlagsredaktør og forfatter.

Gustafsson er utdannet sivilingeniør og lektor i fysikk og matematikk fra NTNU. Han underviser ved Nannestad videregående skole og sitter i fagutvalget for matematikk i Norsk Lektorlag. Gustafsson er forfatter på Sinusverket for forfagfornyelsen.

Osnes er matematikklærer og avdelingsleder ved Valle Hovin videregående skole. Han underviste ved Hellerud videregående da matematikkseksjonen mottok Holmboe-prisen i 2015. Han er forfatter på Sinus-verket for forfagfornyelsen.

Oldervoll er matematiker fra NTH og universitet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra videregående skole og høyere utdanning. Oldervoll har vært en sentral forfatter for Sinus-verket i 25 år.

Titler/bestilling