Citizens Basic Engelsk vg1 (Fagfornyelsen LK20)

Basisutgave for engelsk fellesfag SF og YF

Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg1
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Citizens Basic Engelsk vg1 (Fagfornyelsen LK20)

Citizens Basic er en forenklet versjon av Citizens SF og Citizens YF for engelsk vg1, og gir eleven mye støtte og tilpassede oppgaver. Målet med Citizens Basic er at alle elever skal ha et appellerende læreverk som dekker kravene i fagfornyelsen. Læreverket passer for elever på vg1 som trenger ekstra støtte og kan brukes sammen med– eller uavhengig av Citizens SF/YF.

Læreboka i kombinasjon med digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelsk på vg1. Citizens Basic finnes både som fysisk og digital lærebok.

• Lærebok Citizens Basic Engelsk vg1 (2021)
• Digitale ressurser for elever Citizens Elevnettsted (2020)
• Digitale ressurser for lærere Citizens Lærernettsted (2020)
• Digital lærebok Citizens Basic Engelsk vg1 Unibok (2021) Epub-format
• Digital lærebok Citizens Basic Engelsk vg1 Brettbok (2021) Pdf-format

Tverrfaglige temaer danner strukturen
Citizens Basic har samme hovedstruktur og temaer som Citizens SF og Citizens YF og kan derfor brukes parallelt med disse. Tekstgrunnlaget er i hovedsak det samme, men forenklet, og noen tekster er nyskrevet. De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Folkehelse og livsmestring ligger til grunn for de fire hovedtemaene: Connections, Careers, Challenges og Citizens. Gjennom disse tas engasjerende spørsmål opp, som: Hva knytter oss sammen som medborgere av det globale samfunnet? Hvilke krefter virker samlende og splittende i et demokrati? Hvilke utfordringer er det viktig å mestre på det personlige planet og globalt?

God støtte til øving i grunnleggende ferdigheter
Elevene får mye støtte til tekstene de skal lese. For eksempel får de oppgitt formål til hver tekst de skal lese slik at de har et konkret utgangspunkt for lesingen. De får også sentrale ord og begreper fra teksten før lesing slik at de er forberedt på å møte disse. Underveis får de oppgaver som trener leseforståelsen, og etter lesing jobber de videre med teksten alene og sammen med andre.

Oppgavene fokuserer på å øve de grunnleggende ferdighetene, lese, skrive, snakke og lytte, samt ord og begrepsinnlæring. Elevene får oppskrifter på hvordan de kan øve på de ulike ferdighetene, som for eksempel å snakke: de blir først bedt om å sette seg inn i emnet de skal snakke om, så notere noen stikkord eller setninger de ønsker å si. Neste steg er å øve sammen med en medelev, før en kan ta diskusjonen/samtalen videre i en større gruppe. Tilsvarende modeller blir gitt for lesing, skriving og lytting.

Citizens Basic legger til rette for dybdelæring
Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, og elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Siden boka kun fokuserer på fire temaer, blir hvert tema belyst fra ulike synsvinkler. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier, dvs. strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett, på nettstedet citizens.cdu.no

Flerspråklighet
Siden flerspråklighet er sentralt i læreplanene, og målgruppen for Citizens Basic innbefatter elever med annet morsmål enn norsk, er flerspråklighet og hvordan kunnskap om andre språk kan være en styrke i engelskopplæringen i fokus gjennom hele boka. Elevene blir for eksempel tidlig bedt å om å lage sitt eget språkportrett over hvilke språk de omgir seg med, og får gjennom hele boka oppgaver som både gjør dem bevisste på egne språklige kunnskaper og lærer dem å dra nytte av dette i engelskopplæringen.

Tekster som engasjerer gir språklæring
Som i de andre utgavene av Citizens, er kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon basis for mye av innholdet og oppgavene i Citizens Basic. Læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster, slår fast at «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhenger av at de møter tekster som appellerer. Derfor inneholder også Citizens Basic tekster i sjangere som intervju, podcast, blogg, leserinnlegg, dialog, dikt og romanutdrag som trolig vil engasjere elevene. På elevnettstedet er det læringsstier hvor video og lyd er brukt.

Fleksibel bruk
Citizens Basic kan brukes som en elevs hovedbok, eller som et supplement til Citizens SF/YF for elever som tidvis trenger støtte. Citizens Basic kan brukes uavhengig av Citizens SF/YF, men vil passe ekstra godt i en klasse hvor majoriteten bruker Citizens SF eller Citizens YF.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Ingeborg Aspfors-Sveen er utdannet lektor i engelsk og samfunnsfag ved Universitetet i Oslo. Hun har undervisningserfaring fra både studiespesialisering, yrkesfag og innføringsklasser, og underviser i dag ved Rud videregående skole. Aspfors-Sveen er medforfatter på Citizens Basic, engelsk for videregående.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Titler/bestilling