Citizens YF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Engelsk vg1 yrkesfag

Fag: Engelsk fellesfag
Nivå: Vg1, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Citizens YF engelsk (Fagfornyelsen LK20)

Citizens YF er et helhetlig læreverk til engelsk for yrkesfaglige utdanningsprogram i Fagfornyelsen. Målet har vært å lage et læreverk som appellerer til elevene og som gjør det mulig å omsette intensjonene i fagfornyelsen til god praksis i klasserommet. Citizens YF har gratis fagrettede elevnettsteder for alle utdanningsprogram. Logg inn med Feide på citizens.cdu.no

Læreboka i kombinasjon med gratis, digitale ressurser gir elever og lærere verktøyene de trenger for å lykkes med engelsk på vg1 yrkesfag. Citizens YF har både fysisk og digital lærebok.

Lærebok Citizens YF Engelsk yrkesfag vg1 (2020)
Fagrettede digitale ressurser hvert enkelt utdanningsprogram for elever: Citizens YF Elevnettsted (2020)
Digitale ressurser for lærere Citizens YF Lærernettsted (2020)
Digital lærebok Citizens YF Engelsk yrkesfag vg1 Unibok (2020) Epub-format
Digital lærebok Citizens YF Engelsk yrkesfag vg1 Brettbok (2020) Pdf-format

Tverrfaglige temaer danner strukturen
Læreboka har fire kapitler om sentrale temaer fra den nye læreplanen og ett kapittel med kurs i viktige strategier og metoder for språklæring, tekstskriving og -analyse. De tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap og Livsmestring og folkehelse ligger til grunn for de fire temakapitlene, noe som gjenspeiles i kapitlenes titler: Connections, Careers, Challenges og Citizens. Med utgangspunkt i elevenes eget liv og med den engelskspråklige verden som ramme, tar Citizens YF opp spørsmål som oppleves som relevant og som appellerer.

Citizens YF legger opp til en aktiv elevrolle
Mange av oppgavene involverer samarbeid og utforsking, og elevene får også muligheter til å aktivt fordype seg i temaer de synes er interessante, og til å bruke kunnskap og ferdigheter de har tilegnet seg i nye sammenhenger. Siden boka kun fokuserer på fire temaer, blir hvert tema belyst fra flere synsvinkler. Etter mange av tekstene kan elevene gå videre og jobbe med læringsstier, dvs. strukturerte læringsløp med tekst/video/lyd og varierte oppgavesett, på nettstedet citizens.cdu.no. I en egen del bakerst i boka kan elevene velge mellom et antall fordypningsoppgaver.

Relevant innhold for yrkesfaglig engelsk
Elevene skal oppleve at innholdet i Citizens YF er relevant for dem. Derfor er fagretting av stoffet et viktig virkemiddel for å skape engasjement og for å oppfylle flere av målene i læreplanen. Spesielt i kapitlet Careers introduseres mange interessante temaer fra arbeidslivet i boka. Deretter går elevene til sitt eget utdanningsprograms elevnettsted, hvor de kan jobbe videre med temaet i læringsstier laget spesielt for utdanningsprogrammet. Eksempler på slike temaer er HMS, viktige redskaper/verktøy og kommunikasjon på arbeidsplassen, inkludert skriftlige kommunikasjonsformer som søknad og rapport. En felles bok for alle YF-elever, kombinert med fagrettet stoff for hvert utdanningsprogram på egne elevnettsteder, letter både innkjøp og undervisning for skolen og lærerne.

God nivådifferensiering
Citizens YF skal være et godt læremiddel for alle elever. Differensiering vises innad i hvert kapittel gjennom variasjon i tekstenes lengde, sjanger og vanskelighetsgrad. Mange av tekstene i læreboka har «Shortcuts», dvs. en forenklet versjon av teksten med egne oppgaver. Førlesingsoppgaver aktiviserer elevenes bakgrunnskunnskaper, og oppgavene til hver tekst har gjennomgående en progresjon fra forståelse av innhold og språk til refleksjon og egen produksjon. I tillegg finnes utfordrende oppgaver for dem som trenger det.

Språklæring i møte med tekster som engasjerer
Kjerneelementene Språklæring og Kommunikasjon er basis for svært mye av innholdet og oppgavene i Citizens YF, men som det sies i læreplanens tredje kjerneelement, Møte med engelskspråklige tekster: «Språklæringen skjer i møte med engelskspråklige tekster». Ikke minst er elevenes motivasjon for faget og deres engasjement i lesing, lytting, diskusjoner og egen tekstproduksjon avhengig av at de møter tekster som appellerer. Derfor inneholder Citizens YF tekster i sjangere som intervju, podcast, blogg, leserinnlegg, dialog, artikkel, tale og selvbiografi. På nettstedet er det læringsstier med utstrakt bruk av film og video.


Citizens YF som digital bok
Citizens YF lærebok i digitalt format gir et læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Læreboka finnes i to digitale formater: Citizens YF (2020) Unibok og Citizens YF (2020) Brettbok. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst, ordbok og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen.

Citizens YF Elevnettsted
Elevnettstedet er strukturert som læreboka, og hver tekst i boka har interaktive oppgaver. I tillegg har mange tekster i boka en ekstra læringssti om et tema tilknyttet teksten. Disse læringsstiene består av tekst, video, interaktive oppgaver og skriveoppgaver.

Citizens YF har også elevnettsteder for hvert enkelt utdanningsprogram, f. eks Citizens YF Helse- og oppvekstfag eller Citizens YF Elektrofag. Her finner eleven læringsstier for kapitlet Careers i læreboka tilpasset sitt utdanningsprogram. I tillegg er det to kapitler kalt Work: People & Occupations og Work: Challenges med læringsstier om temaer fra yrker utdanningsprogrammet omfatter. Mange av tekstene har forenklede «Shortcut»-versjoner.

Elevnettstedet utdyper de viktigste problemområdene i engelsk grammatikk med læringsstier med teori, interaktive oppgaver og skriveoppgaver. Til sammen utgjør dette en komplett arbeidsgrammatikk i engelsk. I tillegg kommer kurs i skriving, f.eks. jobbsøknad og rapport ved arbeidsulykke. Elevnettstedet har også en interaktiv utgave av Cappelen Damms Engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok. Innleste tekster fra boka er tilgjengelig på Citizens Elevnettsted pluss.


Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

David Woodhouse har bodd i Norge siden 2000 og har vært lektor i engelsk på videregående skole siden 2005. Han har engelsk og samfunnsfag i fagkretsen og har utdanning fra University of Sheffield, University of Nottingham og Høyskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet for UDIR som en del av eksamensnemnda for VG1 engelsk. Woodhouse er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Vivill O. Andersen er lektor med hovedfag i engelsk (2001). Hun har jobbet for Grønland voksenopplæringssenter siden hun var ferdig utdannet. I tillegg til å undervise engelsk på videregående nivå har hun de siste ti årene undervist, samt utarbeidet læremateriell og lokale læreplaner, for internasjonale deltakere.

Therese Holm er lektor ved Sandefjord videregående skole, hvor hun har undervist siden 2005. Hun har mastergrad i engelsk og har språkfag som fransk, spansk, lingvistikk og norsk som andrespråk i fagkretsen sin, i tillegg til fagforfatterstudiet. Hun har undervisningserfaring innen språkfag på ulike nivå, alle engelskvariantene på studiespesialiserende og yrkesfaglig retning, og har også lang erfaring som lærer i fagene English A og Norwegian B innenfor International Baccalaureat systemet. Holm er spesielt glad i å undervise i litteratur, lingvistikk og fremmedspråk generelt, og har en undervisningsblogg fokusert på digital undervisning: https://theresesdigitaleklasserom.wordpress.com/. Hun er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Monica Opøien Stensrud er lektor med tilleggsutdannelse ved Mysen videregående skole, hvor hun underviser i engelsk. Hennes faglige interesser ligger i engelsk grammatikk, amerikansk kultur, historie og politikk, og hun har tidligere undervist og veiledet i amerikansk kulturkunnskap og engelsk grammatikk og kulturmøter ved Høgskolen i Østfold. Stensrud har bachelor i engelsk og internasjonal markedskommunikasjon fra Høgskolen i Østfold og master i engelsk språk fra Universitetet i Oslo. Hun er medforfatter av Citizens, engelsk for videregående skole.

Jaspreet Kaur Gloppen er lektor og avdelingsleder for studieforberedende ved Sotra videregående skole, og underviser i engelsk og historie. Hun er opptatt av å drive en vurderingspraksis som fremmer læring og har skrevet masteroppgave om videoretting i 2016 ved Universitet i Bergen. Bacheloroppgaven hennes ble utgitt i boka Norwegian-American essays, 2008: "Migration and Memory." I tillegg til en bachelorgrad fra UiB, har hun også en bachelorgrad fra India. Gloppen har bred erfaring med undervisning i engelsk, både for yrkesfag og studieforberedende, og har også jobbet som universitetslektor på UiB. Hun har også en blogg CorrectoErgoSum der hun deler undervisnings- og vurderingsopplegg i engelskfaget. Gloppen er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Kristin Berger er lektor ved Nøtterøy videregående skole i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Etter endt utdanning i 1995 har hun undervist ved tre videregående skoler i fylket og på nåværende skole siden 1998. Hun har hovedfag i engelsk og underviser i engelsk, spansk og samfunnsfag. Hun har også hatt verv som fagkoordinator for alle språkfagene i fylket. I den forbindelse har hun hatt mye glede av kontakten med forskjellige forelesere og kursholdere innen fagmiljøet når hun har arrangert kurs for språklærerne. Hun bruker deler av stillingen sin til internasjonalisering og har stor tro på verdien av kulturutveksling for ungdom. Berger er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole.

Titler/bestilling