Skriftkultur

Bøker i serien

Skriftkultur er ein skriftserie som publiserer vitskaplege, fagfellevurderte antologiar. Skriftserien har som mål å markere og vidareutvikle forskingsfeltet innan skriftkultur. Skriftkultur er tverrfagleg og legg vekt på kulturorientert skriftkultur/literacy og er open og inkluderande for alle som er interesserte i skriftkulturforsking. Samstundes som skriftserien har eit særleg søkjelys mot den nynorske skriftkulturen, er Skriftkultur oppteken av å sjå og setje ulike skriftkulturar i eit internasjonalt komparativt perspektiv.

Bøker i serien