Lojalitetsplikt i kontraktsforhold (Innbundet)

Forfatter:

Henriette Nazarian

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 585
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202272265
Kategori: Avtale- og kontraktsrett og Arbeidsrett
Fag: Arbeidsrett, Avtale- og kontraktsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

Et kontraktsforhold innebærer visse plikter og rettigheter for partene. En av forpliktelsene er den ulovfestede lojalitetsplikten som innebærer at partene har en viss plikt til å ta rimelig hensyn til og til å ivareta den andre partens interesser. Lojalitetsplikten kan følge av avtale, lov eller av dette ulovfestede prinsippet.

Lojalitetsplikten løper gjennom hele kontraktsforholdet og har en funksjon på alle dets stadier. Lojalitetsplikten oppstår allerede på tidspunktet for avtaleforhandlingene og løper gjennom hele kontraktsforholdet, tidvis også etter at avtaleforholdet er avsluttet. Den omfatter en rekke uensartede plikter som vil variere med hvilken kontraktstype det er tale om og hvem partene er.

I boken utvikler forfatteren minstekrav for at en part skal ha lojalitetsplikt. Hun utfører en grundig analyse av de momentene som er relevante i vurderingen, slik at en med utgangspunkt i minstekravene som oppstilles skal kunne vurdere om en kontraktspart har en lojalitetsforpliktelse i en gitt situasjon. Vurderingen vil være skjønnsmessig, men partene vil ha mer håndfaste holdepunkter for vurderingen enn etter dagens formulering av lojalitetsplikten.

Boken er den første samlede fremstillingen av lojalitetsplikten i norsk rett, og gir et stort bidrag til at det blir enklere å anvende lojalitetsplikten i praksis. Den vil være et uunværlig hjelpemiddel for partene i alle typer kontrakter og for deres rådgivere. Boken vil også være verdifull for studenter som ønsker en dypere forståelse av lojalitetsplikten i kontraktsforhold.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Lojalitetsplikt i kontraktsforhold

«Författarens genemgång är tänkvärd och kan gott utgöra underlag för vidare diskussioner om lojalitetsplikten inom kontrakt. På så sätt har hon lämnat ett viktig bidrag till det nordiska kontraktsrättsliga tänkandet.»

Jakob Heidbrink, Tidsskrift for Rettsvitenskap 4/5 2008

«Boken kan være interessant lesning for de som leser obligasjonsrett på 3. avdeling. Det kan særlig være nyttig å lese del III om grunnleggende materielle og metodiske spørsmål hvor forfatteren gjør rede for det rettslige grunnlaget for lojalitetsplikten. Det samme gjelder del V om hensynene bak kravet til lojalitet.»

Alexander Skjønberg, Stud.Jur. 3/2010Les hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Henriette Nazarian er dr. juris og lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Hun har tidligere bl.a. vært førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, nestleder i Forbrukertvistutvalget og advokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, hvor hun hovedsakelig jobbet med kontraktsrett.