Kontraktsrett og obligasjonsrett (Heftet)

Forfatter:

Kåre Lilleholt

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 708
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202558086
Kategori: Pengekrav og inndrivelse og Avtale- og kontraktsrett
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Kontraktsrett og obligasjonsrett

Emnet for boka er rettslege yteplikter i formueretten. Viktigast er yteplikter som kviler på kontrakt, men yteplikter på andre grunnlag er òg omtala.

Boka har med reglane om inngåing, innhald og oppfylling av kontraktar og dessutan allmenne tema som renter, personskifte og forelding. Framstillinga dekkjer dermed område som gjerne blir omtala som avtalerett, kontraktsrett, obligasjonsrett og pengekravsrett.

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig når rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.

Saman med forfattarens bok Allmenn formuerett dekkjer framstillinga dei viktigaste delane av formueretten.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Kontraktsrett og obligasjonsrett

«Inden for den valgte ramme er fremstillingen generelt dækkende og giver et godt overblik over reglerne og den sammenhæng, de indgår i. Bogen opfylder der med fuldt ud denne del af forfatterens formål med fremstillingen.
Det internationale udsyn gør bogen ekstra interessant for læsere med forudgående kendskab til kontrakts- og obligationsretten. Den præcise og fyndige beskrivelse af fremmed ret giver læseren kendskab både til reglerne i det enkelte land og til forskelle og ligheder mellem de forskellige retsordener. Betydningen af en sådan forståelse eksempelvis ved forhandlingen af en kontrakt med udenlandske parter vil givetvis medvirke til, at bogen får gennemslagskraft også blandt praktikere.
For en jurist fra de øvrige nordiske lande er bogen med sit dobbelte formål et værdifuldt bidrag, som både giver overblik over norsk ret og et internationalt udsyn.»…«Fremstillingen er velskrevet, ligesom behandlingen og disponeringen af stoffet viser et stort kendskap til international og fremmed ret. For dem, som kender forfatterens øvrige arbejder, kommer dette ikke som en overraskelse.»

Tidsskrift for rettsvitenskap 2-3 I 2018
Lars Henrik Gam Madsen
, Professor, ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet

"Det lär finnas få i nordisk rätt som har sådan överblick över och detaljkunskap beträffande innehållet i nordisk, engelsk, fransk och tysk obligationsrätt och som härtill är väl bevandrad i de internationella regelkomplexen. Boken ger genom sina utblickar och sina övergripande redogörelser en utmärkt grund för den som vill tränga djupare in i ett visst problem och finna inspiration för lösningar i enskilda avtal eller i enskilda problemställningar. Boken har redan av den anledningen en självklar plats hos den som är praktiskt verksam eller akademiskt intresserad av området och utgör därför ett mycket välkommet bidrag och ett bra komplement till exempelvis Viggo Hagstrøms Obligasjonsrett. Den borde också kunna användas som en utmärkt, lite mer omfattande, lärobok i formuerett (obligasjonsrett) i Norge. Läggs härtill att boken är skriven på ett ledigt språk och med god pedagogik (t.ex. med de genomgående stickorden i marginalen) kan den bara varmt rekommenderas."

TIDSSKRIFT FOR FORRETNINGSJUS, ÅRGANG 23, nr. 2, 201, Justitieråd, jur. dr, civ. ek. Johnny Herre

"Ved boken «Kontraktsrett og obligasjonsrett» har Kåre Lilleholt, som en av våre mest erfarne og kunnskapsrike forskere, ytet et verdifullt bidrag til litteraturen om sentrale temaer innen formueretten. Tidligere har forfatteren utgitt boken «Allmenn formuerett», og hans litterære produksjon dekker dermed alle viktige deler av dette store rettsfeltet.

Forfatteren har tatt flere grep som skiller denne boken fra andre fremstillinger. Her skal nevnes tre særtrekk.

For det første dekker boken de tre temaene avtalerett (del II «Stifting av kontraktsplikter», del III «Kontraktsvilkåra» og del VI «Rammer for kontraktsfridommen»), generell kontraktsrett (del IV «Ytepliktene» og del V «Oppfyllingsavvik og verknader»), samt pengekravsrett (del VII «Allmenne reglar om formuerettslege yteplikter»). Fordelen med en samlet framstilling er naturlig nok at drøftelsene i større grad enn det som har vært vanlig, kan integreres i en større helhet.
Det har da også forfatteren lykkes med.

For det andre har forfatteren beflittet seg på å trekke linjer i stoffet framfor detaljerte studier av enkeltspørsmål. Dette er et valg forfatteren har tatt, og som han kommer godt ut av. Hovedinndelingen av stoffet gir meget god oversikt og vil utvilsomt være nyttig ikke minst for studentene. Argumentasjonen er på mange måter tilpasset dette overordnede siktemålet. Forfatteren er stilsikker og fører en nøktern og gjerne kortfattet drøftelse av problemstillingene. Enkelte ganger føler man temaer kunne ha vært behandlet mer inngående. På mange måter representerer boken en systemanalyse som man kan benytte som basis for videre studier av enkelttemaer.

Et tredje særdrag ved framstillingen er den gjennomgående bruken av internasjonale kilder. Dels dreier det seg om andre lands rett, typisk representert ved tysk, fransk og engelsk rett, dels konvensjoner på området så som CISG, og dels om anasjonale modellregler hvor UNIDROIT-prinsippene og DCFR kan nevnes. Som forfatteren selv sier dreier dette seg om inspirasjonskilder og ikke tradisjonelle rettskilder for å fastslå norsk rett. Ved å trekke disse internasjonale kildene inn ved behandlingen av stoffet oppnår forfatteren å gi et videre perspektiv på framstillingen. Mange vil nok finne glede i den kunnskapsrikdommen som forfatteren her legger for dagen."

Nytt i privatretten nr. 3/2017, Professor Lasse Simonsen UiO

Til toppen

Forfatter(e)

Kåre Lilleholt (f. 1952) er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har tidlegare vore professor ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøgskole og privatpraktiserande advokat gjennom nokre år.