Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring av Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare (Open Access)
Open Access

Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring (Open Access)

Forfatter:

Øystein Gullvåg Holter og Lotta Snickare (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2021
Kopibeskyttelse: Ingen DRM
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669669
Kategori: Sosiologi og Samfunnsvitenskap
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring

Hvordan står det til med likestillingen innenfor realfag og teknologi? Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring presenterer resultatene fra et omfattende forsknings- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Forskerne har undersøkt likestillingssituasjonen ved fakultetet, sett på årsaker til ulikestilling, og på hva som skjer når man iverksetter tiltak for å fremme likestilling.

Boka innleder med en dybdestudie av karriere, kjønn og likestilling i akademia. Studien, som er basert på både spørreundersøkelser, intervjuer og følgeforskning, gir ny og oppdatert kunnskap om forskerhverdagen i norsk akademia. Blant temaene som belyses er syn på likestilling og kjønnsbalanse, effekter av mannsdominans, seksuell trakassering, kjønn og publisering, og hvordan kjønn og mangfold henger sammen.

I tillegg til å presentere ny empiri utgjør boka også et nyskapende bidrag til teoriutvikling innen likestillingsforskningen. I bokas del 2 presenterer forfatterne tre arbeidsmodeller som belyser aktuelle mekanismer og utfordringer i likestillingsarbeidet. Deretter trekkes linjen videre til arbeidet for å fremme likestilling. I siste del analyseres tiltakene som ble iverksatt for å øke likestillingen ved fakultetet, hvilke effekter de hadde, og hva en organisasjon kan gjøre for å øke likestillingen. Bredden i boka gjør den relevant for alle som er opptatt av likestilling i forskning og høyere utdanning. Både forskere, ansatte, studenter, praktikere og politikere vil ha stor nytte av boka.

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Lotta Snickare er forsker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, og ved Kungliga tekniska högskolan, Stockholm.

"Dette er givende og inspirerende lesning. Forskningsdata, modeller og tiltak er knyttet tydelig sammen. Tematikken ses i perspektiv og drøftes i lys av et stort tilfang av annen forskning. Hva som konkret kan gjøres for å øke likestillingen i organisasjonen beskrives detaljert. Alt dette gjør boka helt spesiell."
Solveig Kristensen, dekan, det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet, Universitetet i Oslo

Til toppen

Forfatter(e)

Øystein Gullvåg Holter er professor emeritus ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo. Hans forskning er fokusert på kjønn, maskulinitet og sosial ulikhet. Han har deltatt i norske, nordiske og europeiske prosjekter og har bl.a. publisert bøkene Sjekking kjærlighet og kjønnsmarked (1981), Menns livssammenheng (med Helene Aarseth, 1993), Gender, patriarchy and capitalism – a social forms analysis (dr. philos. avhandling) 1997, Can men do it – the Nordic experience (2003), Gender equality and quality of life (2009), sammen med artikler og bidrag til rapporter bl.a. Politikk for likestilling (NOU 2012: 15) og EU-rapporten The role of men in gender equality (2013). I FRONT-prosjektet har Øystein deltatt som forsker, med ansvar for den kvantitative forskningen og ekspertsamtalene i prosjektet.

Lotta Snickare er forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Norge. Hennes forskningsinteresser er organisasjoner og ledelse ut fra et kjønnsperspektiv. Lottas nåværende forskning er fokusert på kjønn og makt i akademiske organisasjoner, og hun deltar i både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter på dette feltet. Lotta har tidligere gitt ut bøkene Det finnes et eget sted i helvete for kvinner som ikke hjelper hverandre (2005) sammen med Liza Marklund og Makt utan magi (2012). Lotta var koordinator for FRONT-prosjektet som denne boken handler om. Hun var ansvarlig for å utforme og gjennomføre alle prosjektets tiltak og den kvalitative forskningen.

Eva Amundsdotter er førstelektor i pedagogikk ved Stockholms universitet, med særlig interesse for organisering og ledelse. Hennes forskning handler hovedsakelig om endringsprosesser i organisasjoner knyttet til kjønn, makt og normer. Andre forsknings- og utviklingsprosjekter er fokusert på aksjonsorientert kjønnsforskning, der hun sammen med sjefer og ledere, blant annet i akademia, har utviklet hva kjønnsbevisst ledelse kan bety. Eva deltok i FRONT-prosjektets arbeid med lederutvikling og i følgeforskningen som ble gjort i forbindelse med dette.

Ylva Elvin-Nowak har doktorgrad i psykologi og er lisensiert psykoterapeut. Hun er assisterende virksomhetssjef ved Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm. Forskningen hun for tiden er involvert i, gjelder helsetjenestens ansvar for å oppdage og håndtere vold i nære relasjoner. Ylva har skrevet flere bøker fra et kjønnspsykologisk perspektiv, som I sällskap med skulden (2001), som handler om den moderne mammaens hverdag. Ylva var involvert i FRONT-prosjektet i rollen som prosessleder for toppforskernettverket og i følgeforskningen som ble gjort i forbindelse med dette.

Greta Gober er en postdoktor ved Enheten for journalistik, medier och kommunikation (JMK) ved Stockholms universitet, hvor hun undersøker hvordan medieorganisasjoner reagerer på den nettbaserte trakasseringen som kvinnelige journalister opplever i Sverige. Hun er også den ledende forskeren for Øst-Europa i UNESCO-undersøkelsen Global Study on Effective Measures to Tackle Online Harassment of Women Journalists. Gretas forskning er orientert mot organisasjonskultur, kommunikasjon samt kjønnede maktrelasjoner og identiteter, spesielt i mediebransjen. Greta deltar i FRONT-prosjektet som forsker.

Knut Liestøl er professor emeritus ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO). Han har vært instituttleder og forskningsdekan ved UiO, og styreleder for Divisjon for vitenskap og Divisjon for store satsinger i Norges forskningsråd. Erfaring fra disse rollene bidro sterkt til interessen for likestilling, og spesielt har han vært interessert i hvordan eksellense-satsinger og uformelle faglige prestisjehierarkier påvirker kvinners og menns muligheter til å nå akademiske topp-posisjoner. Han har være styreleder for BALANSE-programmet siden initieringen i 2013.