Det kollektive grunnlaget for individuell velstand (Innbundet)

En innføring i politikk og økonomi

Forfatter:

Tore Hansen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 174
Illustratør: Keeping, David
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202489793
Kategori: Statsvitenskap , Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag , Samfunnsøkonomi , Organisasjon og ledelse , Samfunnsfag og Samfunnsvitenskap
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Samfunnsøkonomi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Det kollektive grunnlaget for individuell velstand

Offentlig sektor har gjennom det siste århundret i de fleste vestlige land hatt en ekspansjon i sin samlede virksomhet som er sterkere enn landenes samlede økonomiske vekst. Fra å ha vært et begrenset supplement og korrektiv til produksjon og tjenesteyting i det private markedet, er offentlig sektor i dag langt på vei sidestilt med markedet som fordeler av goder og tjenester i samfunnet.

Det kollektive grunnlaget for individuell velstand gir en historisk framstilling av denne utviklingen, og det trekkes sammenligninger mellom Norge og andre vestlige land når det gjelder det økonomiske omfanget av den offentlige virksomheten. Boka redegjør også for hvilke politiske, økonomiske og sosiale begrunnelser som ligger bak veksten i offentlig sektor, og hva som har vært de viktigste drivkreftene.

Videre rettes søkelyset mot de sosiale konsekvenser av denne veksten. Har den bidratt til en utjamning av levekårene og den individuelle velstand i samfunnet, eller er ulikhetene blitt forsterket?

Veksten i offentlig sektor har også gitt opphav til endring i befolkningens forhold til staten og kommunene, og utviklingen av de mange velferdsordninger kan ha gitt opphav til en endring i befolkningens borgerroller – med en styrking av den sosiale og en svekkelse av den politiske borgerrollen.

Avslutningsvis diskuterer forfatteren hvilken betydning de politiske partiene og ideologiene har hatt for den store omformingen som offentlig virksomhet har gjennomgått.

Boka er rettet mot bachelorstudenter i statsvitenskap og i offentlig politikk, men vil også være egnet som en sammenfattet oppdatering om offentlige finanser for masterstudenter.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Reformideer i norsk skole

    Spredning, oversettelse, implementering

    Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen og Eli Moksnes Furu (red.)

    Heftet
Sagt om boka

«Tore Hansens bok gir en innføring i problemstillinger i studiet av offentlige politikk som fyller et behov i den norske læreboklitteraturen. Hva er begrunnelsene for statens engasjement, hva er det offentliges rolle i en moderne velferdsstat og hvilke fordelingsmessige konsekvenser har offentlig tjenesteyting? Dette er noen av de sentrale statsvitenskapelige spørsmålene som boka diskuterer.»
MARIT REITAN, professor i statsvitenskap, NTNU

«Tore Hansen har skrevet en fremragende lærebok om studiet av offentlig politikk. Det klassiske utgangspunktet som kan oppsummeres i spørsmålene: ‘hvem får hva, når og hvordan’, er utvidet med et ‘hvorfor’, som behandler begrunnelsene for politiske vedtak. Boken gir en velkomponert, nøktern analyse av fremveksten av og status for offentlig sektor og den norske velferdsstaten, med mange komparative sideblikk».
STEIN KUHNLE, professor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen

«Det kollektive grunnlaget for individuell velstand gir en solid og bred innføring offentlig politikk. Boken tilbyr oversikt over sentrale begreper og resonnementer fra internasjonal faglitteratur. Den er rikt illustrert, og viser hva offentlig politikk er, hvordan politikk utformes, og kanskje viktigst av alt – hvilke effekter politikken har. Særlig verdifulle er eksemplene fra utformingen av norsk offentlig politikk.»
RUNE J. SØRENSEN professor i statsvitenskap, Handelshøyskolen BI

«Et både pedagogisk og innholdsmessig mesterstykke av en nestor i norsk statsvitenskap.»
KJELL ARNE RØVIK, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Til toppen

Presse Det kollektive grunnlaget for individuell velstand
Forfatter(e)

Tore Hansen (f. 1942) er professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og var i vel ti år knyttet til Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i en bistilling. Gjennom sin 40 år lange karriere som lærer og forsker har han vært opptatt av offentlige utgiftsbeslutninger og offentlig budsjettatferd, med særlig vekt på analyser av kommunale finanser. Hansen har også i flere av sine publiserte arbeider drøftet betingelser for ivaretakelse av demokratisk praksis i styringen av kommunene. I de senere år har han også foretatt flere studier og analyser av regionalt styringsnivå, og særlig den statlige regionaliseringen som har funnet sted i Norge. Disse analysene omfatter en studie – sammen med medarbeidere på NIBR – av fylkesmannens rolle som koordinator, iverksetter, kontrollør og veileder for kommunale myndigheter. I tillegg til sin undervisning og forskning har Tore Hansen vært bestyrer for Institutt for statsvitenskap og dekanus ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har også vært styreleder for Norsk statsvitenskapelig forening og var medlem av styret for European Consortium for Political Research.