Barn og unge av Sissel Seim og Oddrun Sæter (Open Access)
Open Access

Barn og unge (Open Access)

By, sted og sosiomaterialitet

Forfatter:

Sissel Seim og Oddrun Sæter (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202569471
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning og Pedagogikk
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Pedagogikk, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Barn og unge

Tema for boken er samspillet mellom mennesker og rom, sted og sosiomaterialitet. Forfatterne setter søkelys på byen som objekt og arena for barn og unges oppvekst og utfoldelse, som lek og andre mer utfordrende aktiviteter. Søkelys er også rettet mot på sosiomaterielle vilkår i institusjoner for barn og unge – i barnehager, skole og barnevern, blant annet i samhandling med profesjonsutøvere.

Forfatterne er forskere ved OsloMet – storbyuniversitetet: fra sosialog helsefagene, barnehagelærerutdanningen, de estetiske fagene og Senter for velferds- og arbeidsinkludering (SVA), universitetets institutter for oppdragsforskning.

Redaktører: Sissel Seim og Oddrun Sæter.
Bidragsytere: Bengt Andersen, Aslaug Andreassen Becher, Wenche Bekken, Randi Evenstad, Anne Greve, Knut Olav Kristensen, Kari Opsahl, Marit Ekne Ruud og Nina Rossholt.

Barn og unge. By, sted og sosiomaterialitet er en fagfellevurdert vitenskapelig antologi.

Til toppen

Andre utgaver

Barn og unge
Bokmål Heftet 2019
Forfatter(e)
Sissel Seim er førsteamanuensis emerita ved OsloMet – storbyuniversitetet, og er også knyttet til Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. Hun er sosionom med doktorgrad på egenorganisering og sosiale bevegelser blant fattige (Göteborgs universitet, 2006). Seims forskningsinteresser er sosiale bevegelser og collective action, barnevern, individuell og kollektiv medvirkning samt sosiomaterialitet. Hun har i forskningsprosjekter oftest hatt deltakende aksjonsforskning (Participatory action research) som tilnærming. Seim publiserer internasjonalt og er redaktør og medforfatter i bøker blant annet om fattigdom og om deltakelse i barnevernet. Hun er fra 2007 fagredaktør for Fontene forskning, et vitenskapelig tidsskrift for sosialt arbeid. Fra 2018 deltar hun i forskningsprosjektet «Challenges of participation when service users autonomy is challenged».
Oddrun Sæter er professor i urban studies ved Institutt for estetiske fag, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er sosiolog, med doktorgrad på forholdet mellom mennesker og steder (Universitetet i Oslo, 2003). Fra 2006–2015 var hun leder i Storbyprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, et tverrfaglig forskningsprogram med fokus på byutviklingsprosesser og innbyggernes plass i byen. Blant Sæters forskningsinteresser er byplanlegging, urbanitet og gentrifisering, bydelsanalyser og flytteprosesser i by, stedsutvikling og stedsfilosofi, kulturminner og visuell kultur. Sæter publiserer artikler internasjonalt samt i bøker, antologier og rapporter. Hun anvender blant annet foto og video i sin forskningsformidling.

Bengt Andersen (f. 1974) er sosialantropolog og byforsker ved AFI, OsloMet. Han har gjort feltarbeid i USA og Norge der sentrale tematikker har vært arkitektur, byplanlegging, medvirkning, stedstilhørighet og kulturminner, samt segregasjon, ungdomskriminalitet og opptøyer. Andersen er medredaktør av tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies.

Aslaug Andreassen Becher er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn fra undervisning og forskning i barnehagelærer- utdanningen og grunnskolelærer- utdanningen. Hennes hovedområder for forskning og utviklingsarbeid har vært knyttet til kulturelt mangfold i barnehage, skole og lærerutdanning. De siste årene har problemstillinger knyttet til rom for barn, fysisk miljø, kropp og materialitet vært dominerende. Hun underviser ved masterutdanning i grunnskolelærerutdanningen og har vært med på å utvikle masteremne i begynneropplæring. Hun har publisert bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt innen de nevnte hovedområdene for forskning og utviklingsarbeid.

Wenche Bekken er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er sosialantropolog med doktorgrad i barns deltakelse og medvirkning i habilitering og profesjonell praksis (Universitetet i Oslo, 2014). Bekkens forskningsinteresser er barn og unge med funksjonsnedsettelser, overgang til voksenlivet for unge med funksjonsnedsettelse, profesjonell praksis og bruk av hverdagserfaringer i beslutningsprosesser, deltakelse og inkludering i skole og andre fellesskap. Bekken jobber også med prosjekter knyttet til sosiale ulikheter i helse for barn og unge og psykisk helsearbeid.

Randi Evenstad er førstelektor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Evenstad er utdannet førskolelærer og har flere års praksis fra barnehage. Hun har undervist ved barnehagelærer- utdanningen siden 1982, og har deltatt i utviklingsarbeider i praksis- og utdanningsfeltet. Hennes forskning har omhandlet tema som førskolelærerutdanningens yrkesrelevans, lek og drama samt barnehagens fysiske miljø. De senere år har hun forsket på sammenhenger mellom arkitektur og pedagogikk, blant annet i samarbeid med arkitektutdanningen ved NTNU. Evenstad har sammen med sivilarkitekt Birger Dahl hatt en egen artikkelserie, «Dagens barnehage», i tidsskriftet Første steg (2010–2015). Hun er medforsker i det interdisiplinære prosjektet EnCompetence som har som mål å utvikle ny kunnskap og nye forskningsverktøy for planlegging og utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer.

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har bakgrunn som barnehagelærer og har lang erfaring fra arbeid i barnehagen. Siden 2002 har hun vært ansatt ved barnehagelærerutdanningen, først som stipendiat, siden som underviser, veileder og forsker. Hennes forskningsinteresser omfatter barnehagelærernes profesjonshistorie, barnehagens historie og barns lek og vennskap i barnehagen. Hun leder nå to forskningsprosjekter: ett som retter oppmerksomheten mot hvordan risikobegrepet blir forstått og forhandlet av ulike profesjonsgrupper i tilknytning til barn i Frankrike og Norge, og ett om barns dramatiske lek i barnehagen.

Knut Olav Kristensen er universitetslektor i drama og teater ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet. Han er utdannet førskolelærer og drama- og teaterpedagog og har produsert og spilt teater for barn. I sitt forsknings- og utviklingsarbeid har han vært særlig opptatt av barns dramatiske lek i alderen 0–6 år. Arbeidet bygger på dramapedagogisk teori som ser leken som et estetisk uttrykk. Han har publisert artikler i ulike tidsskrifter og fagbøker, blant annet Thalias Sons and Daughters (2001), Boys’ and Girls’ Dramatic play: gender and Dramaturgy (2006), Samskriving og dramatisering (2010) med Alf G. Eritsland og Lek i det muliges rom (2015) med Anne Greve. Kristensen var også gjesteredaktør i Dramapedagogiske tidsskrift nr.4 2012.

Kari Opsahl var høgskolelektor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er utdannet ergoterapeut fra University of Northampton og har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, med pedagogikk og filosofi i fagkretsen. Opsahl har arbeidet som ergoterapeut innen voksen- og barnepsykiatri og har undervist i ergoterapi for barn, i fagets grunnlagstenkning og fagets modeller. Hun har utviklet arbeidsmodeller og virksomhetsanalyser og har publisert fagstoff i studiets kompendier og i fagets tidsskrift Ergoterapeuten. Opsahl har vært studieleder, FOU-koordinator og internasjonal kontakt. Hun har utviklet og undervist i et tverrfaglig program for internasjonal folkehelse og har deltatt i forskningsprosjekter, det siste er Snakk med oss, hvor hun er medforfatter av kapitler i boken fra prosjektet, Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis (Gulbrandsen, 2014).

Nina Rossholt er professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærer- utdanningen, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, med doktorgrad innen Tverrfaglig barneforskning fra NTNU, Trondheim. I mange år har hun arbeidet med temaene kjønn og likestilling, de yngste barna og profesjonsutøvelse i en barnehagekontekst. I de senere årene har hun arbeidet med begrepet kvalitet(er der det sansemessige står i fokus. Her setter hun søkelys på hvordan mennesker posisjonerer seg fysisk i forhold til hverandre, gjennom ulikt tempo og ulike energier og affekter.

Marit Ekne Ruud er forsker 1 ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har doktorgrad i etnologi (kulturhistorie) fra Universitetet i Oslo. Hennes arbeidsområder er særlig innenfor by- og områdeutvikling, flerkulturelle bomiljøer og stedsanalyser i mindre kommuner. I studier av by- og områdeutvikling har Ruud i mange år satt søkelys på endringsprosesser i Oslo indre øst, og de senere årene har hun jobbet med områdeløft og utviklingen i drabantbyene i Groruddalen og på Søndre Nordstrand. Hun har blant annet vært medforfatter for boken Byen som symbolsk rom fra 2006 og har i de senere årene bidratt med kapitler i bøkene Boligmarked og boligpolitikk fra 2012 og Med sans for sted – nyere teorier fra 2015. Hun har også gitt ut én av tre håndbøker i serien «Håndbøker i områdeløft» (2016).