Å utvikle en lærende skole (Heftet)

Aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis

Forfatter:

Tove Steen-Olsen og May Britt Postholm (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 144
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347876
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Utdanningsledelse og Pedagogikk
Fag: Pedagogikk, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Å utvikle en lærende skole

Å utvikle en lærende skole – Aksjonsforskning og aksjonslæring i praksis er skrevet på grunnlag av et toårig aksjonsforsknings- og aksjonslæringsprosjekt ved Lade skole i Trondheim. Boken innledes med et kapittel om aksjonsforskning. I de fi re neste kapitlene løftes ulike områder som lærerne ønsket å utvikle, frem. Dette er områder som mappevurdering, vurderingsdialoger, tilpasset opplæring og klasseledelse, læreres læring, skriving som grunnleggende ferdighet og varierte arbeidsmetoder med fokus på læringsstrategier. De to siste kapitlene retter oppmerksomheten mot hvordan kunnskapsdeling skjer på skolen, og hvilken betydning denne delingen har for utviklingen av konkret praksis.

Boken tar opp sentrale temaer som skolene skal arbeide med ut fra intensjonene i Læreplan for Kunnskapsløftet (2006), og viser i konkrete praksiseksempler hvordan aksjonslæring kan være en god metode for utviklingsarbeid. Videre synliggjøres hvordan lærere kan ha nytte av aksjonslæring og aksjonsforskning.

Boken retter seg blant annet mot lærere, skoleledere og studenter og forskere.

Til toppen

Forfatter(e)

May Britt Postholm er professor ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Med sin utdanning som lærer og sin undervisningserfaring fra ungdomstrinnet er Postholms interessefelt hovedsakelig rettet mot tre områder: utdanningsforskning, kvalitativ forskningsmetode og forsknings- og utviklingsarbeid (FoUarbeid). Postholm har publisert bøker og en rekke artikler som omhandler undervisning og læring, både nasjonalt og internasjonalt, og flere metodebøker som omhandler kvalitativ metode og FoU-arbeid. Hun har metodeundervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Tove Steen-Olsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, hvor hun de siste fem årene har ledet forsknings- og utviklingsarbeidet. Steen-Olsen har doktorgrad i pedagogikk og har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter. Hennes forskningsarbeider har i hovedsak dreid seg om utdanningsforskning med fokus på læring, motivasjon og mestring, og om kulturforståelse, samspill og kompetanse. Steen-Olsen har publisert forskningsrapporter, bøker og artikler.