Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3, yrkesfaglig studieprogram.

Fag: Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøvelse
Nivå: Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Vekst kom i oppdatert utgave i 2021 og er et heldekkende læreverk for de tre programfagene kommunikasjon og samhandling, pedagogisk arbeid og yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfaget i vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Verkeet består av tre bøker som er knyttet tett sammen og som oppfordrer til tverrfaglighet.

Vekst består av følgende komponenter:
• Tre lærebøker: Vekst Pedagogisk arbeid | Vekst Kommunikasjon | Vekst Yrkesliv
• Vekst digitale unibøker og brettbøker
• Vekst elev- og lærernettsted

https://vekst.cdu.no/

På fagnettstedet finner du større oppgaver og undervisningsopplegg, og der kan du som lærer både tildele oppgaver individuelt og ha dialog med elevene.

Vekst Helse- og oppvekstfag – grundig revidert og oppdatert til fagfornyelsen
Vekst for Barne- og ungdomsarbeiderfag kom i ny utgave våren 2021. Siden første utgave i 2007 har Vekst vært et velkjent og mye brukt læreverk på barne- og ungdomsarbeiderutdanningen og har vært anvendt både i videregående skole og i voksenopplæring av mange fornøyde brukere.Ve kst har blitt grundig revidert i henhold til Fagfornyelsen, og har fått mye oppdatert og nyskrevet stoff. Verket er utviklet slik at lærerne skal kunne undervise så praksisrettet som mulig og at elevene skal få delta aktivt i undervisningen. Vekst er med andre ord fortsatt et praksisorientert læreverk med gode differensieringsmuligheter, noe som gjør det enkelt å tilpasse undervisningen til ulike elever.

Praksisrettet dybdelæring
Den nye læreplanen har fokus på dybdelæring, altså å gå i dybden på færre, relevante temaer. Vekst løser dette ved å ha så praksisrettet stoff som mulig, slik at elevene kan fordype og øve seg i faget for å bli trygge, profesjonelle og allsidige yrkesutøvere. Kjerneelementene i barne- og ungdomsarbeiderfaget er
• lek, læring og utvikling
• samarbeid og relasjoner
• teknologi og lovverk
• metodevalg

I tillegg skal elevene jobbe med tverrfaglige temaer. Vi har fulgt disse hovedprinsippene i revisjonen av Vekst.

Tydelig struktur
Et mål med revisjonen har vært å gjøre bøkene enda mer tydelige og rett på sak når det gjelder fagstoffet. Hvert kapittel innledes med en oversikt over viktige begreper. Kapitlene er bygget opp på en oversiktlig måte med et kort sammendrag i starten av hver teoritekst. Hovedtekstene er kortere og mer presise enn i forrige utgave og hvert tema avsluttes alltid med oppgaver til teksten og en praktisk aktivitet. Kapittelet avsluttes med et sammendrag og arbeidsoppgaver.
Trygge yrkesutøvere

Vekst er laget med det mål for øyet at elevene skal bli trygge, kreative og allsidige yrkesutøvere. Det er lagt vekt på at relevante aldersgrupper og de vanlige arbeidsstedene for barne- og ungdomsarbeidere skal beskrives og være til stede gjennom hele læreverket. Lærebøkene er fulle av virkelighetsnære eksempler om ulike situasjoner og utfordringer en barne- og ungdomsarbeider kan komme opp i, både i en praksissituasjon og som yrkesutøver. Ved å bruke Vekst som læreverk skal elevene kunne stille godt rustet til en praktisk eksamen.

Digitale ressurser for elevene
Vekst har supplerende digitale ressurser for elevene tilgjengelig på vekst.cdu.no.
• Her finner elevene varierte oppgaver til hvert tema og større case-oppgaver.
• Filmer og varierte oppgavetyper skaper variasjon for elevene. Mange av oppgavene har løsningsforslag slik at de kan teste seg selv på sitt nivå.

Digitale ressurser for lærerne
Vekst Lærernettsted er det nyttige ressurser for læreren.
• Her finner lærerne forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglige opplegg.
• Læreren vil kunne ha dialog med elevene og enkelt kunne følge med på oppgaver som elevene har gjort, og se og kommentere innleverte oppgaver.
• Læreren vil kunne lage og tildele oppgaver til enkeltelever eller grupper

Digitale utgaver av lærebøkene
Lærebøkene i Vekst finnes også i digitale utgaver, som Pedagogisk arbeid Unibok, Kommunikasjon Unibok og Yrkesliv Unibok. De tre titlene finnes også som brettbøker (pdf-fomat).
Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy som gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjonen har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever, ettersom ordene markeres under opplesing. Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på cdu.no.

Forfatterne
De 12 forfatterne til Vekst har til sammen mye erfaring og bunnsolid fagkunnskap. Hver og én har skrevet om temaer de jobber med daglig og forfattergruppen har erfaringer fra skolen, faglærerutdanning og voksenopplæring. For å sikre at fagstoffet er oppdatert og faglig korrekt, har vi også med en sykepleier, en ernæringsfysiolog og en sexolog. Flere av forfatterne har skrevet faglitterære bøker tidligere.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Line Ottesen Bjærke er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og master i barnehagepedagogikk. Hun har undervist på teorikurs for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget. For tiden er hun lektor i helse- og oppvekstfag i videregående skole.

Arsky er utdannet ernæringsfysiolog (cand.scient.) fra Universitetet i Oslo. Hun har utgitt et titall bøker om helse og ernæring og er fast skribent i Hjemmet Helse. I tillegg holder hun fermenteringskurs og kostholdsforedrag rundt om i landet. Gunn Helene underviser også på lærerutdanningen i mat og helse-faget.

Lunde-Bergersen underviser i barne- og ungdomsarbeiderfag ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr, avdeling videregående. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning, og har blant annet videreutdanning i Flerkulturell fagkompetanse, Voksnes læring og læringskultur samt Norsk med yrkesfaglig profil ved OsloMet.

Pia Lang-Holmen har tverrfaglig samfunnsvitenskapelig bakgrunn og har jobbet med temaet barn og digitale medier siden 2004. Hun har blant annet vært prosjektleder for utredninger og utarbeiding av informasjonsmateriell til skole og foreldre for Redd Barna, Medietilsynet, Forbrukerrådet og Europakommisjonen. Nå jobber hun som prosjektleder for TRALL-prosjektet ved OsloMet.

Kjersti Johnsen er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag og har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun har også en mastergrad i yrkespedagogikk. Johansen har lang erfaring fra opplæring av ungdom og voksne i videregående skole. I dag underviser hun ved OsloMet – storbyuniversitetet ved yrkesfaglærerutdanningen for helse- og oppvekstfag.

Bråthen har bakgrunn som tannhelsesekretær og helsesekretær, og er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag. Hun har videreutdanning i veiledning og coaching og arbeids- og organisasjonspsykologi. Bråthen har mange års erfaring som lærer i videregående skole og fagskole. I dag arbeider hun som adjunkt med tilleggsutdanning ved Jessheim videregående skole.

Bogstad er utdannet faglærer i ernæring-, helse- og miljøfag. Hun har også en master i yrkespedagogikk. Bogstad har mange års erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. I dag jobber hun som lektor på Jessheim videregående skole.

Inger Johanne Eidem har bakgrunn som barnehagelærer, undervisningserfaring fra helse- og oppvekstfag i videregående skole og videreutdanning innen veiledning og coaching. Nå er hun lærer og veileder hos Studieforbundet AOF Norge. Her underviser hun ved fagskolen for helse- og oppvekstfag og holder teorikurs for praksiskandidater til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun jobber også som coach og mentor.

Tone Bjørnson Aanderaa er utdannet helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgiver, NACS. Hun har jobbet med barn og ungdom i en årrekke og har et stort engasjement for å normalisere seksualitet som en helsefremmende og positiv ressurs i våre liv.

Bjørnson Aanderaa har jobbet som helsesykepleier på videregående skole i flere år hvor hun satt fokus på seksualitet i undervisning og individuelle samtaler. I dag jobber hun på Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune som er et tverrfaglig samtaletilbud til barn og ungdom fra 0-30 år. Hun jobber for tiden med et undervisningsprosjekt som heter "Spør først" hvor målgruppen er 9 trinn. Målet med prosjektet er å hjelpe ungdom til å utvikle en god seksuelle helse og forebygge gråsoneovergrep blant ungdom. Tone har lang erfaring med undervisning til barn, ungdom, studenter og helsesykepleiere om temaet seksualitet og grenser.

Jørn Stordalen er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap. Han har tidligere vært ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder. Nå jobber han som web- og forlagsredaktør ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Stordalen har blant annet utgitt Smittevern og hygiene (5. utg., 2015) og Praktiske sykepleieferdigheter (2. utg., 2010) på Fagbokforlaget. Han er også medforfatter på Cappelen Damms Fag, etikk og kommunikasjon (3. utg., 2019).

Svendsen er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.

Anne Siri Fjelldal har bred erfaring fra arbeid med barn og unge fra både barnehagesektoren og skolesektoren. De siste årene har hun tilegnet seg undervisningserfaring fra tilrettelagt undervisning, fra vg1 helse og oppvekstfag og vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Fjelldal har utdanning innen sosialpedagogikk, flerkulturell forståelse og digitale hjelpemidler. Våren 2020 ble hun uteksaminert fra yrkesfaglærerutdanningen for helse og oppvekstfag ved OsloMet. Hun jobber i dag som yrkesfaglærer ved Storhamar videregående skole.

Titler/bestilling