Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 og Vg3, yrkesfaglig studieprogram.

Fag: Kommunikasjon, Pedagogisk arbeid, Yrkesliv
Nivå: Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Vekst Helse- og oppvekstfag (Fagfornyelsen LK20)

Vekst kom i en oppdaterte utgaver i 2021 og er et heldekkende læreverk til de tre programfagene kommunikasjon og samhandling, pedagogisk arbeid og yrkesliv på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Verket består av tre bøker som er knyttet tett sammen og som oppfordrer til tverrfaglighet.

Vekst består av følgende komponenter:
• 3 lærebøker (alt-i-ett-bøker)
• Vekst digitale unibøker
• Vekst digitale brettbøker
• Vekst elevnettsted
• Vekst lærernettsted

https://vekst.cappelendamm.no/

Om læreverket Vekst Helse- og oppvekstfag (LK20)
Læreverket Vekst for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag ble oppdatert til LK20 i 2021. Siden første utgave i 2007 har Vekst vært et dominerende læreverk for barne- og ungdomsarbeiderutdanningen i videregående skole og i voksenopplæringen.

Verket er skrevet av mange nye forfattere og grundig revidert til fagfornyelsen. Den pedagogiske grunnideen i Vekst er å gi en solid teoretisk forankring kombinert med realistiske eksempler fra praksisfeltet og elevenes liv, kombinert med refleksjonsspørsmål og aktiviserende oppgaver. Målet er at lærerne skal kunne undervise så praksisrettet som mulig og at elevene er aktive bidragsytere i undervisningen.

Om fagfornyelsen
I de nye læreplanene er dybdelæring vektlagt. Dette løser vi ved en solid teoretisk plattform kombinert med en praksisretting av stoffet. På denne måten kan elevene fordype og øve seg i faget for å bli trygge, profesjonelle og allsidige yrkesutøvere.

Kjerneelementene i barne- og ungdomsarbeiderfaget er
• lek, læring og utvikling
• samarbeid og relasjoner
• teknologi og lovverk
• didaktisk metodevalg

I tillegg skal elevene jobbe med tverrfaglige temaer. Vi har fulgt disse hovedprinsippene i revisjonen av Vekst.

Tydelig struktur
De tre bøkene følger samme struktur der hvert kapittel innledes med en oversikt over viktige begreper og en aktivering av elevenes forkunnskaper. Teoritekstene starter med et kort sammendrag som hjelper elevene med å sette fokus på teorien som følger. Eksempeltekstene bygger videre på teorien og viser hvordan elevene kan anvende teorien i praksis. Refleksjonsoppgaver er med på å bevisstgjøre elevene, i tillegg til mer faktabaserte repetisjonsoppgaver og praktiske aktiviteter. Kapitlene avsluttes med et sammendrag og en samling av varierte arbeidsoppgaver.

Trygge yrkesutøvere
Vekst har som mål at eleven skal bli trygge, kreative og allsidige yrkesutøvere. Relevante målgrupper og arbeidssteder for en barne- og ungdomsarbeider blir beskrevet og er gjennomgående i læreverket. Bøkene vektlegger virkelighetsnære situasjoner og utfordringer en barne- og ungdomsarbeider kan møte, både i en praksissituasjon og som yrkesutøver. Ved å bruke Vekst som læreverk vil elevene være godt forberedt til en praktisk eksamen.


Digitale ressurser for elevene
Vekst har supplerende digitale ressurser for elevene i faget. Her finner elevene:
• varierte oppgaver til hvert kapittel
• større case-oppgaver og læringsstier
• en samling med varierte ressurser for som ivaretar refleksjon og praktisk problemløsning

Digitale ressurser for lærerne
På Lærernettstedet til Vekst er det nyttige ressurser for læreren. Her finner lærerne:
• forslag til årsplan
• undervisningsopplegg
• tverrfaglige opplegg
Læreren vil enkelt kunne følge med på oppgaver som elevene har gjort og har mulighet for å lage og tildele oppgaver og kommentere innleverte oppgaver.

Digital lærebok
Læreverket Vekst finnes også i digitale utgaver, som Pedagogisk arbeid Unibok, Kommunikasjon Unibok og Yrkesliv Unibok. De tre titlene finnes også som brettbøker.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og har flere gode studietekniske verktøy som gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet i boka. I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever ettersom ordene markeres under opplesing.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på unibok.no og under «Min side» på cdu.no.

Forfatterne
Alle forfatterne i Vekst har lang erfaring og solid fagkunnskap om temaene de har skrevet om. De jobber til daglig med de aktuelle temaene, enten som fagpersoner, i skolen, faglærer-utdanningen og voksenopplæringen.

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

er utdannet barnehagelærer, med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk og master i barnehagepedagogikk. Hun har undervist på teorikurs for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget. For tiden er hun lektor i helse- og oppvekstfag i videregående skole.

er utdannet ernæringsfysiolog (cand.scient.) fra Universitetet i Oslo. Hun har utgitt et titall bøker om helse og ernæring og er fast skribent i Hjemmet Helse. I tillegg holder hun fermenteringskurs og kostholdsforedrag rundt om i landet. Gunn Helene underviser også på lærerutdanningen i mat og helse-faget.

underviser i barne- og ungdomsarbeiderfag ved Oslo Voksenopplæring Helsfyr, avdeling videregående. Hun er adjunkt med tilleggsutdanning, og har blant annet videreutdanning i Flerkulturell fagkompetanse, Voksnes læring og læringskultur samt Norsk med yrkesfaglig profil ved OsloMet.

har tverrfaglig samfunnsvitenskapelig bakgrunn og har jobbet med temaet barn og digitale medier siden 2004. Hun har blant annet vært prosjektleder for utredninger og utarbeiding av informasjonsmateriell til skole og foreldre for Redd Barna, Medietilsynet, Forbrukerrådet og Europakommisjonen. Nå jobber hun som prosjektleder for TRALL-prosjektet ved OsloMet.

er utdannet faglærer i ernæring, helse og miljøfag og har tatt videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning. Hun har også en mastergrad i yrkespedagogikk. Johansen har lang erfaring fra opplæring av ungdom og voksne i videregående skole. I dag underviser hun ved OsloMet – storbyuniversitetet ved yrkesfaglærerutdanningen for helse- og oppvekstfag.

har bakgrunn som tannhelsesekretær og helsesekretær, og er utdannet yrkesfaglærer i helse- og sosialfag. Hun har videreutdanning i veiledning og coaching og arbeids- og organisasjonspsykologi. Bråthen har mange års erfaring som lærer i videregående skole og fagskole. I dag arbeider hun som adjunkt med tilleggsutdanning ved Jessheim videregående skole.

er utdannet faglærer i ernæring-, helse- og miljøfag. Hun har også en master i yrkespedagogikk. Bogstad har mange års erfaring som lærer og skoleleder i videregående skole. I dag jobber hun som lektor på Jessheim videregående skole.

har bakgrunn som barnehagelærer, undervisningserfaring fra helse- og oppvekstfag i videregående skole og videreutdanning innen veiledning og coaching. Nå er hun lærer og veileder hos Studieforbundet AOF Norge. Her underviser hun ved fagskolen for helse- og oppvekstfag og holder teorikurs for praksiskandidater til barne- og ungdomsarbeiderfaget. Hun jobber også som coach og mentor.

er utdannet helsesykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS. Hun har jobbet som helsesykepleier på videregående skole og hatt fokus på seksualitet i undervisning og individuelle samtaler. I dag jobber hun på Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune. Hun er for tiden engasjert i et undervisningsprosjekt som heter "Spør først", der målgruppen er elever fra 6.trinn - vg1. Målet med prosjektet er å hjelpe ungdom til å utvikle en god seksuell helse og forebygge overgrep blant barn og ungdom. Aanderaa har lang erfaring med undervisning for barn, ungdom, studenter og helsesykepleiere om temaet seksualitet og grenser.

Jørn Stordalen er utdannet sykepleier og er kandidat i sykepleievitenskap. Han har tidligere vært ansatt som førstelektor ved Universitetet i Agder. Nå jobber han som web- og forlagsredaktør ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Stordalen har blant annet utgitt Smittevern og hygiene (5. utg., 2015) og Praktiske sykepleieferdigheter (2. utg., 2010) på Fagbokforlaget. Han er også medforfatter på Cappelen Damms Fag, etikk og kommunikasjon (3. utg., 2019).

er ansatt som lektor/faglærer ved Elverum videregående skole og har undervisningskompetanse innenfor alle trinn på helse- og oppvekstfag. Hun har undervisningserfaring fra både barnehage, barneskole og ungdomsskole. Svendsen har vært organisasjonskonsulent og har erfaring fra læreplanarbeid for fagskole og kompetansehevingstiltak for barnehage. I sin forskning har hun særlig fokusert på samarbeid mellom undervisning og praksisfelt, voksnes læring og alternative utdanningsløp.

har bred erfaring fra arbeid med barn og unge fra både barnehagesektoren og skolesektoren. De siste årene har hun tilegnet seg undervisningserfaring fra tilrettelagt undervisning, fra vg1 helse og oppvekstfag og vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag. Fjelldal har utdanning innen sosialpedagogikk, flerkulturell forståelse og digitale hjelpemidler. Våren 2020 ble hun uteksaminert fra yrkesfaglærerutdanningen for helse og oppvekstfag ved OsloMet. Hun jobber i dag som yrkesfaglærer ved Storhamar videregående skole.

Titler/bestilling