Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Fransk 2 vg1– vg2

Fag: Fransk 2
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3, Yrkesfag Vg3 påbygging, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Enchanté Fransk 2 (Fagfornyelsen LK20)

Enchanté er et innholdsrikt og motiverende læreverk for fransk 2 i videregående skole, grundig revidert og tilpasset kravene i læreplanen for fremmedspråk nivå II til fagfornyelsen (LK20). Enchanté har en gjennomarbeidet og velprøvd pedagogisk tilnærming med et tydelig fokus på kommunikasjon og språklæring gjennom ungdommers perspektiv. Med Enchanté ønsker vi å bidra til å gjøre elevene til trygge og aktive brukere av språket.


Læreboka tilbys både som trykt bok og i to forskjellige digitale varianter. I læreverket inngår det også digitale ressurser som gir mange muligheter.

• Lærebok Enchanté 1. Fransk II vg1 (2020)
• Lærebok Enchanté 2. Fransk II vg2 (2021)
• Digitale ressurser for elever Enchanté Elevnettsted (2020)
• Digitale ressurser for lærere Enchanté Lærernettsted (2020)
• Digital lærebok Enchanté 1. Fransk II vg1 Unibok (2020) Epub-format
• Digital lærebok Enchanté 1. Fransk II vg2 Brettbok (2020) Pdf-format
• Digital lærebok Enchanté 2. Fransk II vg1 Unibok (2021). Epub-format
• Digital lærebok Enchanté 2. Fransk II vg2 Brettbok (2021) Pdf-format


Enchanté for fagfornyelsen

Fagfornyelsen legger stor vekt på dybdelæring, altså å lære grundig om utvalgte temaer i motsetning til å tilegne seg overflatiske kunnskaper om mange temaer. Læreplanen definerer flere nye kjerneelementer som det skal legges vekt på i undervisningen i fremmedspråkene: kommunikasjon, språklæring og flerspråklighet, interkulturell kompetanse og språk og teknologi. I tillegg skal det arbeides med et tverrfaglig tema, demokrati og medborgerskap. Dette er hovedprinsippene vi har fulgt i revisjonsarbeidet med Enchanté.

Nivådifferensiering
Hovedtekstene i læreverket er nivådifferensiert og inneholder stoff som egner seg for elever med ulike læringsstiler og -potensial. Dette åpner for mer tilpasset opplæring og individuelt arbeid og gir rom for dybdelæring.
Hovedtekstene har en tydelig, gjennomgående struktur: en enkel ingress som inneholder de viktigste elementene fra innholdet og grammatikken som gjennomgås i kapitlet, og deretter avsnitt med gradvis mer avansert språk og stigende vanskegrad. Hovedtekstene er kortere og noe enklere enn i tidligere utgaver av læreverket.
Den nye utgaven inneholder et bredt spekter av autentiske tekster på alle nivåer, med tilhørende oppgaver. I tillegg er det både nyskrevne og oppdaterte faktatekster innenfor kategorien «Civilisation». I kategorien «Coin culturel» er det også mye nytt innhold.

Kommunikasjon, språklæring og flerspråklighet er sentralt i Enchanté
Gjennom et rikt utvalg av oppgavetyper med stor variasjon i arbeidsformer får elevene grundig trening i ferdigheter som muntlig dialog, innlæring av ordforråd og oversettelse av tekster både fra fransk til norsk og fra norsk til fransk. I 2020-utgaven er det lagt mer vekt enn tidligere på induktive oppgaver i innlæringen av grammatikkemner. Elevene blir allerede fra starten av boken introdusert for flerspråklighet som ressurs i språklæring, og de vil arbeide med oppgaver der de skal bruke språkkunnskaper fra flere språk enn norsk og fransk.

Passende grammatikkprogresjon
Læreverket starter med repetisjon av noen av de viktigste grammatikkemnene og følger deretter en naturlig progresjon for innlæring av nye grammatikkemner. Elevene vil med dette kunne ta i bruk stadig mer komplekse språklige strukturer og bli trygge brukere av språket. Ambisjonsnivået er realistisk.

Interkulturell kompetanse
Enchanté er inndelt i temaer på tre kapitler der man nærmer seg hovedtemaet på ulike måter. Kjerneelementet interkulturell kompetanse er sterkt til stede, og det åpnes det for dybdelæring ved at man ut fra stoff fra tidligere gjennomgåtte kapitler i læreboken bygger videre på kunnskaper elevene har fra før.
Det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap er ivaretatt i Enchanté 1 gjennom tekster om franske samfunnsinstitusjoner som skolesystemet og familielovgivningen, som danner et godt grunnlag for videre arbeid med Enchanté 2, der demokratiutviklingen i Frankrike og den franskspråklige verden er sentrale temaer.

Oversikt og egenvurdering
Hvert tema innledes med et oppslag der innholdselementer fra de tre kapitlene er vist, samt oversikter over læringsmålene og de mest sentrale glosene i hvert kapittel. Etter gjennomgangen av temaet vil denne siden fungere som et verktøy for egenvurdering. Temaforsiden åpner for ulike kreative tilnærminger, både skriftlige og muntlige, og vil være et element som kan brukes til aktiviteter som gir mulighet til dybdelæring


Dybdelæring i Enchanté

Det legges til rette for dybdelæring gjennom grep som nivådifferensierte tekster og oppgaver, rikt og variert innhold som gir store valgmuligheter, ulike arbeidsformer der ulike læringsstiler kan ivaretas, struktur der man bygger videre på kunnskap fra tidligere kapitler, oppgaver basert på flerspråklighet, induktive oppgaver og stoff om transparente ord. Strukturen med fire temaer bidrar til å belyse temaene fra ulike vinkler og gjør det mulig å gå i dybden i hvert enkelt tema.


Digital lærebok
En digital utgave av lærebøkene gir et digitalt læremiddel med en helhetlig og pedagogisk gjennomarbeidet framstilling av faget. Lærebøkene finnes i to digitale formater: Unibok og Brettbok. Unibok-utgavene har innlest læreboktekst, og en rekke nyttige studieverktøy som øker leseforståelsen. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 2 år slik at elevene har tilgang fram til eksamen.


Rike nettressurser for elever og lærere
Enchanté Elevnettsted
har funksjonalitet som gir elevene god mulighet til å arbeide med kjerneelementet språk og teknologi. Nettstedet inneholder oppgaver av ulik art, øvelsesverktøy og inkluderer også tilgang til Språkporten fransk og Cappelen Damms toveis Fransk ordbok. Encanté Elevnettsted er gratis å bruke, men krever innlogging slik at eleven kan lagre arbeid og besvarelser og holde god oversikt over progresjon og resultater. Med Elevnettsted Pluss har eleven i tillegg tilgang til innleste tekster fra bøkene.

Enchanté Lærernettsted gir god oversikt over gruppens og enkeltelevens arbeid og resultater, og mulighet for å tildele passende oppgaver til enkeltelever og for retting og kommentering av skriftlige besvarelser. Lærernettstedet vil inneholde nyttige ressurser for læreren, som som forslag til årsplaner, fasiter, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid.


Forfattere med solid kompetanse
Forfatterne har bred faglig kompetanse og lang erfaring som lektorer i fransk i videregående skole. De brenner for fransk språk og formidling av kunnskap om fransk kultur og samfunn.

Siri E. Skinnemoen, Clélia Etienne Elster, Maria Bratlie Gauvin, Hilda Hønsi, Claire Kjetland, Sebastién Liautaud

Til toppen

Andre aktuelle læreverk

Forfatter(e)

Hilda Hønsi er ansatt som lektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen der hun underviser i fransk og spansk. Hun har jobbet som språklærer i 25 år og har hovedfag i fransk fra Universitetet i Bergen med bl.a spansk i fagkretsen. I 1992 fikk hun fransk statsstipend i 1992, og studerte ett år ved Université de Rennes 2 i forbindelse med hovedfagsoppgaven om fransk barnelitteratur. Hun har også jobbet som sensor og timelærer ved Romansk Institutt (UiB), nå Institutt for Fremmedspråk (UiB), hvor hun underviste i fransk litteratur, oversettelse, historie, frankofoni og civilisation, og har fortsatt oppdrag som ekstern sensor i fransk her. Hønsi er spesielt interessert i fransk musikk og litteratur. Hun er medforfatter på alle utgaver av Rendez-vous (2006-2013) og Enchanté (2006-2021).

Claire Meunier Kjetland kommer fra Pau i det sør-vestlige Frankrike, men har bodd i Norge i 20 år.
Hun har en mastergrad i fransk fra Universitetet i Bergen og har lang undervisningserfaring på flere nivå i norsk skole. De siste 12 årene har hun vært knyttet til Sonans utdanning i Bergen som lærer i fransk. Kjetland er medforfatter av Cappelen Damms læreverk for fransk I og fransk II for videregående skole.

Maria Bratlie Gauvin har studert fransk i på Université de Bourgogne i Dijon og på Universitetet i Oslo. I tillegg til fransk har hun studert nordisk språk og litteratur, og har master i norrøn filologi, samt PPU fra Universitet i Oslo. Hun har vært lektor ved Elvebakken videregående skole i Oslo siden 2010 og har flere års erfaring med fransk- og norskundervisning. Hun har undervist fransk nivå 2 i flere år, og siden 2015 også nivå 3 og har jobbet aktivt med rekruttering og motivasjon til språkfagene på skolen. Hun er engasjert i elevmedvirkning og utveksling, og opptatt av å bruke fransk kultur aktivt i undervisningen. Gauvin er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Siri E. Skinnemoen er cand.philol. med hovedfag i fransk fra Universitetet i Oslo, og har også studert ved Universitetet i Strasbourg. Hun har 30 års undervisningserfaring, og har jobbet de siste 14 årene ved Kongshavn (tidligere Nordstrand) vgs i Oslo. Hun jobber også med vurderingsarbeid i fransk muntlig for privatister på alle nivåer. Andre undervisningsfag er norsk, samfunnsøkonomi og samfunnsfag. Hun er særlig opptatt av elevdifferensiering i undervisningen sin, og har vært med på å arrangere språkturer for fransk 2-elever til Frankrike i mange år. Skinnemoen er medforfatter av Enchanté 1 og 2 (2020/2021).

Clélia Etienne Elster er født i 1976 i Rouen (Normandie) og flyttet til Norge i 1998. Hun er lektor med opprykk i fransk og engelsk ved Edvard Munch videregående skole i Oslo, og er fagkoordinator i engelsk og fremmedspråk ved samme skole. Hun er opptatt av fransk politikk, historie og kultur, og er engasjert i Fransklærerforeningen i Norge som nestleder. Hun har en praktisk tilnærming til sin undervisning, og gjør mye bruk av aktivt klasserom og elevsentrert undervisning. Elster har tidligere undervist ved Bjerke videregående skole i Oslo og ved Institut Francais. Hun er cand.philol fra Sorbonne i Paris med fransk, engelsk, latin, nordisk og litteraturvitenskap i fagkretsen, i tillegg til PPU. Elster er medforfatter av Enchanté (2020/2021).

Titler/bestilling