Starttidspunkt for foreldelsesfrister (Innbundet)

Forfatter:

Miriam Skag

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 536
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202369576
Kategori: Pengekrav og inndrivelse
Fag: Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Det er et grunnleggende utgangspunkt i rettsordenen at forpliktelser skal oppfylles. Reglene om foreldelse innebærer et unntak fra dette utgangspunktet siden skyldneren ikke har plikt til å oppfylle et foreldet krav. Et krav foreldes når kreditor innen en gitt frist – en foreldelsesfrist – har unnlatt å holde kravet ”i live”. Temaet for boken er når denne foreldelsesfristen starter å løpe.

I boken analyseres hovedregelen om foreldelsesfristens start: Fristen starter å løpe den dagen kreditor tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse. I tillegg foretas en gjennomgang av foreldelsesfristens start for misligholdskrav. Disse foreldelsesfristene løper uavhengig av om kreditor kjenner til sitt krav eller hvem som er rette skyldner. For å hjelpe kreditor i de tilfellene der han mangler slike kunnskaper, er lovens system at kreditor kan få en tilleggsfrist. Også tilleggsfristen analyseres. Forfatteren tar dessuten for seg den særlige regelen om friststart som gjelder for visse erstatningskrav. Hun gir en oversikt over særregelens anvendelsesområde, noe som aktualiserer grensen mellom erstatning oppstått i og utenfor kontrakt.

Reglene om fristens start kan ikke ses isolert fra de øvrige elementene i foreldelsesloven, og boken tar derfor også opp spørsmål knyttet til bl.a. fristens lengde, reglene om fristavbrudd og hva som kan foreldes. Et overordnet spørsmål som forfatteren søker å besvare, er om det finnes mer hensiktsmessige regler for fristberegning enn de vi har i dag, og i den forbindelse foretas et utblikk til fremmede lands rettssystemer.

Starttidspunkt for foreldelsesfrister bygger på forfatterens doktoravhandling om det samme temaet. Boken er nyttig for advokater, dommere og andre som i sitt arbeid kommer inn på foreldelsesproblematikk. Den er også interessant for studenter og andre som ønsker å fordype seg i foreldelsesrettslige problemstillinger.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Starttidspunkt for foreldelsesfrister

Det var på tide med ei norsk doktoravhandling om forelding...

«Forelding utgjer eit av dei tverrgåande emna innafor læra om rettsreglane om krav på yting, eller obligasjonsretten om ein vil. Gode drøftningar av foreldingsreglane krev dermed at forfattaren set seg grundig inn i formueretten meir allment. Miriam Skag har ikkje vike tilbake for det i boka si, og ho har levert eit kjærkome og solid tilskot til den nordiske formuerettslege litteraturen».

Kåre Lilleholt, TfR 1-2014

«Reglene om foreldelse er av fundamental betyning i formueretten. De utgjør et "være eller ikke være" for enhver fordring - og de påberopes ofte i praksis. Boken gir åpenbart et meget verdifullt bidrag til den ellers ganske beskjedne rettsteori som finnes på dette området. Den kan med glede leses fra perm til perm, men vil også fungere utmerket som et oppslagsverk. Den er et "must" for både praktikere og forskere - og kan også anbefales til studenter.»

Marte Kjørven, Nytt i privatretten nr. 1 2013

Til toppen

Forfatter(e)
Miriam Skag er født i 1975, cand.jur. fra 2002 og ph.d. fra 2011. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, der hennes primære forskningsområde er foreldelse og andre passivitetsregler. Hun har tidligere arbeidet bl.a. som dommerfullmektig, utvalgssekretær og advokat, og i 2013 var hun konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett.