Når oppstår en fordring? (Innbundet)

Forfatter:

Silje Karine Nordtveit

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202557577
Kategori: Pengekrav og inndrivelse og Juridiske fag
Fag: Pengekrav og inndrivelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Når oppstår en fordring?

En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for hvilke fordringer som kan meldes som dividendefordringer. Adgangen til motregning i konkurs er også avhengig av om fordringene er oppstått før konkursåpningen, og spørsmålet om grensen mellom ny og eldre gjeld er avgjørende for adgangen til omstøtelse av sikkerhetsretter. Også utenfor konkurstilfellene vil det i mange sammenhenger være nødvendig å ta stilling til fordringens stiftelsestidspunkt. Når en selskapsdeltager trer ut av selskapet eller overfører sin andel, er han fortsatt ansvarlig for den gjeld som selskapet hadde pådratt seg før han trådte ut. Da blir det nødvendig å fastslå når gjelden oppsto.

Når oppstår en fordring? er en grundig analyse av grensen mellom eksisterende fordringer og fremtidige, ikke-eksisterende fordringer. Det er tidspunktet for fordringens stiftelse som er tema. Boken er et nyttig verktøy for advokater, domstolene og andre som arbeider med insolvensrett, panterett og alminnelig obligasjonsrett. Den er også av interesse for studenter og andre som ønsker å fordype seg i en grunnleggende formuerettslig problemstilling som har betydning i mange ulike sammenhenger. Boken tar også opp enkelte grunnleggende metodiske spørsmål.

Til toppen

Andre utgaver

Når oppstår en fordring?
Bokmål Ebok 2018
Presse Når oppstår en fordring?

Boka byggjer på forfattarens ph.d.-avhandling. Føremålet med framstillinga er å analysere grensa mellom eksisterande fordringar og framtidige, ikkje-eksisterande fordringar («fordring» blir nytta i tydinga krav på yting). Grensedraginga kjem inn i fleire samanhengar, til dømes når vi skal avgjera om kreditorane kan ta beslag i fordringa, om fordringa kan meldast i konkurs, om fordringa kan nyttast til motrekning, om ein panterett gjeld ei eldre fordring og kan omstøytast, osv.

Forfattaren set drøftingane i samanheng med diskusjonen om ei «funksjonell» tilnærming til rettar, i motsetnad til ei «substansiell» (kva vi no meir eksakt skal leggje i det uttrykket). Ho er prisverdig nøktern i påvisinga av at dette kokar ned til eit spørsmål om vektlegginga av omsynet til koherens og systemorientering i rettsbruken.

Forfattaren konkluderer med at vi kan finne grunnlag for eit utgangspunkt og ein hovudregel om at fordringa er oppstått når debitors valfridom er avgrensa slik at debitor ikkje lenger har kontroll med om fordringa vil bli «fullstendig», og det er etablert ei tilknyting mellom debitor og kreditor som gjeld den aktuelle fordringa (s. 276).

Boka tek opp grunnleggjande formuerettslege spørsmål, og framstillinga byggjer på eit omfattande materiale frå nordisk, tysk og amerikansk rett. I sine grundige og reflekterte drøftingar er forfattaren overtydande varsam i form og sterk i sak, og ho har levert eit verdifullt tilskot til den formuerettslege teorien.

Nytt i privatretten nr. 3/2017, Professor Kåre Lilleholt UiO

 

Til toppen

Forfatter(e)

Silje Karine Nordtveit er advokat i Haver Advokatfirma i Stavanger. Hun oppnådde i 2016 ph.d.-graden i rettsvitenskap. Avhandlingen ble skrevet mens hun var stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen fra 2011 til 2016. Hun har tidligere jobbet som advokatfullmektig og dommerfullmektig.