Regnskapsteori (Fleksibind)

Forfatter:

Kjell Magne Baksaas og Tonny Stenheim

Forfatter: og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 466
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202649203
Kategori: Bedriftsøkonomi og Revisjon, skatt og regnskap
Fag: Bedriftsøkonomi, Revisjon, skatt og regnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Regnskapsteori

Regnskapsteori gir en grundig behandling av regnskapsteorien med referanse til IFRS og god regnskapsskikk. Dette inkluderer regnskapets formål, brukergrupper, kvalitetskrav og prinsipper for innregning og måling av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Boken behandler også temaer som regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Boken er delt i fire hoveddeler:
Del 1: Regnskapets teoretiske fundament
Del 2: Grunnlag for regnskapsstandardene
Del 3: Innregning, måling og presentasjon
Del 4: Regnskapselementer og utvalgte temaer

Del 1 diskuterer regnskapet som en kilde til økonomisk informasjon og presenterer to hovedmodeller for utarbeidelse av regnskap: resultat- og balanseorientering.

Del 2 og del 3 er bokens sentrale deler. I del 2 gis det en oversikt over regnskapsreguleringen og en grundig drøfting av regnskapets formål, brukergrupper og kvalitetskrav. I del 3 gis det en grundig drøfting av de grunnleggende regnskapsprinsippene i norsk regnskapsrett og innregning og måling under IFRS.

Del 4 tar opp utvalgte temaer i de ulike regnskapselementene. I bokens siste del belyses også regnskapskvalitet og regnskapsmanipulering.

Regnskapsteori og spesielt regnskapsregulering er dynamiske fagområder. I andre utgave er boken generelt oppdatert. Det konseptuelle rammeverket til IASB fra 2018 er grundig behandlet. Ulike målegrunnlag og bruken av disse er i denne utgaven i større grad behandlet. I tillegg er både IFRS 9, IFRS 15 og IFRS 16 omtalt. I norsk regnskapsregulering er det mer usikkerhet om hvilke endringer som kommer, og eventuelt når disse kommer. Vi har i noen grad omtalt forslag fremmet til ny regnskapslov og prosessene om forslag til ny norsk fellesstandard for øvrige foretak basert på IFRS for SMEs. Usikkerhet om hvilke endringer som kommer, og når disse vil bli vedtatt, gjør det utfordrende å skrive regnskapsfaglige bøker. Samtidig bidrar dynamikken til å gjøre regnskap til et spennende fag. Boken er oppdatert med de endringer som forelå per mai 2020.

Boken presenterer fagstoffet på en pedagogisk måte, blant annet med mange eksempler. Oppgaver er tatt inn på slutten av hvert kapittel.

Regnskapsteori er skrevet for studenter som følger kurs i regnskapsteori eller et fordypningsemne i regnskap på bachelornivå, men også for studenter som følger kurs i regnskapsteori eller regnskapsrett på masternivå. Boken er nyttig for alle som er opptatt av en prinsipiell og teoretisk tilnærming til regnskapsreguleringen.

Det er utviklet forelesermateriell til boken på cda.no. Ta kontakt med forlaget dersom du ønsker å få dette tilsendt.

Til toppen

Tilleggsmateriell
Forfatter(e)

Kjell Magne Baksaas er statsautorisert revisor og er ansatt som dosent ved USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han er faglig ansvarlig for næringsmaster i regnskap og revisjon. Han har høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole (NHH). Fagområdet hans er finansregnskap og regnskapsteori. Han har mye FoU-aktivitet knyttet til digitalisering, regnskapsregulering og regnskap som juridisk fagområde. Han har vært medlem av regnskapsstandardstyret ved Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) og Finanstilsynets regnskapsfaglige ekspertutvalg. Han deltar i pedagogisk utviklingsarbeid, blant annet som leder av nasjonalt fagorgan i regnskaps- og revisjonsfag ved Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Tonny Stenheim er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i økonomi og ledelse. Han har master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), er cand.mag og cand.merc med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse fra Høgskolen i Buskerud (nå Universitetet i Sørøst-Norge) og har en ph.d i regnskapsteori fra Handelshøjskolen i København (CBS). Han var sekretær for Regnskapslovutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014, og han har vært involvert i det etterfølgende departementale arbeidet med endringer av regnskapsloven. Stenheim har publisert en rekke artikler innen finansregnskap og økonomistyring og har skrevet fag- og lærebøker innen regnskapsrett og regnskapsteori.