Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Norsk studieforberedende Vg1, Vg2 og Vg3

Fag: Norsk
Nivå: Vg2, Vg1, Vg3
Læreplan: Fagfornyelsen
Om læreverket Moment vg1-vg3 norsk sf (Fagfornyelsen LK20)

Moment er et komplett læreverk til alle tre årene og dekker kompetansemålene i norsk studieforberedende til fagfornyelsen (LK20).

I Moment er dybdelæring en grunnleggende del av den pedagogiske metoden. Moment legger vekt på at elevene skal forstå og oppleve at norskfaget handler om kommunikasjon; om å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og å være en aktiv leser som er kritisk, men også åpen for andres ideer og perspektiver.

Komponenter i læreverket
Læreverket har rike digitale ressurser, og man kan velge mellom analog og digital lærebok på hvert trinn.

  • Lærebok Moment vg1 (2020) papir- og digitale utgaver
  • Lærebok Moment vg2 (2021) papir- og digitale utgaver
  • Lærebok Moment vg3 (2022) papir- og digitale utgaver
  • Gratis elevnettsted med digitale ressurser Moment vg1-3 Elevnettsted
  • Elevnettsted Pluss med innlest læreboktekst og tekstsamlingene Moment vg1-3 Elevnettsted Pluss
  • Lærernettsted med støtte til undervisningen Moment vg1-3 Lærernettsted

Klart språk og konkrete eksempler
Elevene blir tatt med på tankerekker og drøftinger før de får konklusjoner og oppskrifter. I tråd med forskning om elevers lesing, er forklaringene konkrete og grundige framfor korte. Fagtekstene skal gi mening for elevene og de skal fungere godt også når eleven leser på egenhånd. God formidling av fagstoffet gjør Moment til et læreverk for alle elever.

Læreboka er god å lese
Moment er estetisk og illustrasjonene både utfyller og utfordrer tekstene. Det rene og ryddige uttrykket letter lesingen, samtidig som det legger til rette for at elevene kan følge lengre resonnementer og tekster. Dette er nødvendig kompetanse for å beherske norskfaget på videregående skole og viktig forberedelse til videre studier.

Dybdelæring og tverrfaglighet
De overordnede målene i læreplanen er tydelige i Moment. I læreverket legger vi til rette for dybdelæring på flere måter: Sentrale norskfaglige begreper, metoder og perspektiver brukes gjennomgående og konsekvent i hele verket. Grundige forklaringer knytter den teoretiske og praktiske kunnskapen sammen.
De tre tverrfaglige temaene er godt integrert i læreverket. Vinklinger i fagstoffet, oppgaver og tekstutvalg bidrar til at temaene får en naturlig plass. Slik får elevene en dypere forståelse og kunnskapen får overføringsverdi.

Kritisk tenkning og tilnærming til tekst
Kritisk tenkning er eksemplifisert på mange måter. Forfatterne viser i praksis at kritisk tenkning innebærer å forholde seg aktivt og utforskende. På hvert trinn er det egne kurs om kritisk lesing, dette kjerneelementet er også til stede i oppgaver, tekstutvalg og vinklinger av annet fagstoff. En innføring i retorikk og saklig argumentasjon gir elevene nyttige verktøy for kritisk analyse allerede fra vg1.

Aktiv og tilstedeværende lesing
Å være en god leser er å være en aktiv og tilstedeværende leser. Leseeksemplene er modelleringer som viser hvordan en trent leser tenker, resonnerer og stiller spørsmål underveis. Elevene blir på denne måten involvert i en tankeprosess og metode som er åpen og utforskende.

Gode skrivekurs
Akademisk skriving og fagartikler løftes fram som viktig i den nye læreplanen. Moment inneholder en grundig innføring i fagskriving som leder eleven gjennom alle sider av prosessen, fra tekstbinding og struktur, setningsnivå, kildebruk og kildekritikk. Fagskriving følges opp i lærebøkene til vg2 og vg3. Kilder oppgis gjennomgående i læreverket og viser elevene hvordan elevene selv skal bruke og referere til kilder.

Digitale ressurser for elever og lærer
Moment Elevnettsted er gratis. Elevene kan lagre alle svar og tekster de jobber med på nettstedet, og læreren kan følge med på elevenes arbeid og progresjon. På nettstedet finner elevene verktøy som hjelper dem med å forstå, skrive og bygge opp tekster i alle sjangre. Moment Elevnettsted Pluss gir tilgang til lydbok med innlest læreboktekst og litterære tekster til alle tre årene. Tilgang til Moment Lærernettsted har en årlig lisens. Læreren får nyttige ressurser som forslag til årsplaner, undervisningsopplegg og tverrfaglig arbeid.

Digital lærebok
Den digitale utgaven av læreboka gir en helhetlig og sammenhengende framstilling av faget. Unibok-utgaven har innlest læreboktekst og skjønnlitterære tekster. Lisensen til den digitale læreboka for vg1 er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang til lærestoffet fram til avsluttende eksamen. Tilsvarende 2 år for læreboka til vg2. Læreboka finnes i to digitale formater, Moment vg1 Unibok og Moment vg1 Brettbok.

Forfattergruppen har solid faglig og pedagogisk kompetanse

Lars August Fodstad, Martin Minken, Audhild Norendal, May Lånke, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Marte Blikstad-Balas, Tor Ivar Østmoe, Ole Hjortland og Pål Antonsen.

Til toppen

Forfatter(e)

Tor Ivar Østmoe har ph.d. i latin og praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo. Han arbeider ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO. Han har i en årrekke undervist i antikkfag, retorikk og latin ved instituttet. Østmoe har oversatt kjente taler fra antikken til norsk og tegneserien Pondus til latin. Han har også skrevet populærvitenskapelig, bl.a. Latin for begynnere med Helene Uri. Østmoe er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

Jostein Saxegaard er norsklektor. Han har master i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen og har tatt noen nordiskemner ved Universitetet i Oslo. Han har også musikkutdanning fra Griegakademiet ved Universitetet i Bergen. Saxegaard har erfaring fra flere videregående skoler, og underviser nå i norsk og tysk ved Porsgrunn videregående skole. Han har sittet i styret i LNU, arbeidet med Fritt Ord-konkurransen og har holdt foredrag om å arbeide med essay i skolen i ulike sammenhenger.

Ole Hjortland er førsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han forsker og underviser om logikk og argumentasjonsteori. Sammen med Pål Antonsen har han startet tjenesten Logikksjekk.no der de gjør analyser av argumentasjon i norsk offentlighet, spesielt i den politiske debatten. Målet med tjenestener å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlige ordskiftet. I 2019 får de Det humanistiske fakultets formidlingspris (UiB).

Martin Minken har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider med utdanningspolitiske spørsmål i Utdanningsforbundet, der han blant annet følger utviklingen i norskfaget. Minken har lang erfaring som lektor i norsk fra videregående skole fra flere skoler. Han har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget, blant annet Hvordan forstå dybdelæring?

Anne Lene Berge har utdanning som allmennlærer fra lærerhøyskole, musikk grunnfag og nordisk hovedfag. Siden tidlig på 1980-tallet har hun undervist norske og minoritetsspråklige elever og elever på International Baccalaureate ved Bergen Katedralskole. Hun har også vært timelærer i stilistikk ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet Nye vegar til Nynorsk, flere minigrammatikker og vært medforfatter på læreverkene Spor, Impuls, Spenn og Moment.

Pål Antonsen er postdoktor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han forsker og underviser om logikk og argumentasjonsteori. Sammen med Ole Hjortland har han startet tjenesten Logikksjekk.no der de gjør analyser av argumentasjon i norsk offentlighet, spesielt i den politiske debatten. Målet med tjenesten er å bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlige ordskiftet. I 2019 får de Det humanistiske fakultets formidlingspris (UiB).

Lars August Fodstad er førsteamanuensis i nordisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur (ISL) ved NTNU. Han er tidligere styreleder for Landslaget for norskundervisning. Fodstad har undervist i norsk i videregående skole og underviser og veileder nå på lektorprogrammet i norsk ved NTNU. Fodstad er forfatter på læreverket Moment for videregående skole og har holdt en rekke foredrag relatert til norskfaget i videregående skole, blant annet Skjønnhet eller skjemavelde? Hvordan undervise i litterær tolkning?

Marte Blikstad-Balas er opprinnelig utdannet allmennlærer og har arbeidet som norsklektor både i grunnskolen og videregående skole. Hun er nå professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser handler bl.a. om literacy, lesing, skriving og digitale medier. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Blikstad-Balas har vært med i læreplangruppen for tverrfaglige temaer i fagfornyelsen. Blikstad-Balas har bidratt i en rekke faglitterære bøker og er forfatter på læreverkene Norsk 8-10 fra Cappelen Damm og Moment vg1-vg3.

Camilla Gudmundsdatter Magnusson er stipendiat ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring som lektor i norsk ved Fredrik II og Kirkeparken videregående skole. For tiden arbeider hun med LISA-studien som er en omfattende videostudie av norske klasserom. Magnusson er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole.

Audhild Norendal er førstelektor i norsk ved grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun underviser om opplæring i lesing og skriving, den andre lese- og skriveopplæringen og litteraturdidaktikk. Norendal har også flere års erfaring som lektor i norsk i videregående skole og er forfatter på læreverket Moment for videregående skole.

May Lånke er lektor i norsk ved Eikelund videregående skole. Lånke er spesielt opptatt av lyrikk i klasserommet og har bl.a. skrevet om lyrikkdidaktikk i Norsk 5-10. Litteraturboka for lærerutdanningen (Universitetsforlaget). Lånke er en av forfatterne på læreverket Moment for videregående skole. Her kan du se Lånkes foredrag Hvorfor leser vi dikt?

Titler/bestilling