Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester av Catharina Bjørkquist og Mona Jerndahl Fineide (Open Access)
Open Access

Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester (Open Access)

Forfatter:

Catharina Bjørkquist og Mona Jerndahl Fineide (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Open Access
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202631833
Kategori: Helse- og sosialfag , Helsefag og Sosialfag
Filformater: EPUB3, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Helsefag, Sosialfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester

I denne boka drøfter forfatterne ulike utfordringer og løsninger knyttet til samordning av helse- og velferdstjenestene. Samordning er sentralt for å skape et helhetlig helse- og velferdstilbud til både eldre og yngre brukere med komplekse behov. For å forstå hvilke utfordringer og muligheter som finnes, trenger man kunnskap om organisasjon og organisatorisk kontekst. Boken inntar et organisasjonsperspektiv hvor mønstre og forklaringer søkes i formelle og uformelle strukturer, prosesser og organisasjonskulturer.

Brukernes behov for tjenester går ofte på tvers av organisasjoners og profesjoners etablerte grenser. Forfatterne belyser muligheter og begrensninger ved noen utvalgte løsninger som skal bidra til å overskride eller bryte ned slike grenser. Eksempler på slike løsninger er brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid, teamorganisering, koordinator, standardisering og behandlingslinjer, digitalisering samt beslutningsverktøy for tidlig innsats blant barn og unge (BTI). Et bidrag sammenfatter ulike forskningstilnærminger for å analysere samordning og samarbeid.

Målgruppen for boken er forskere, universitets- og høyskoleansatte, studenter og ansatte, særlig innenfor helse- og velferdssektoren. Den kan også være interessant og nyttig for brukerorganisasjoner og faglige og administrative beslutningstakere i offentlig og privat virksomhet.

Til toppen

Forfatter(e)

Catharina Bjørkquist er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Østfold og PhD i statsvitenskap fra Karlstads universitet. Hennes forskningsinteresser er offentlig reformer, samordning av helse- og velferdstjenester og interorganisatorisk samarbeid. Hun har jobbet med organisering av tjenester, styring, organisering og ledelse i sykehus og digitalisering. Hun er leder for prosjektet ROPIT som studerer organisering av integrerte tjenester til mennesker med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP).

Mona Jerndahl Fineide er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold ved avdelingen for helse- og velferd og er knyttet til masterstudiet i Samordning av helse- og velferdstjenester. Hun har mange års erfaring fra kommunal helse og velferdstjeneste som profesjonsutøver og leder og har en doktorgrad i arbeidsvitenskap fra Karlstad Universitet. Hennes forskningsinteresser er styring, organisering og ledelse av helse- og velferdstjenester.

Turid Aarseth er cand. polit. fra Universitetet i Bergen og arbeider som professor ved Høgskolen i Molde, Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Hun har lang erfaring fra kommune- og helsetjenesteforskning og er særlig opptatt av desentralisering av velferdsstaten og horisontal samordning.

Tone Alm Andreassen er dr.polit i sosiologi og professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet. Hennes forskningsinteresser er organisatorisk reform og interorganisatorisk samarbeid. Hun har forsket på organisasjonsutfordringer knyttet til mennesker med livssituasjoner og helseutfordringer som krysset velferdsstatens organisasjons- og sektorgrenser, og på politikk- og tjenesteutvikling i samhandling mellom det offentlige og organisasjoner i det sivile samfunn. Hun er nå en av forskningslederne for INTEGRATE – et kjerneforskningsmiljø om samhandling for arbeidsinkludering.

Gunnar Vold Hansen er professor ved Høgskolen i Østfold og har vært knyttet til masterstudiet i Samordning av helse- og velferdstjenester siden studiet ble opprettet i 2008. Han er utdannet cand. polit med hovedfag i administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han har i tillegg en doktorgrad i Arbeidsvitenskap. Hans forskning har særlig vært rettet mot samordning av tjenester for mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser, samt domfelte som soner dom i fengsel.

Marit Helgesen er professor ved Master i samordning av helse- og velferdstjenester ved Høgskolen i Østfold. Hun har en PhD fra Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen og har arbeidet ved By- og regionforskningsinstituttet, OsloMet. Helgesen arbeider med prosjekter om samordning av tjenester for barn og unge, folkehelse samt digitalisering og profesjonelle arbeidsprosesser.

Helge Ramsdal er statsviter med hovedfag i Organisasjons- og administrasjonsvitenskap, og professor ved Avdeling for helse- og velferd ved Høgskolen i Østfold. Han er tilknyttet masterstudiet i Samordning, og hans forskningsinteresser dreier seg om helse- og velferdspolitiske problemstillinger, og utvikling av organisasjons- og ledelsesformer i sektoren. Han har de senere år arbeidet med endringer i sykehusstruktur, og utvikling av tiltak og tjenester til mennesker med rus- og psykiske lidelser.

Mia Vabø er dr. philos og forsker I ved NOVA, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Hun har i en årrekke forsket på forholdet mellom styringsideologiske trender, organisering og praktisk omsorgsarbeid. Vabø har deltatt i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og har omfattende erfaring som forskningsleder og prosjektleder. Hun leder for tiden et større dansk/norsk prosjekt, CONTEXT, som retter søkelyset mot nye idealer i helse- og omsorgstjenestene med vekt på integrerte, person-sentrerte tjenester
Erlend Vik har en mastergrad i sosiologi fra NTNU. For tiden er han doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Molde, og ansatt på avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. Avhandlingen er en studie om hvordan helseledere, forskning og politikk forstår og forholder seg til fenomenet samhandling. Teoretisk er avhandling forankret i Niklas Luhmanns systemteori og en forståelse av helsetjenesten som funksjonelt differensiert.