Miljøarbeid i skolen (Heftet)

Organisasjonens betydning

Forfatter:

Britt Ingunn Misund og Eva Hærem

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 138
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276346411
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Utdanningsledelse
Fag: Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Miljøarbeid i skolen

Opplæringslovens mål er vidt formulert og gir rom for mange tolkninger av skolens oppgaver. Ut ifra mål i opplæringsloven og læreplanen skal skolen arbeide for å nå faglige mål samt mål knyttet til utvikling av elevenes sosiale kompetanse. Boken belyser hvilke utfordringer skolen står overfor når den skal konkretisere politiske mål slik at de blir retningsgivende for skolens oppgaver og praksis. De faglige målene er mer konkret utformet enn mål knyttet til utvikling av elevenes sosiale kompetanse. De sistnevnte oppfattes å være mer generelt utformet og derfor mer diffuse. Politiske mål som er diffust utformet, gir skolen ekstra utfordringer når disse målene skal omformes i praksis. Oppgaver knyttet til utvikling av elevenes faglige og sosiale kompetanse ses på som gjensidig avhengig av hverandre.

Søkelyset blir rettet mot hvilken betydning skolen som organisasjon kan ha for lærernes og miljøarbeidernes rolle i skolen og for forholdet mellom disse aktørene.

Miljøarbeid i skolen forsøker å belyse ut ifra ulike organisasjonsteoretiske perspektiv hvilken betydning skolens rammer kan ha for forståelsen av mål, oppgaver og ansvarsfordeling mellom de ulike aktører. En kommer også inn på hvilken betydning tverrfaglig samarbeid kan ha og hvilke utfordringer en kan stå overfor her.

Til toppen