Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft 2 Fysikk 2 (LK20) (Heftet)

Lærebok i Fysikk 2 programfag studiespesialisering

Forfatter:

Fossum, Sandstad, Bergli, Dellnes og Myhrehagen

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 376
Illustratør: Hammerstrøm, Maria
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Nynorsk
ISBN: 9788202740146
Kategori: Fysikk 2
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Fysikk 2
Nivå: Vg3
Komponent: Alt-i-ett-bok
Om utgivelsen Kraft 2 Fysikk 2 (LK20)

KRAFT Fysikk 2 (2022) er ei alt-i-ett-lærebok med teori, oppgåver og forsøk som dekker læreplanen til fagfornyinga i fysikk 2. Eleven blir leidd inn i fysikkverda gjennom utforskande aktivitetar, undring, eksperiment, programmering og modellering. Læreboka hjelper eleven med å sjå samanhengar i fysikkfaget og førebur eleven til både skriftleg og munnleg eksamen i fysikk.

SØLVVINNER AV BELMA-prisen 2022: "Best European Learning Material Award". Les juryens begrunnelse her.

KRAFT 2 legg vekt på den eksperimentelle og utforskande naturen til fysikkfaget. Teoristoffet blir forklart enkelt og praktisk, og fagstoffet blir knytt til aktivitetar og tenkjepausar eleven kan gjere sjølv. På den måten utviklar eleven eigarskap til teoristoffet og blir ein aktiv, nysgjerrig og kritisk lesar.

Læreboka er tydeleg og oversiktleg, med markerte lover og definisjonar, innramma reknedøme, stikkord i margen og samandrag. Kvart kapittel har ein eigen farge, som gjer boka innbydande og enkel å navigere i. Til kvart kapittel følgjer det fleire varierte forsøk og no enda fleire og rikare oppgåver enn tidlegare.

Den tematiske oppbygningen i KRAFT 2 sikrar god progresjon, djupnelæring og heilskap. Læreverket gir tips og idear til sjølvvalde prosjekt som elevane kan utforske vidare.

Varierte og eksamensrelevante oppgåver til utforsking og fordjuping
Innlæringsoppgåvene gir ein gradvis progresjon og hjelper eleven med å tileigne seg stoffet. Dei munnlege oppgåvene passar godt for diskusjonar i grupper eller framlegg for klassen, og dei er òg god trening før munnleg eksamen. Dei blanda oppgåvene til kvart kapittel krev at eleven ser samanhengar i faget og utforskar og fordjupar seg i nye problemstillingar, og dei førebur godt til skrifltig eksamen.

Digitale ressursar som supplerer læreboka
KRAFT Elevnettstad finst løysingsforslag til mange av oppgåvene. Der ligg det òg kapitteltestar, interaktive oppgåver, tilleggsstoff, videoar, eksamenstrening og andre supplerande ressursar. Både elevar og lærarar har gratis tilgang til elevinnhaldet på fagnettstaden.

Med lisens til KRAFT Lærarnettstad får læraren forslag til årsplan, ferdige undervisnigsopplegg, prøver og anna støttemateriell.

Digitale verktøy gir betre fysikkforståing
KRAFT 2 bruker aktivt digitale verktøy som GeoGebra, Tracker og Python, når desse er formålstenlege for å løyse og forstå fysikkproblem. Programmeringskompetanse blir gradvis bygd opp gjennom læreboka på fysikkfagets premissar. Med kodedøme i Python lærer elevane å bruke programmering til å handtere reelle data, gjere numeriske utrekningar og simulere nye og realistiske situasjonar.

I arbeidet med nye KRAFT har vi lytta til erfaringar og innspel frå lærarar og elevar. Heile boka er revidert med nytt og forbetra innhald tilpassa fagfornyinga.

Til toppen

...Et svært brukervennlig produkt med enkel navigering, (…) klare symboler for regler/modeller, definisjoner, aktiviteter, utregninger og programmering. Dette gjør læremiddelet tilgjengelig og enkelt å orientere seg i for elevene. ...
BELMA-juryen for Best European Learning Material Award 2022 om Kraft 1 og 2.
Forfatter(e)

Fossum har en mastergrad i fysikk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), med fordypning i biologisk fysikk og matematisk nevrovitenskap. I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Fossum jobber som lektor i fysikk og matematikk ved Ski videregående skole. Tidligere har hun også jobbet med videreutdanning av lærere i fysikk ved lærerutdanningen på NMBU.

Sandstad har mastergrad i teoretisk fysikk og doktorgrad i kosmologi fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har undervist på bachelornivå i astrofysikk, informatikk og matematikk ved UiO. Utenom dette har hun drevet med formidlingsarbeid gjennom foredrag og deltakelse i Abels tårn på NRK P2. Etter ca. to år som forsker på postdoktornivå ved Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA) i Stockholm jobber hun nå ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har bidratt som medvirkende forfatter til IPCCs klimarapport AR6.

Bergli har hovedfag i faste stoffers fysikk, hovedfag i datalingvistikk og doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg har hun praktisk-pedagogisk utdanning fra NMBU. Hun har undervist på bachelornivå i fysikk ved UiO, HiOA (nå Oslo Met) og NMBU, og jobbet med videreutdanning for lærere i fysikk ved UiO. Siden 2015 har hun jobbet som lektor i realfag ved Ås videregående skole. Fra 2018 har hun hatt delt stilling mellom Ås videregående skole og lærerutdanningen (ILU) ved NMBU.

Dellnes er lektor i realfag fra lektorutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra 2007. I tillegg har hun idrett mellomfag fra Høgskolen i Agder. Hun har siden 2006 undervist i matematikk, fysikk og naturfag ved Kirkeparken videregående skole i Moss.

Henning Vinjusveen Myhrehagen har lektorutdanning i realfag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Hans masterprosjekt var tilknyttet det fysikkdidaktiske forsknings- og utviklingsprosjektet ReleKvant. Prosjektet har resultert i Viten-programmer i kvantefysikk og generell relativitetsteori. Han har siden 2015 undervist i matematikk og fysikk ved Asker videregående skole og deltatt videre i ReleKvant-prosjektet.

Kraft Fysikk 1 og 2 (Fagfornyelsen LK20)

Kraft er et læreverk til programfaget fysikk i videregående skole og er skrevet til ny læreplan for fagfornyelsen (LK20). Kraft legger vekt på utforsking og dybdelæring i fysikk gjennom aktiviteter og forsøk, fordypningsoppgaver og programmering. Med Kraft lærer elevene fysikk som også er relevant for samfunnet vi lever i, og som kan bidra til å løse morgensdagens utfordringer.