De mest alvorlige forbrytelser (Innbundet)

Forfatter:

Ståle Eskeland

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 360
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202353575
Kategori: Internasjonal rett og menneskerettigheter , Strafferett og straffeprosess og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Politifag og kriminalomsorg, Strafferett og straffeprosess
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen De mest alvorlige forbrytelser

En forbrytelse er, etter alminnelig språkbruk, en handling som er straffbar. For de fleste norske jurister er strafferett ensbetydende med norsk lovgivning og rettspraksis som gjelder straffbare handlinger begått i Norge. Ser man verden utenfra, er andre typer kriminalitet et dominerende trekk i mange land og mellom land.

Hvilke forbrytelser som er de mest alvorlige, er et kulturelt spørsmål. Svaret beror på verdioppfatninger som varierer med tid og sted og fra person til person. I De mest alvorlige forbrytelser analyserer forfatteren innholdet i reglene om straff for handlinger som i folkeretten og i mange nasjonale rettssystemer, herunder det norske rettssystemet, er ansett å være blant de mest alvorlige internasjonale forbrytelsene:

  • Aggresjonsforbrytelsen
  • Folkemord
  • Forbrytelser mot menneskeheten
  • Krigsforbrytelser
  • Terror
  • Tortur
  • Bruk av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen
Felles for de syv forbrytelseskategoriene er at de omfatter drap, vold og ødeleggelse av materielle verdier, som oftest i stor skala.

Forfatteren analyserer innholdet i reglene om straff i norsk rett og i folkeretten. Han behandler også spørsmål som gjelder forekomsten av forbrytelsene, historisk og i dag. Strafferettslige sider ved norsk deltakelse i angrepet på Jugoslavia (Kosovokrigen, 1999), angrepet på Afghanistan (2001) og Irak-krigen (2003) og Aker Kværners arbeid på Guantanamobasen (1993–2006) drøftes inngående.

Et hovedfunn er at politiske og andre ledere, også norske ledere, i betydelig utstrekning begår de mest alvorlige forbrytelser og at de bare unntaksvis blir strafforfulgt. Avslutningsvis drøfter forfatteren hva som kan gjøres for å redusere forekomsten av de mest alvorlige forbrytelser.

Til toppen

Presse De mest alvorlige forbrytelser

«Tross den nøkterne tonen, er boken uhyggelig lesning, fordi den så konkret gjennomgår bestialske handlinger satt i system. Vi må bare håpe at verden langsomt skrider fremover når det gjelder respekt for menneskeverdet og den internasjonale rettsorden. Denne boken er et viktig bidrag til dette».

John Gunnar Mæland, Medlemsblad for Norske leger mot atomvåpen nr 2/2012

«Dette er en bok som bør være interessant lesning for de fleste med interesse for juss og bruk av militærmakt. Boken gir en god forståelse for jussen og prosessen rundt forfølgningen av våre dagers krigsforbrytere. Selv om Eskeland sikkert provoserer mange når han opprettholder ordskiftet om den norske stats og soldaters mulige ansvar for aggresjonsforbrytelser, krigsforbrytelser, medvirkning til tortur i relasjon til blant annet Afghanistan, vil den kritiske leser evne å se argumenter både for og imot de konklusjoner som fremføres. Siden jurister er en viktig del av målgruppen må det nødvendigvis også bli en del "tørr juss". Dette bør imidlertid ikke skremme noen fra å gi seg i kast med boken da Eskeland har vist sedvanlig evne til å eksemplifisere og referere til tallrike eksempler.»

Lars Morten Bjørkholt, Norsk Militært Tidsskrift nr 1/2012

«... en viktig utgivelse. Boken gir en meget velinformert og velorganisert innføring i hvilke forbrytelser det er tale om [...] Eksemplene på hvordan både politiske ledere og næringslivsledere, inklusive norske, benytter en eller flere av seks nøye beskrevne teknikker for å benekte eller bortforklare ansvar og skyld, er ikke bare sterk, men nedslående lesning. "Det er fremdeles makten, ikke retten, som rår i det internasjonale samfunnet og internt i mange stater" (s. 300). At man hadde ønsket seg en annen konklusjon, gjør ikke boken mindre aktuell - tvert imot.»

Arne Johan Vetlesen, Apollon 4/2011

«"De mest alvorlige forbrytelser" av Ståle Eskeland fyller et tomrom i norsk rettsvitenskap. I mangel av nasjonale lover om denne typen forbrytelser har vi heller ikke hatt noen samlet norsk fremstilling av temaet tidligere. At Eskeland både analyserer de internasjonale og de norske straffebestemmelsene er spesielt med på å gjøre boken unik. Til tross for bokens internasjonale snitt er det analysen av det norske rettsstoffet som er bokens klare styrke.»

Stian Øby Johansen, Stud.jur. 5/2011

Til toppen

Forfatter(e)

Ståle Eskeland (1943-2015) var professor ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han forsket innenfor områdene nasjonal og internasjonal strafferett, straffeprosess og rettssikkerhet i strafferettspleien.